Procedūra : 2015/2879(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1001/2015

Pateikti tekstai :

B8-1001/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 08/10/2015 - 9.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0348

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 159kWORD 70k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0998/2015
5.10.2015
PE568.488v01-00
 
B8-1001/2015

pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, B8-0761/2015

pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį


dėl mirties bausmės (2015/2879(RSP))


Cristian Dan Preda, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, László Tőkés, Davor Ivo Stier, Miroslav Mikolášik, David McAllister, Dubravka Šuica, Michael Gahler, Patricija Šulin, Luděk Niedermayer, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Anna Maria Corazza Bildt, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lara Comi PPE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl mirties bausmės (2015/2879(RSP))  
B8-1001/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl mirties bausmės panaikinimo, ypač į 2010 m. spalio 7 d. rezoliuciją dėl Pasaulinės kovos su mirties bausme dienos(1),

–       atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių konvencijos protokolus Nr. 6 ir Nr. 13,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 2 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į ES gaires dėl mirties bausmės,

–       atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą ir jo Antrąjį fakultatyvinį protokolą,

–       atsižvelgdamas į baigiamąją deklaraciją, kurią priėmė 2013 m. birželio 12–15 d. Madride įvykęs 5-asis pasaulinis kongresas prieš mirties bausmę,

–       atsižvelgdamas į pasaulinės narkotikų problemos poveikio naudojimuisi žmogaus teisėmis tyrimą, JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro paskelbtą 2015 m. rugsėjo mėn.,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi mirties bausmė yra žiauriausia, nehumaniškiausia ir labiausiai žeminanti bausmė, kuria pažeidžiama teisė į gyvybę, įtvirtinta Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje, ir ši bausmė yra kankinimas, nepriimtinas valstybėms, kurios paiso žmogaus teisių;

B.     kadangi Europos Sąjunga laikosi tvirtos ir principinės pozicijos prieš mirties bausmę – nustatytas visuotinis moratoriumas siekiant panaikinti mirties bausmę visame pasaulyje, nes tai pagrindinis Sąjungos žmogaus teisių politikos tikslas;

C.     kadangi 2015 m. spalio 10 d. Pasaulinės kovos su mirties bausme dienos pagrindinė tema – žinių apie mirties bausmės taikymą už su narkotikais susijusius nusikaltimus gerinimas;

D.     kadangi mirties bausmė nedaro poveikio nusikaltimų ar prekybos narkotikais mažinimui; kadangi dauguma asmenų, nuteisiamų mirties bausme už su narkotikais susijusius nusikaltimus, yra pačioje prekybos narkotikais hierarchijos apačioje;

E.     kadangi, kaip teigia Jungtinių Tautų Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuras, daugiau kaip 160 JT šalių narių, kurių teisinės sistemos, tradicijos, kultūra ir religiniai ypatumai labai skiriasi, yra panaikinusios mirties bausmę arba jos netaiko;

F.     kadangi naujausi duomenys rodo, jog 2014 m. mirties bausme, kiek žinoma, 55 šalyse nuteista 2466 asmenų – tai beveik 23 proc. daugiau nei 2013 m.; kadangi 23 valstybės taiko mirties bausmę už su narkotikais susijusius nusikaltimus ir dėl to kasmet įvykdoma apie 1000 egzekucijų; kadangi 2015 m. mirties nuosprendžių ir egzekucijų skaičius ir toliau kelia didelį nerimą;

G.     kadangi trečiosiose šalyse mirties bausmė gresia daugybei Europos šalių piliečių – daug iš jų nuteista už su narkotikais susijusius nusikaltimus;

1.      pakartoja smerkiąs mirties bausmės taikymą ir tvirtai remia mirties bausmės moratoriumo paskelbimą siekiant jos panaikinimo; dar kartą pabrėžia, kad mirties bausmės panaikinimas prisideda prie žmogaus orumo stiprinimo; teigia esąs tvirtai įsitikinęs, jog mirties bausmės panaikinimas atitinka įsitvirtinusį etinį standartą;

2.      smerkia visas egzekucijas, kur jos bebūtų vykdomos; tebėra labai susirūpinęs dėl mirties bausmės skyrimo nepilnamečiams ir psichinę ar protinę negalią turintiems asmenims ir ragina nedelsiant ir galutinai nutraukti tokius veiksmus, kurie pažeidžia tarptautinius žmogaus teisių standartus; reiškia didelį susirūpinimą dėl neseniai įvykusių masinių teismo procesų, pasibaigusių daugybe mirties nuosprendžių;

3.      tebėra visiškai įsitikinęs, kad mirties nuosprendžiai neužkerta kelio asmenims įvykdyti nusikaltimą ar tapti piktnaudžiavimo narkotikais aukomis; ragina mirties bausmę palaikančias šalis įdiegti alternatyvas mirties nuosprendžiams už su narkotikais susijusius nusikaltimus – visų pirma skirti daug dėmesio narkotikų prevencijos programoms;

4.      primygtinai ragina Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) ir valstybes nares tęsti kovą su mirties bausmės taikymu ir primygtinai raginti mirties bausmę vis dar vykdančias šalis laikytis tarptautinių minimaliųjų standartų, susiaurinti mirties bausmės taikymo sritį ir sumažinti jo mastą; ragina EIVT budriai stebėti pokyčius visose pasaulio šalyse ir naudoti visas turimas poveikio priemones;

5.      pakartoja savo rekomendaciją Komisijai ir valstybėms narėms įtvirtinti mirties bausmės už su narkotikais susijusius nusikaltimus panaikinimą kaip būtiną kovos su narkotikais politikos sąlygą;

6.      remia visų JT agentūrų, tarpvyriausybinių regioninių institucijų ir NVO nuolat dedamas pastangas skatinti valstybes panaikinti mirties bausmę; ragina Komisiją ir toliau finansuoti šios srities projektus, panaudojant Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę;

7.      džiaugiasi, kad daug šalių neseniai ratifikavo Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto Antrąjį fakultatyvinį protokolą mirties bausmei panaikinti – protokolo šalių skaičius pasiekė 81, ir ragina visas šalis, kurios nėra protokolo šalys, nedelsiant jį ratifikuoti;

8.      ragina Komisiją, kai ji teikia pagalbą ir politinę paramą, ypač daug dėmesio skirti šalims, kurios daro pažangą mirties bausmės panaikinimo srityje arba skatina visuotinį mirties bausmės moratoriumą;

9.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, JT Generaliniam Sekretoriui, JT Generalinės Asamblėjos pirmininkui ir JT šalių narių vyriausybėms.

(1)

OL C 371E, 2011 12 20, p. 5.

Teisinis pranešimas