Procedură : 2015/2879(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-1001/2015

Texte depuse :

B8-1001/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 08/10/2015 - 9.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0348

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 156kWORD 76k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0998/2015
5.10.2015
PE568.488v01-00
 
B8-1001/2015

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B8-0761/2015

în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură


referitoare la pedeapsa cu moartea (2015/2879(RSP))


Cristian Dan Preda, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, László Tőkés, Davor Ivo Stier, Miroslav Mikolášik, David McAllister, Dubravka Šuica, Michael Gahler, Patricija Šulin, Luděk Niedermayer, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Anna Maria Corazza Bildt, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lara Comi în numele Grupului PPE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la pedeapsa cu moartea (2015/2879(RSP))  
B8-1001/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind abolirea pedepsei cu moartea, în special cea din 7 octombrie 2010 referitoare la Ziua mondială împotriva pedepsei cu moartea(1),

–       având în vedere protocoalele 6 și 13 la Convenția europeană a drepturilor omului,

–       având în vedere articolul 2 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–       având în vedere Orientările UE privind pedeapsa cu moartea,

–       având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP) și cel de-al doilea protocol facultativ la acesta,

–       având în vedere declarația finală adoptată în cadrul celui de-al cincilea Congres mondial împotriva pedepsei cu moartea, organizat la Madrid, în perioada 12-15 iunie 2013,

–       având în vedere studiul privind impactul pe care îl are problema drogurilor la nivel mondial asupra exercitării drepturilor omului, prezentat de Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului în septembrie 2015,

–       având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât pedeapsa cu moartea este cea mai crudă, inumană și degradantă pedeapsă posibilă, care încalcă dreptul la viață așa cum acesta este consacrat în Declarația Universală a Drepturilor Omului, și constituie un act de tortură inacceptabil pentru statele care respectă drepturile omului;

B.     întrucât Uniunea Europeană are o poziție fermă și principială împotriva pedepsei cu moartea, care prevede un moratoriu universal în vederea abolirii la nivel mondial a pedepsei capitale, ca obiectiv esențial al politicii Uniunii în materie de drepturile omului;

C.     întrucât Ziua mondială împotriva pedepsei cu moartea din 10 octombrie 2015 se axează pe o mai bună conștientizare cu privire la aplicarea pedepsei capitale în cazul infracțiunilor legate de droguri;

D.     întrucât pedeapsa cu moartea nu contribuie la prevenirea crimelor sau a traficului de droguri; întrucât marea majoritatea a persoanelor condamnate la moarte pentru infracțiuni legate de droguri se află în partea de jos a ierarhiei traficului de droguri;

E.     întrucât, potrivit Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, peste 160 de state membre ale ONU, cu diverse sisteme juridice, tradiții, culturi și contexte religioase, fie au abolit pedeapsa cu moartea, fie nu o practică;

F.     întrucât, potrivit ultimelor cifre, cel puțin 2 466 de persoane din 55 de țări au fost condamnate la pedeapsa cu moartea în 2014, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 23% față de 2013; întrucât 33 de state aplică pedeapsa cu moartea în cazul infracțiunilor legate de droguri, ceea ce duce la aproximativ 1 000 de execuții în fiecare an; întrucât condamnările la moarte și execuțiile continuă cu un ritm alarmant în 2015;

G.     întrucât există zeci de cetățeni europeni care urmează a fi executați în țări terțe, mulți dintre aceștia pentru infracțiuni legate de droguri,

1.      condamnă din nou recurgerea la pedeapsa cu moartea și sprijină cu fermitate introducerea unui moratoriu privind pedeapsa cu moartea, ca un pas către abolirea ei; subliniază încă o dată faptul că abolirea pedepsei capitale contribuie la consolidarea demnității umane; își declară convingerea profundă că abolirea pedepsei capitale reprezintă un standard etic consacrat;

2.      condamnă toate execuțiile, indiferent de locul în care acestea au loc; este în continuare profund preocupat de aplicarea pedepsei cu moartea în cazul minorilor și al persoanelor cu handicap mintal sau intelectual și solicită să se pună capăt imediat și definitiv practicilor de acest gen, care încalcă standardele internaționale în materie de drepturi ale omului; își exprimă grava îngrijorare cu privire la procesele în masă care au avut loc recent și care s-au soldat cu o semnificativă creștere a numărului de condamnări la moarte;

3.      este în continuare ferm convins că sentințele de condamnare la moarte nu descurajează comiterea crimelor și nu împiedică persoanele să cadă victime abuzului de droguri; invită țările care mențin pedeapsa cu moartea să introducă alternative la pedeapsa capitală în cazul infracțiunilor legate de droguri, care să vizeze în special programe de prevenire a consumului de droguri;

4.      îndeamnă Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și statele membre să continue lupta împotriva aplicării pedepsei cu moartea și să îndemne cu tărie țările care recurg în continuare la pedeapsa capitală să respecte standardele internaționale minime și să reducă domeniul de aplicare și utilizarea pedepsei cu moartea; îndeamnă SEAE să rămână vigilent în ceea ce privește evoluțiile din toate țările și să utilizeze toate mijloacele de influență pe care le are la dispoziție;

5.      își reiterează recomandarea adresată Comisiei și statelor membre de a face din abolirea pedepsei cu moartea în cazul infracțiunilor legate de droguri o condiție prealabilă pentru politica antidrog;

6.      susține toate agențiile ONU, organismele regionale interguvernamentale și ONG-urile în eforturile lor continue de a încuraja statele să abolească pedeapsa capitală; invită Comisia să finanțeze în continuare proiecte în acest domeniu prin intermediul Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului;

7.      salută recenta ratificare a celui de-al doilea Protocol facultativ la PIDCP, care urmărește abolirea pedepsei capitale și al cărui număr de state semnatare a ajuns la 81 și solicită tuturor statelor care nu sunt parte la acest protocol să-l ratifice imediat;

8.      invită Comisia ca, în ceea ce privește ajutorul și sprijinul politic, să acorde o atenție deosebită țărilor care fac progrese în ceea ce privește abolirea pedepsei cu moartea sau care încurajează un moratoriu universal privind pedeapsa cu moartea;

9.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al ONU, Președintelui Adunării Generale a ONU, precum și guvernelor statelor membre ale ONU.

 

(1)

JO C 371 E, 20.12.2011, p. 5.

Notă juridică