Postup : 2015/2879(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1006/2015

Předložené texty :

B8-1006/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 08/10/2015 - 9.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0348

NÁVRH USNESENÍ
PDF 177kWORD 85k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0998/2015
5.10.2015
PE568.493v01-00
 
B8-1006/2015

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8‑0761/2015

v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu


o trestu smrti (2015/2879(RSP))


Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Anneli Jäätteenmäki, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o trestu smrti (2015/2879(RSP))  
B8‑1006/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o zrušení trestu smrti, zejména na usnesení ze dne 7. října 2010 o Světovém dni boje proti trestu smrti(1),

–       s ohledem na společné prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové a generálního tajemníka Rady Evropy Thorbjørna Jaglanda o Evropském a Světovém dni boje proti trestu smrti připadajícím na 10. října 2014,

–       s ohledem na protokoly 6 a 13 Evropské úmluvy o lidských právech,

–       s ohledem na článek 2 Listiny základních práv Evropské unie,

–       s ohledem na obecné pokyny EU týkající se trestu smrti,

–       s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a jeho druhý opční protokol,

–       s ohledem na studii o dopadu celosvětového drogového problému na požívání lidských práv, kterou v září 2015 vydal Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva,

–       s ohledem na rezoluce Valného shromáždění OSN, zejména na rezoluci ze dne 18. prosince 2014 o moratoriu na používání trestu smrti (A/RES/69/186),

–       s ohledem na Světový a Evropský den proti trestu smrti, které každoročně připadají na 10. října,

–       s ohledem na závěrečné prohlášení, jež bylo přijato na 5. světovém kongresu proti trestu smrti konaném ve dnech 12.–15. června 2013 v Madridu,

–       s ohledem na otázku položenou Radě ohledně trestu smrti (O-000103/2015 – B8‑0761/2015),

–       s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že Evropská unie trest smrti rozhodně a zásadně odsuzuje, a proto je jedním z hlavních cílů politiky Unie v oblasti lidských práv uplatňování všeobecného moratoria s výhledem na celosvětové zrušení trestu smrti;

B.     vzhledem k tomu, že Světový den proti trestu smrti, který připadá na 10. října 2015, je zaměřen na „zvyšování povědomí o uplatňování trestu smrti za drogové trestné činy“;

 

C.     vzhledem k tomu, že podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva více než 160 členských zemí OSN s různými právními systémy, tradicemi, kulturami a náboženstvími buď trest smrti zrušilo, nebo jej nepoužívá;

D.     vzhledem k tomu, že podle aktuálních údajů byl v roce 2014 vynesen v 55 zemích trest smrti nad minimálně 2 466 osobami, což oproti roku 2013 představuje nárůst o téměř 23 %; vzhledem k tomu, že v roce 2014 bylo na celém světě vykonáno minimálně 607 poprav; vzhledem k tomu, že vyšší počet trestů smrti úzce souvisí s rozsudky vynášenými v hromadných procesech s osobami obviněnými ze spáchání trestného činu v souvislosti s terorismem v zemích, jako je např. Egypt; vzhledem k tomu, že tresty smrti jsou udělovány a popravy vykonávány ve znepokojující míře i v roce 2015;

E.     vzhledem k tomu, že 33 států uplatňuje trest smrti na drogové trestné činy, za něž je každoročně vykonáno přibližně 1 000 poprav; vzhledem k tomu, že je známo, že v roce 2015 byly v souvislosti s takovými trestnými činy vykonány popravy v Číně, Íránu, Indonésii a Saúdské Arábii; vzhledem k tomu, že i v roce 2015 byly za drogové trestné činy ukládány tresty smrti v Číně, Indonésii, Íránu, Kuvajtu, Malajsii, Saúdské Arábii, na Srí Lance, ve Spojených arabských emirátech a ve Vietnamu; vzhledem k tomu, že tyto trestné činy mohou zahrnovat různá obvinění z obchodování s drogami nebo jejich držení;

F.     vzhledem k tomu, že trest smrti neodrazuje od nezákonného obchodování s drogami; vzhledem k tomu, že drtivá většina osob odsouzených k trestu smrti v souvislosti s drogovými trestnými činy tvoří nejnižší článek hierarchie obchodu s drogami;

G.     vzhledem k tomu, že během posledních 12 měsíců došlo celosvětově k „renesanci“ trestu smrti za drogové trestné činy a že několik států vykonává v této souvislosti mnohem více poprav, usiluje o obnovení trestu smrti za drogové trestné činy nebo ruší dlouhodobá moratoria na výkon trestu smrti;

H.     vzhledem k tomu, že Írán během prvních šesti měsíců roku 2015 údajně popravil 394 pachatelů drogových trestných činů oproti 367 vykonaným trestům smrti za celý rok 2014; vzhledem k tomu, že polovina všech poprav, které byly v letošním roce vykonány v Saúdské Arábii, se týkala drogových trestných činů oproti pouhým 4 % z celkového počtu poprav vykonaných v roce 2010; vzhledem k tomu, že v pákistánských celách smrti nyní čeká na popravu nejméně 112 pachatelů drogových trestných činů;

I.      vzhledem k tomu, že ve třetích zemích hrozí poprava desítkám evropských občanů, z nichž mnozí byli odsouzeni za drogové trestné činy;

J.      vzhledem k tomu, že mnoho osob bylo bez ohledu na jejich právní situaci odsouzeno k trestu smrti a následně popraveno za okolností a v soudních řízeních, v jejichž rámci často není plně dodržováno právo na spravedlivý proces a právo na ochranu před mučením a jinými formami špatného zacházení, které mohou vést k justičním omylům; vzhledem k tomu, že popravy jsou nezvratné a nelze je odčinit;

K.     vzhledem k tomu, že v souladu s čl. 6 odst. 2 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech může být trest smrti uplatněn pouze v případě „nejtěžších trestných činů“; vzhledem k tomu, že Rada OSN pro lidská práva a zvláštní zpravodajové OSN pro otázky mimosoudních, sumárních a svévolných poprav a pro otázky mučení uvedli, že trest smrti by neměl být ukládán za drogové trestné činy; vzhledem k tomu, že mandatorní ukládání trestu smrti a jeho uplatňování na drogové trestné činy je v rozporu s mezinárodním právem a mezinárodními normami;

L.     vzhledem k tomu, že Mezinárodní úřad pro kontrolu omamných látek vybízí státy, které ukládají trest smrti, aby jej u drogových trestných činů zrušily;

M.    vzhledem k tomu, že Komise a členské státy poskytly nejméně 60 milionů EUR na protidrogové programy Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) zaměřené na boj proti drogám v zemích, které v případě trestných činů souvisejících s drogami ukládají a vykonávají trest smrti;

N.     vzhledem k tomu, že Komise v rámci nástroje EU přispívajícího ke stabilitě a míru (IcSP) a jeho předchůdce, nástroje stability (IfS), zavedla dvě rozsáhlá regionální protidrogová opatření – programy zaměřené na kokainovou a heroinovou trasu, do nichž jsou zahrnuty země ukládající trest smrti za drogové trestné činy; vzhledem k tomu, že podle článku 10 nařízení o IcSP je Komise povinna používat operativní pokyny, aby se při provádění opatření na potírání organizované trestné činnosti zajistilo dodržování lidských práv a humanitárního práva;

O.     vzhledem k tomu, že v současnosti je aktualizován režim EU pro kontrolu vývozu zboží, které může být použito pro výkon trestu smrti;

1.      znovu odsuzuje používání trestu smrti a rozhodně podporuje zavedení moratoria na trest smrti coby prvního kroku k jeho zrušení; opětovně zdůrazňuje, že zrušení trestu smrti přispívá k posílení lidské důstojnosti;

2.      připomíná, že trest smrti není slučitelný s hodnotami, jako je úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, na nichž je Unie založena, a že každý členský stát, který by trest smrti opětovně zavedl, by tedy porušil Smlouvy a Listinu základních práv Evropské unie;

3.      odsuzuje všechny popravy bez ohledu na to, kde k nim dochází; je nadále hluboce znepokojen ukládáním trestu smrti nezletilým osobám a osobám s mentálním postižením či retardací a vyzývá k okamžitému a definitivnímu ukončení této praxe, která porušuje mezinárodní normy v oblasti lidských práv; vyjadřuje hluboké znepokojení nad nedávnými hromadnými soudními procesy, v jejichž důsledku došlo k dramatickému nárůstu rozsudků trestu smrti;

4.      naléhavě vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ) a členské státy, aby pokračovaly v boji proti trestu smrti a aby země, které trest smrti stále vykonávají, důrazně vyzývaly k tomu, aby dodržovaly minimální mezinárodní normy, omezily rozsah trestných činů, za které je tento trest ukládán, i jeho používání a aby zveřejňovaly jasné a přesné údaje o počtu vynesených rozsudků a vykonaných poprav; naléhavě vyzývá ESVČ, aby nadále pozorně sledovala vývoj ve všech zemích světa, zejména v Bělorusku, které jako jediná evropská země trest smrti zachovala, a aby využila veškeré nátlakové prostředky, které má k dispozici;

5.      vyzývá federální vládu a vlády jednotlivých států USA, aby zrušily trest smrti, aby USA a EU mohly společně řešit trest smrti na celosvětové úrovni;

6.      vyzývá státy, které trest smrti zrušily nebo v nichž na tento trest platí dlouhodobé moratorium, aby jej znovu nezaváděly, a vybízí je, aby se podělily o své zkušenosti v této oblasti;

7.      je nadále pevně přesvědčen o tom, že trestu smrti neodrazuje od nezákonného obchodování s drogami ani nebrání tomu, aby lidé podléhali zneužívání drog; vyzývá země, které trest smrti nadále uplatňují, aby za drogové trestné činy zavedly alternativní tresty, které se zaměří zejména na drogovou prevenci a programy na zmírňování škod;

8.      opakuje své doporučení Komisi a členským státům, aby poskytování finanční a technické pomoci, budování kapacit a jiné druhy podpory protidrogové politiky byly podmíněny zrušením trestu smrti za drogové trestné činy;

9.      vyzývá ESVČ, aby se v návaznosti na jednání skupiny E3+3 zabývala vysokým počtem poprav pachatelů drogových trestných činů v Islámské republice Írán;

10.    vyzývá Komisi a členské státy, aby opakovaně potvrdily kategorickou zásadu, že evropská pomoc a podpora nesmí napomáhat operacím donucovacích orgánů, které vedou k rozsudkům trestu smrti a k popravám zatčených osob;

11.    naléhá na Komisi, aby posílila kontroly vyvážených produktů, které mohou být použity k vykonání trestu smrti;

12.    je znepokojen nedostatkem transparentnosti, pokud jde o protidrogovou pomoc a podporu poskytovanou Komisí a členskými státy na protidrogové operace v zemích, které za drogové trestné činy ukládají trest smrti; žádá Komisi, aby zveřejnila roční přehled prostředků, které vynaložila na protidrogové programy v zemích, které na drogové trestné činy stále uplatňují trest smrti;

13.    naléhá na Komisi, aby bez dalších průtahů provedla operativní pokyny stanovené v článku 10 nařízení o IcSP a aby je striktně uplatňovala na programy zaměřené na kokainovou a heroinovou trasu;

14.    naléhavě vyzývá Komisi, aby splnila doporučení obsažené v protidrogovém akčním plánu EU na období 2013–2016, a sice aby „vypracovala a uplatňovala pokyny v oblasti lidských práv a vytvořila příslušný nástroj pro posouzení dopadu“, aby se zajistilo „účinné začlenění lidských práv do vnější činnosti EU v oblasti drog“;

15.    naléhavě vyzývá ESVČ, Komisi a členské státy, aby s ohledem na desítky evropských státních příslušníků, kterým ve třetích zemích hrozí poprava, poskytly pokyny pro komplexní a efektivní evropskou politiku boje proti trestu smrti, jejíž součástí by měly být robustní a posílené mechanismy identifikace, poskytování právní pomoci a diplomatického zastoupení;

16.    vyzývá EU a její členské státy, aby zajistily, aby se na zvláštním zasedání Valného shromáždění OSN věnovaném celosvětovému problému drog, které se má uskutečnit v dubnu 2016, jednalo o ukládání trestu smrti za drogové trestné činy a aby byla tato praxe odsouzena;

17.    podporuje všechny agentury OSN, mezivládní regionální orgány a nevládní organizace v jejich nepřetržitém úsilí přesvědčit státy o nezbytnosti zrušení trestu smrti; v tomto ohledu vyzdvihuje zcela zásadní práci občanské společnosti; vyzývá Komisi, aby nadále financovala projekty v této oblasti a považovala je za prioritu v rámci evropského nástroje pro demokracii a lidská práva;

18.    vítá nedávné ratifikace druhého opčního protokolu ICCPR, který usiluje o zrušení trestu smrti, neboť se tak počet signatářských států zvýšil na 81; vyzývá všechny státy, které nejsou stranami protokolu, aby jej neprodleně ratifikovaly;

19.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, předsedovi Valného shromáždění OSN a vládám členských států OSN.

 

 

(1)

Úř. věst. C 371 E , 20.12.2011, s. 5.

Právní upozornění