Förfarande : 2015/2879(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0999/2015

Ingivna texter :

B8-0999/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 08/10/2015 - 9.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0348

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 149kWORD 62k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0998/2015
5.10.2015
PE568.486v01-00
 
B8-0999/2015

till följd av frågan för muntligt besvarande B8-0761/2015

i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen


om dödsstraffet (2015/2879(RSP))


Charles Tannock, Bernd Lucke, Ulrike Trebesius, Bernd Kölmel, Hans-Olaf Henkel, Joachim Starbatty, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Beatrix von Storch för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om dödsstraffet (2015/2879(RSP))  
B8-0999/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om avskaffande av dödstraffet,

–       med beaktande av Europeiska unionens strategiska ram och handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati,

–       med beaktande av artikel 6 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,

–       med beaktande av FN:s skyddsåtgärder för att garantera skydd av dödsdömdas rättigheter,

–       med beaktande av Europarådets konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, särskilt protokoll 6 och 13 till konvention,

–       med beaktande av artikel 2 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–       med beaktande av EU:s riktlinjer om dödsstraffet,

–       med beaktande av FN:s generalförsamlings resolutioner om dödsstraffet, inklusive resolutionen av den 18 december 2014 (A/RES/69/186),

–       med beaktande av frågan till rådet om dödsstraffet (O-000103/2015 – B8-0761/2015),

–       med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Avskaffande av dödsstraffet i hela världen är ett av huvudmålen för EU:s människorättspolitik.

B.     Avskaffande av dödsstraffet är en förutsättning för medlemskap i Europeiska unionen.

C.     I 101 länder har dödsstraffet avskaffats för alla brott, och antalet länder som avskaffat dödsstraffet i lagstiftningen eller i praktiken har ökat avsevärt sedan 1977.

D.     Den trettonde världsdagen mot dödsstraff firas den 10 oktober 2015 och fokuserar särskilt på att höja medvetenheten om tillämpningen av dödsstraff för narkotikarelaterade brott.

E.     Under de tolv senaste månaderna har det runtom i världen blivit vanligare med dödsstraff för narkotikarelaterade brott, även i länder som tidigare under långa perioder inte tillämpat dödsstraffet.

F.     Ett antal medborgare i EU:s medlemsstater har antingen avrättats eller väntar på avrättning i tredjeländer på grund av narkotikarelaterade brott.

1.      Europaparlamentet erkänner den växande internationella rörelsen för avskaffande av dödsstraffet. De senaste tjugo åren har antalet länder som avskaffat dödsstraffet eller infört ett moratorium för dess tillämpning ökat betydligt.

2.      Europaparlamentet noterar att dödsstraffet förvisso inte är förbjudet enligt internationell rätt, men att det finns ett starkt internationellt tryck för att det ska avskaffas.

3.      Europaparlamentet noterar att det 2014 runtom i världen troligen fanns nära 20 000 människor som var dömda till döden, varav 2 466 fick sin dödsdom det året.

4.      Europaparlamentet noterar att minst 607 avrättningar genomfördes runtom i världen år 2014, vilket var 22 procent färre än året dessförinnan. I dessa siffror ingår inte det antal människor som tros ha avrättats i Kina, där man fortsatte att avrätta fler människor än i världens alla andra länder sammantaget, och samtidigt dömde tusentals fler till döden.

5.      Europaparlamentet fördömer användning av dödsstraff för att förtrycka oppositionen, eller som straff för någons religiösa tro, homosexualitet eller äktenskapsbrott, eller med hänvisning till andra faktorer som borde anses som triviala eller inte alls betraktas som brott.

6.      Europaparlamentet stöder ansträngningarna för att se till att Europeiska unionens miniminormer och andra internationella standarder efterlevs i de länder där dödsstraffet finns kvar.

7.      Europaparlamentet uppmuntrar till bilaterala och multilaterala initiativ mellan medlemsstaterna, EU, FN, tredjeländer och andra regionala organisationer i frågor som är relaterade till dödsstraffet.

8.      Europaparlamentet stöder globala ansträngningar för att begränsa tillämpningen av dödsstraffet i de länder där det finns kvar och därmed minska antalet avrättningar.

9.      Europaparlamentet begär att de som väntar på rättegång där de anklagas för brott som kan leda till dödstraff ska ges full tillgång till juridiska ombud och en rättvis rättegång i enlighet med godkända internationella standarder.

10.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska utrikestjänsten, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas parlament och regeringar samt FN:s generalsekreterare.

 

Rättsligt meddelande