Процедура : 2015/2879(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1006/2015

Внесени текстове :

B8-1006/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 08/10/2015 - 9.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0348

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 196kWORD 91k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0998/2015
5.10.2015
PE568.493v01-00
 
B8-1006/2015

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8‑0761/2015

съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността


относно смъртното наказание (2015/2879(RSP))


Беатрис Бесера Бастеречеа, Неджми Али, Петрас Аущревичюс, Исаскун Билбао Барандика, Дита Харанзова, Филип Де Бакер, Мариел дьо Сарнез, Жерар Дьопре, Мартина Длабайова, Фредрик Федерлей, Хуан Карлос Хираута Видал, Натали Гризбек, Мариан Харкин, Иван Яковчич, Анели Ятенмяки, Кая Калас, Илхан Кючюк, Александър Граф Ламбсдорф, Луи Мишел, Хавиер Нарт, Урмас Пает, Майте Пагасауртундуа Руис, Йозо  Радош, Маритйе Схаке, Павел Теличка, Рамон Тремоса и Балсейс, Иво Вайгъл, Йоханес Корнелис ван Бален, Хилде Вотманс, Сесилия Викстрьом от името на групата ALDE

Резолюция на Европейския парламент относно смъртното наказание (2015/2879(RSP))  
B8-1006/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид предишните си резолюции относно премахването на смъртното наказание, и по-специално тази от 7 октомври 2010 г. относно Световния ден срещу смъртното наказание(1),

–       като взе предвид съвместната декларация от 10 октомври 2011 г. на Федерика Могерини, върховен представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Комисията, и на Турбьорн Ягланд, генерален секретар на Съвета на Европа, относно Европейския и Световния ден за борба срещу смъртното наказание,

–       като взе предвид Протоколи 6 и 13 към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи,

–       като взе предвид член 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–       като взе предвид насоките на ЕС относно смъртното наказание,

–       като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права и Втория факултативен протокол към него,

–       като взе предвид проучването относно въздействието на световния проблем с наркотиците върху упражняването на правата на човека, издадено от върховния комисар на ООН по правата на човека през септември 2015 г.,

–       като взе предвид резолюциите на Общото събрание на ООН, и по-специално тази от 18 декември 2014 г. за мораториум върху налагането прилагането на смъртното наказание (A/RES/69/186),

–       като взе предвид Световния и Европейски ден за борба срещу смъртното наказание, който се провежда на 10 октомври всяка година,

–       като взе предвид заключителната декларация, приета от Петия световен конгрес срещу смъртното наказание, който се проведе в Мадрид на 12 – 15 юни 2013 г.,

–       като взе предвид въпроса към Съвета относно смъртното наказание (O-000103/2015 – B8‑0761/2015),

–       като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.     като има предвид, че Европейският съюз има силна и принципна позиция срещу смъртното наказание, която установява всеобщ мораториум с оглед премахването на смъртното наказание в световен мащаб като основна цел на политиката на Съюза в областта на правата на човека;

Б.     като има предвид, че Световният ден за борба срещу смъртното наказание на 10 октомври 2015 г. е съсредоточен върху повишаването на осведомеността по отношение на налагането на смъртно наказание за престъпления, свързани с наркотици;

В.     като има предвид, че според Службата на върховния комисар по правата на човека към ООН повече от 160 държави — членки на ООН, с различни правни системи, традиции, култури и религии или са премахнали смъртното наказание, или не го изпълняват;

Г.     като има предвид, че последните данни показват, че най-малко 2 466 души в 55 страни са били осъдени на смърт през 2014 г., което представлява увеличение с почти 23% спрямо 2013 г.; като има предвид, че през 2014 г. в световен план са били изпълнени поне 607 екзекуции; като има предвид, че увеличаването на смъртните присъди е тясно свързано със съдебните решения по масови съдебни процеси в отговор на свързани с тероризма престъпления в страни като Египет; като има предвид, че през 2015 г. продължават да се налагат и изпълняват смъртни присъди с тревожни темпове;

Д.     като има предвид, че 33 държави налагат смъртно наказание за престъпления, свързани с наркотици, което води до изпълняването на около 1000 екзекуции годишно; като има предвид, че според налични данни, през 2015 г. екзекуции за такива престъпления са били извършени в Китай, Иран, Индонезия и Саудитска Арабия; като има предвид, че през 2015 г. смъртното наказание продължава да се налага за свързани с наркотици престъпления в Китай, Индонезия, Иран, Кувейт, Малайзия, Саудитска Арабия, Шри Ланка, Обединените арабски емирства и Виетнам; като има предвид, че тези престъпления могат да включват различни обвинения за трафик на наркотици или притежание на наркотични вещества;

Е.     като има предвид, че смъртното наказание не оказва възпиращ ефект за трафика на наркотици; като има предвид, че голямото мнозинство от осъдените на смърт във връзка с престъпления, свързани с наркотици, са на най-ниското стъпало в йерархията на трафика на наркотици;

Ж.    като има предвид, че през последните 12 месеца се наблюдава възобновяване в световен план на прилагането на смъртното наказание за престъпления, свързани с наркотици, като редица държави изпълняват смъртните присъди за престъпления, свързани с наркотици, със значително по-високо темпо, опитват се да въведат отново смъртното наказание за престъпления, свързани с наркотици, или да отменят дългогодишен мораториум върху смъртното наказание;

З.      като има предвид, че има данни, че в Иран са екзекутирани 394 правонарушители в областта на наркотиците през първите шест месеца на 2015 г., в сравнение с 367 през цялата 2014 г.; като има предвид, че половината от всички екзекуции, извършени в Саудитска Арабия през тази година, са за престъпления, свързани с наркотици, в сравнение със само 4% от общия брой през 2010 г.; като има предвид, че най-малко 112 лица, извършили престъпления, свързани с наркотици, очакват изпълнението на смъртна присъда в Пакистан;

И.     като има предвид, че има десетки европейски граждани, заплашени с екзекуции в трети държави, много от тях за престъпления, свързани с наркотици;

Й.     като има предвид, че множество лица, независимо от тяхното правно положение, са били осъдени на смърт и впоследствие екзекутирани при обстоятелства и в рамките на производства, които често не съответстват изцяло на принципите за зачитане на правото на справедлив съдебен процес и правото на лицата да не бъдат подлагани на изтезания и други форми на малтретиране, като по този начин това се равнява на съдебна грешка; като има предвид, че екзекуциите са необратими и окончателни;

К.     като има предвид, че член 6, параграф 2 от Международния пакт за граждански и политически права постановява, че смъртното наказание може да бъде налагано само за „най-тежки престъпления“; като има предвид, че Комисията по правата на човека на ООН и специалните докладчици на ООН за извънсъдебните екзекуции, екзекуциите по бърза процедура или произволните екзекуции и за изтезанията заяви, че смъртното наказание не следва да се налага за престъпления, свързани с наркотици; като има предвид, че задължителното смъртно наказание и налагането му за престъпления, свързани с наркотици, са в противоречие с международното право и стандарти;

Л.     като има предвид, че Международният съвет за контрол на наркотиците насърчи държавите, които налагат смъртно наказание, да го отменят за престъпления, свързани с наркотици;

М.    като има предвид, че Комисията и държавите членки отпуснаха поне 60 милиона евро на Службата на ООН по наркотиците и престъпността (СНПООН) за програми за борба с наркотиците, които са насочени към правоприлагане в областта на наркотиците в държави, които активно налагат смъртно наказание за престъпления, свързани с наркотици;

Н.     като има предвид, че по линия на Инструмента на ЕС, допринасящ за стабилността и мира (IcSP), и неговия предшественик – Инструмента за стабилност (ИС), Комисията е инициирала две мащабни регионални мерки за борба с наркотиците – програмите за маршрутите на кокаина и хероина, чийто обхват включва държави, които налагат смъртно наказание за престъпления, свързани с наркотици; като има предвид, че съгласно член 10 от Регламента за Инструмента, допринасящ за стабилността и мира, Комисията е задължена да използва оперативни насоки за правата на човека и спазване на хуманитарното право във връзка с мерки срещу организираната престъпност;

О.     като има предвид, че режимът на ЕС за контрол на износа на стоки, които могат да се използват за изпълнението на смъртно наказание, понастоящем не е актуализиран;

1.      отново категорично осъжда налагането на смъртно наказание и решително подкрепя въвеждането на мораториум върху смъртното наказание като стъпка към неговото премахване; изтъква отново, че премахването на смъртното наказание допринася за укрепване на човешкото достойнство;

2.      припомня, че смъртното наказание е несъвместимо с ценности като зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека, на които се основава Съюзът, и че поради това всяка държава членка, която отново въведе смъртното наказание, би била в нарушение на Договорите и на Хартата на основните права на ЕС;

3.      осъжда всички екзекуции, където и да се извършват; продължава да бъде дълбоко загрижен относно постановяваните смъртни присъди на непълнолетни лица и лица с психически или умствени увреждания, и призовава за незабавното и окончателно прекратяване на тези практики, които нарушават международните стандарти за правата на човека; изразява дълбоката си загриженост по повод на последните масови процеси, довели до голямо увеличаване на броя на постановените смъртни присъди;

4.      настоятелно призовава Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и държавите членки да продължат борбата срещу налагането на смъртно наказание и настоятелно да призоват държавите, които все още изпълняват смъртни наказания, да спазват минималните международни стандарти, да намалят обхвата и налагането на смъртно наказание, и да публикуват ясни и точни данни за броя на присъдите и екзекуциите; настоятелно призовава ЕСВД да продължи да проявява бдителност във връзка със събитията във всички държави, особено в Беларус – единствената европейска държава, в която все още се налага смъртното наказание, и да използва всички способи за упражняване на влияние, с които разполага;

5.      призовава правителството на САЩ и правителствата на отделните щати в САЩ да премахнат смъртното наказание, така че САЩ и ЕС да могат да стоят заедно в борбата срещу смъртното наказание в световен план;

6.      призовава държавите, които са премахнали смъртното наказание или са наложили дългогодишен мораториум върху смъртното наказание, да не го въвеждат отново, и ги насърчава да споделят своя опит в това отношение;

7.      остава твърдо убеден, че смъртните присъди не възпират трафика на наркотици или не попречват на лицата да станат жертва на злоупотребата с наркотици; призовава държавите, запазили смъртното наказание, да въведат алтернативи на смъртното наказание за престъпления, свързани с наркотици, които да се съсредоточават по-специално върху превенцията на употребата на наркотици и върху програми за намаляване на вредите от тях;

8.      отново препоръчва на Комисията и на държавите членки премахването на смъртното наказание за престъпления, свързани с наркотици, да бъде предварително условие за предоставянето на финансова помощ, техническо съдействие, изграждане на капацитет и други видове подкрепа за прилагането на политиката по отношение на наркотиците;

9.      призовава ЕСВД, при последващите действия след преговорите Е3+3, да повдигне въпроса за големия брой екзекуции на правонарушители, извършили престъпления, свързани с наркотици, в Ислямска република Иран;

10.    призовава Комисията и държавите членки да потвърдят отново категоричния принцип, че европейската помощ и подкрепа не могат да улесняват операции по правоприлагане, които водят до смъртни присъди и екзекуции на задържани;

11.    настоятелно призовава Комисията да засили контрола на износа на продукти, които могат да бъдат използвани за изпълнението на смъртно наказание;

12.    изразява загриженост относно липсата на прозрачност във връзка с помощта и съдействието за борба с наркотиците от страна на Комисията и държавите членки за операции по правоприлагане в областта на наркотиците в страни, в които се налага смъртно наказание за престъпления, свързани с наркотици; изисква от Комисията да публикува годишен отчет за предоставяното от нея финансиране за програми за борба с наркотиците в страни, които запазват смъртното наказание за престъпления, свързани с наркотици;

13.    настоятелно призовава Комисията да приложи без допълнително отлагане оперативните насоки, посочени в член 10 от Регламента за Инструмента, допринасящ за стабилността и мира, и да ги прилага стриктно по отношение на програмите за маршрутите на кокаина и хероина;

14.    настоятелно призовава Комисията да изпълни препоръката в плана за действие на ЕС по отношение на наркотиците (2013 – 2016 г.) да се разработи и прилага „инструмент за насоки по правата на човека и за оценка на въздействието“, за да се гарантира „ефективно интегриране на правата на човека във външната дейност на ЕС по отношение на наркотиците“;

15.    настоятелно призовава Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), Комисията и държавите членки да предоставят насоки за всеобхватна и ефективна европейска политика относно смъртното наказание, предвид факта, че десетки европейски граждани са заплашени от екзекуции в трети държави, която политика да включва солидни и засилени механизми за идентифициране, предоставяне на правна помощ и дипломатическо представителство;

16.    призовава ЕС и неговите държави членки да гарантират, че на специалната сесия на Общото събрание на ООН, посветена на световния проблем с наркотиците, планирана за месец април 2016 г., ще се разгледа въпросът за налагането на смъртното наказание за престъпления, свързани с наркотици, и ще се осъди неговото изпълнение;

17.    подкрепя всички агенции на ООН, междуправителствени регионални органи и НПО в постоянните им усилия за насърчаване на държавите да премахнат смъртното наказание; подчертава съществената работа на гражданското общество в тази област; призовава Комисията да продължава да финансира проекти в тази област като приоритет на Европейския инструмент за демокрация и права на човека;

18.    приветства неотдавнашните ратификации на Втория факултативен протокол към Международния пакт за граждански и политически права, целящ премахване на смъртното наказание, с което броят на държавите, страни по протокола достигна 81; призовава всички държави, които не са страни по този Протокол, незабавно да го ратифицират;

19.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите – членки на ЕС, на генералния секретар на ООН, на председателя на Общото събрание на ООН, както и на правителствата на държавите – членки на ООН.

(1)

OВ C 371 E, 20.12.2011 г., стр. 5.

Правна информация