Postup : 2015/2879(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1001/2015

Predkladané texty :

B8-1001/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 08/10/2015 - 9.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0348

NÁVRH UZNESENIA
PDF 160kWORD 74k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0998/2015
5.10.2015
PE568.488v01-00
 
B8-1001/2015

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-0761/2015

v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku


o treste smrti (2015/2879(RSP))


Cristian Dan Preda, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, László Tőkés, Davor Ivo Stier, Miroslav Mikolášik, David McAllister, Dubravka Šuica, Michael Gahler, Patricija Šulin, Luděk Niedermayer, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Anna Maria Corazza Bildt, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lara Comi v mene poslaneckého klubu PPE

Uznesenie Európskeho parlamentu o treste smrti (2015/2879(RSP))  
B8-1001/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o zrušení trestu smrti, najmä uznesenie zo 7. októbra 2010 o Svetovom dni proti trestu smrti(1),

–       so zreteľom na články 6 a 13 Európskeho dohovoru o ľudských právach,

–       so zreteľom na článok 2 Charty základných práv Európskej únie,

–       so zreteľom na usmernenia EÚ o treste smrti,

–       so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a jeho dva opčné protokoly,

–       so zreteľom na konečné vyhlásenie prijaté na 5. svetovom kongrese proti trestu smrti, ktorýsa konal 12. – 15. júna 2013 v Madride,

–       so zreteľom na štúdiu o vplyve celosvetového problému s drogami na uplatňovanie ľudských práv, ktorú vydal vysoký komisár OSN pre ľudské práva v septembri 2015,

–       so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže trest smrti je hraničnou formou krutého, neľudského a ponižujúceho trestu, ktorý porušuje právo na život zakotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a je činom mučenia neprijateľným pre štáty dodržujúce ľudské práva,

B.     keďže Európska únia zastáva rozhodné a principiálne stanovisko proti trestu smrti, ktoré predstavuje všeobecné moratórium s cieľom dosiahnuť celosvetové zrušenie trestu smrti ako hlavný cieľ politiky Únie v oblasti dodržiavania ľudských práv;

C.     keďže 13. Svetový deň proti trestu smrti, ktorý sa koná 10. októbra 2015, sa osobitne zameriava na zvýšenie informovanosti o využívaní trestu smrti pri trestných činoch súvisiacich s drogami;

D.     keďže trest smrti nemá žiaden vplyv na odrádzanie od trestnej činnosti alebo od obchodovania s drogami; keďže veľká väčšina osôb odsúdených na smrť v súvislosti s drogovou trestnou činnosťou je v spodnej časti hierarchie obchodovania s drogami;

E.     keďže podľa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva viac ako 160 členských štátov OSN, ktoré majú rôzne právne systémy, tradície, kultúry a náboženské pozadie, trest smrti buď zrušilo, alebo ho nevykonáva;

F.     keďže podľa najnovších údajov sa vie o najmenej 2 466 osobách v 55 krajinách, ktoré boli v roku 2014 odsúdené na smrť, čo predstavuje nárast o takmer 23 % v porovnaní s rokom 2013; keďže 33 krajín ukladá trest smrti za trestné činy súvisiace s drogami, čo znamená približne 1 000 popráv ročne; keďže počet trestov smrti a popráv v roku 2015 naďalej alarmujúco rastie;

G.     keďže desiatkam Európanom hrozí poprava v tretích krajinách, mnohým z nich za trestné činy súvisiace s drogami;

1.      opätovne potvrdzuje, že odsudzuje uplatňovanie trestu smrti, a rozhodne podporuje zavedenie moratória na trest smrti ako krok k jeho zrušeniu; znova zdôrazňuje, že zrušenie trestu smrti prispieva k posilneniu ľudskej dôstojnosti; vyjadruje svoje pevné presvedčenie, že zrušenie trestu smrti je pevne stanoveným etickým štandardom;

2.      odsudzuje všetky popravy bez ohľadu na to, kde k nim dochádza; je naďalej hlboko znepokojený ukladaním trestu smrti maloletým osobám a osobám s duševným postihnutím alebo mentálnou retardáciou a žiada okamžité a definitívne ukončenie týchto praktík, ktoré porušujú medzinárodné normy v oblasti ľudských práv; vyjadruje hlboké znepokojenie na nedávnymi hromadnými súdnymi procesmi, ktoré viedli k obrovskému množstvu trestov smrti;

3.      je naďalej pevne presvedčený, že tresty smrti nezabránia jednotlivcom v tom, aby spáchali trestnú činnosť alebo sa stali obeťou zneužívania drog; vyzýva krajiny, ktoré trest smrti stále uplatňujú, aby zaviedli alternatívne riešenia k trestu smrti za trestné činy súvisiace s drogami, ktoré sa zamerajú predovšetkým na programy drogovej prevencie;

4.      naliehavo vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a členské štáty, aby pokračovali v boji proti používaniu trestu smrti a dôrazne nabádali krajiny, ktoré stále vykonávajú trest smrti, aby dodržiavali minimálne medzinárodné normy a obmedzovali rozsah a uplatňovanie trestu smrti; naliehavo vyzýva ESVČ, aby nepoľavovala v pozornosti, pokiaľ ide o vývoj vo všetkých krajinách, a aby využila všetky prostriedky vplyvu, ktoré má k dispozícii;

5.      opätovne pripomína svoje odporúčanie adresované Komisii a členským štátom, že zrušenie trestu smrti za trestné činy súvisiace s drogami by sa malo stať predpokladom protidrogovej politiky;

6.      vyjadruje podporu všetkým agentúram OSN, medzivládnym regionálnym orgánom a mimovládnym organizáciám pri ich neprestajnom úsilí, ktoré vynakladajú pri nabádaní krajín k tomu, aby zrušili trest smrti; vyzýva Komisiu, aby naďalej financovala projekty v tejto oblasti prostredníctvom európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva;

7.      víta nedávnu ratifikáciu Druhého opčného protokolu k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach, ktorého cieľom je zrušenie trestu smrti, ktorého počet zmluvných strán sa zvýšil na 81 krajín, a vyzýva všetky krajiny, ktoré nie sú stranami protokolu, aby ho bezodkladne ratifikovali;

8.      vyzýva Komisiu, aby v súvislosti s pomocou a politickou podporou venovala osobitnú pozornosť krajinám, ktoré robia pokrok v rušení trestu smrti alebo ktoré povzbudzujú k zavedeniu univerzálneho moratória na trest smrti;

9.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, predsedovi Valného zhromaždenia OSN a vládam členských krajín OSN.

 

(1)

Ú.v.EÚ C 371 E, 20.12.2011, s.5.

Právne oznámenie