Postup : 2015/2879(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1001/2015

Předložené texty :

B8-1001/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 08/10/2015 - 9.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0348

NÁVRH USNESENÍ
PDF 159kWORD 72k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0998/2015
5.10.2015
PE568.488v01-00
 
B8-1001/2015

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8‑0761/2015

v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu


o trestu smrti (2015/2879(RSP))


Cristian Dan Preda, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, László Tőkés, Davor Ivo Stier, Miroslav Mikolášik, David McAllister, Dubravka Šuica, Michael Gahler, Patricija Šulin, Luděk Niedermayer, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Anna Maria Corazza Bildt, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lara Comi za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o trestu smrti (2015/2879(RSP))  
B8‑1001/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o zrušení trestu smrti, zejména na usnesení ze dne 7. října 2010 o Světovém dni boje proti trestu smrti(1),

–       s ohledem na protokoly 6 a 13 Evropské úmluvy o lidských právech,

–       s ohledem na článek 2 Listiny základních práv Evropské unie,

–       s ohledem na obecné zásady EU týkající se trestu smrti,

–       s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR) a jeho druhý opční protokol,

–       s ohledem na závěrečné prohlášení, jež bylo přijato na 5. světovém kongresu proti trestu smrti konaném ve dnech 12.–15. června 2013 v Madridu,

–       s ohledem na studii o dopadu celosvětového problému drog na požívání lidských práv, kterou v září 2015 vydal Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva,

–       s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že trest smrti je ten nejhorší druh krutého, nelidského a ponižujícího trestu, jaký lze uložit, který navíc porušuje právo na život zakotvené ve Všeobecné deklaraci lidských práv a je mučením, které je pro státy dodržující lidská práva nepřijatelné,

B.     vzhledem k tomu, že Evropská unie trest smrti rozhodně a zásadně odsuzuje, a proto je jedním z hlavních cílů politiky Unie v oblasti lidských práv uplatňování všeobecného moratoria a v konečném důsledku i celosvětové zrušení trestu smrti;

C.     vzhledem k tomu, že Světový den proti trestu smrti, který připadá na 10. října 2015, je zaměřen na zvyšování povědomí o uplatňování trestu smrti za drogové trestné činy;

D.     vzhledem k tomu, že trest smrti nijak od páchání trestných činů či obchodování s drogami neodrazuje; vzhledem k tomu, že převážná většina osob odsouzených k trestu smrti v souvislosti s drogovými trestnými činy tvoří nejnižší článek hierarchie obchodu s drogami;

E.     vzhledem k tomu, že podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva více než 160 členských zemí OSN s různými právními systémy, tradicemi, kulturami a náboženstvími buď trest smrti zrušilo, nebo jej nepoužívá;

F.     vzhledem k tomu, že podle aktuálních údajů byl v roce 2014 vynesen v 55 zemích trest smrti nad minimálně 2 466 osobami, což oproti roku 2013 představuje nárůst o téměř 23 %; vzhledem k tomu, že 33 států uplatňuje trest smrti u trestných činů souvisejících s drogami, v důsledku čehož je každoročně provedeno přibližně 1 000 poprav; vzhledem k tomu, že tresty smrti jsou udělovány a popravy vykonávány ve znepokojující míře i v roce 2015;

G.     vzhledem k tomu, že poprava ve třetích zemích hrozí desítkám evropských občanů, mnohým za trestné činy související s drogami;

1.      znovu odsuzuje používání trestu smrti a vyjadřuje svou silnou podporu zavedení moratoria na trest smrti coby prvního kroku k jeho zrušení; opětovně zdůrazňuje, že zrušení trestu smrti přispívá k posílení lidské důstojnosti; je hluboce přesvědčen o tom, že zrušení trestu smrti představuje uznávaný etický standard;

2.      odsuzuje všechny popravy bez ohledu na to, kde k nim dochází; je i nadále hluboce znepokojen ukládáním trestu smrti nezletilým osobám a osobám s mentálním postižením či retardací a vyzývá k okamžitému a definitivnímu ukončení této praxe, která porušuje mezinárodní normy v oblasti lidských práv; vyjadřuje hluboké znepokojení nad nedávnými hromadnými soudními procesy, v nichž bylo uloženo velké množství trestů smrti;

3.      je i nadále plně přesvědčen o tom, že trest smrti nebrání jedincům v páchání trestných činů ani v tom, aby se stali oběťmi zneužívání drog; vyzývá země, které trest smrti nadále uplatňují, aby za trestné činy související s drogami zavedly alternativní tresty, které se zaměří zejména na programy drogové prevence;

4.      naléhavě žádá Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ) a členské státy, aby i nadále bojovaly proti uplatňování trestu smrti a naléhaly na země, které tento trest dosud ukládají, aby zajistily soulad s minimálními mezinárodními standardy a omezily rámec působnosti a uplatňování trestu smrti; naléhavě vyzývá ESVČ, aby nepolevila ve sledování vývoje ve všech zemích a aby využila veškeré prostředky v rámci svého vlivu, které má k dispozici;

5.      opakuje své doporučení Komisi a členským státům, aby bylo zrušení trestu smrti za trestné činy související s drogami jedním z nedílných prvků protidrogové politiky;

6.      podporuje všechny agentury OSN, mezivládní regionální orgány a nevládní organizace v jejich nepřetržitém úsilí, jehož cílem je přesvědčit státy o nezbytnosti zrušení trestu smrti; vyzývá Komisi, aby nadále financovala projekty v této oblasti prostřednictvím evropského nástroje pro demokracii a lidská práva;

7.      vítá nedávnou ratifikaci druhého opčního protokolu ICCPR usilujícího o zrušení trestu smrti, neboť se tím počet států, které patří k jeho signatářům, zvýšil na 81, a vyzývá všechny státy, které nejsou signatáři tohoto protokolu, aby jej neprodleně ratifikovaly;

8.      vyzývá Komisi, aby v rámci poskytování pomoci a politické podpory věnovala zvláštní pozornost zemím, které učinily pokrok na cestě ke zrušení trestu smrti nebo které podporují všeobecné moratorium na trest smrti;

9.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, předsedovi Valného shromáždění OSN a vládám členských států OSN.

 

 

(1)

Úř. věst. C 371 E , 20.12.2011, s. 5.

Právní upozornění