Postup : 2015/2879(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1006/2015

Predkladané texty :

B8-1006/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 08/10/2015 - 9.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0348

NÁVRH UZNESENIA
PDF 179kWORD 89k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0998/2015
5.10.2015
PE568.493v01-00
 
B8-1006/2015

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8‑0761/2015

v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku


o treste smrti (2015/2879(RSP))


Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Anneli Jäätteenmäki, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE

Uznesenie Európskeho parlamentu o treste smrti (2015/2879(RSP))  
B8-1006/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o zrušení trestu smrti, najmä uznesenie zo 7. októbra 2010 o Svetovom dni proti trestu smrti(1),

–       so zreteľom na spoločné vyhlásenie podpredsedníčky Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federici Mogheriniovej a generálneho tajomníka Rady Európy Thorbjørna Jaglanda k Európskemu a Svetovému dňu proti trestu smrti 10. októbra 2014,

–       so zreteľom na články 6 a 13 Európskeho dohovoru o ľudských právach,

–       so zreteľom na článok 2 Charty základných práv Európskej únie,

–       so zreteľom na usmernenia EÚ o treste smrti,

–       so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a jeho dva opčné protokoly,

–       so zreteľom na štúdiu o vplyve celosvetového problému s drogami na uplatňovanie ľudských práv, ktorú vydal vysoký komisár OSN pre ľudské práva v septembri 2015,

–       so zreteľom na rezolúcie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov, najmä na rezolúciu z 18. decembra 2014 o moratóriu na použitie trestu smrti (A/RES/69/186),

–       so zreteľom na Svetový a Európsky deň proti trestu smrti, ktorý sa každoročne koná 10. októbra,

–       so zreteľom na záverečné vyhlásenie prijaté na 5. svetovom kongrese proti trestu smrti, ktorý sa konal 12. – 15. júna 2013 v Madride,

–       so zreteľom na otázku Rade týkajúcu sa trestu smrti (O-000103/2015 – B8‑0761/2015),

–       so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže Európska únia zastáva rozhodné a principiálne stanovisko proti trestu smrti, ktoré predstavuje všeobecné moratórium s cieľom dosiahnuť celosvetové zrušenie trestu smrti ako hlavný cieľ politiky Únie v oblasti dodržiavania ľudských práv;

B.     keďže 13. Svetový deň proti trestu smrti, ktorý sa koná 10. októbra 2015, sa osobitne zameriava na zvýšenie informovanosti o využívaní trestu smrti pri trestných činoch súvisiacich s drogami;

 

C.     keďže podľa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva viac ako 160 členských štátov OSN, ktoré majú rôzne právne systémy, tradície, kultúry a náboženské pozadie, buď trest smrti zrušilo, alebo ho nevykonáva;

D.     keďže podľa najnovších údajov sa vie o najmenej 2 466 osobách v 55 krajinách, ktoré boli odsúdené na smrť v roku 2014, čo predstavuje nárast o takmer 23 % v porovnaní s rokom 2013; keďže v roku 2014 sa na celom svete vykonalo najmenej 607 popráv; keďže nárast v počte trestov smrti úzko súvisí so súdnymi rozhodnutiami v hromadných súdnych procesoch týkajúcich sa trestných činov, ktoré súvisia s terorizmom v krajinách ako Egypt; keďže počet trestov smrti a popráv v roku 2015 alarmujúco rastie;

E.     keďže 33 krajín ukladá trest smrti za trestné činy súvisiace s drogami, čo znamená približne 1 000 popráv ročne; keďže je známe, že v roku 2015 sa vykonali popravy za takéto trestné činy v Číne, Iráne, Indonézii a Saudskej Arábii; keďže v roku 2015 sa za trestné činy súvisiace s drogami naďalej udeľovali tresty smrti v Číne, Indonézii, Iráne, Kuvajte, Malajzii, Saudskej Arábii, Spojených arabských emirátoch, na Srí Lanke a vo Vietname; keďže tieto trestné činy môžu zahŕňať rôzne obvinenia súvisiace s pašovaním alebo prechovávaním drog;

F.     keďže trest smrti nerieši pašovanie drog; keďže veľká väčšina osôb odsúdených na smrť v súvislosti s drogovou trestnou činnosťou je v spodnej časti hierarchie pašovania drog;

G.     keďže za posledných 12 mesiacov bolo zaznamenané globálneho oživenia trestu smrti za trestné činy súvisiace s drogami, pričom viaceré štáty v omnoho väčšej miere popravujú ľudí za trestné činy súvisiace s drogami, snažia sa obnoviť trest smrti za trestné činy súvisiace s drogami alebo ukončujú dlhodobé moratóriá na trest smrti;

H.     keďže Irán v prvej polovici roku 2015 údajne popravil 394 páchateľov trestných činov súvisiacich s drogami, pričom za celý rok 2014to bolo 367 páchateľov; keďže polovica všetkých popráv vykonaných v Saudskej Arábii v tomto roku sa vykonala za trestné činy súvisiace s drogami, pričom v roku 2010 to boli iba 4 % z celkového počtu; keďže najmenej 112 páchateľov trestných činov súvisiacich s drogami čaká na vykonanie trestu smrti v Pakistane;

I.      keďže desiatky Európanov čelia popravám v tretích krajinách, mnohí z nich za trestné činy súvisiace s drogami;

J.      keďže mnohí jednotlivci boli nezávisle od ich právnej situácie odsúdení na trest smrti a následne popravení za podmienok a na základe súdnych konaní, v rámci ktorých sa často v plnej miere nedodržiava právo na spravodlivý súdny proces a právo nebyť podrobovaný mučeniu a inému krutému zaobchádzaniu, čo ponecháva priestor na justičný omyl; keďže popravy sú neodvolateľné a definitívne;

K.     keďže v článku 6 ods. 2 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach sa uvádza, že trest smrti sa môže udeliť iba za „najzávažnejšie trestné činy“; keďže Rada OSN pre ľudské práva a osobitní spravodajcovia OSN pre mimosúdne popravy, popravy bez riadneho konania a svojvoľné popravy skonštatovali, že trest smrti sa nemá udeľovať za trestné činy súvisiace s drogami; keďže povinné tresty smrti a ich udeľovanie za trestné činy súvisiace s drogami sú v rozpore s medzinárodným právom a normami;

L.     keďže Medzinárodný úrad na kontrolu omamných látok podnietil krajiny, v ktorých sa udeľuje trest smrti, aby ho zrušili v prípade trestných činov súvisiacich s drogami;

M.    keďže Komisia a členské štáty prispeli aspoň 60 miliónmi EUR na protidrogové programy Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) zamerané na posilnenie protidrogových opatrení v krajinách, v ktorých sa aktívne udeľuje trest smrti za trestné činy súvisiace s drogami;

N.     keďže pomocou nástroja EÚ na podporu stability a mieru (IcSP) a jeho predchodcu, nástroja stability (IfS), Komisia spustila dve veľké regionálne opatrenia namierené proti omamným látkam – programy pre kokaínovú a pre heroínovú trasu, ktorých rozsah pôsobnosti zahŕňa krajiny, ktoré uplatňujú trest smrti za trestné činy súvisiace s drogami; keďže podľa článok 10 nariadenia o nástroji na podporu stability a mieru je Komisia povinná využívať operačné usmernenia na dodržiavanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva v súvislosti s opatreniami proti organizovanému zločinu;

O.     keďže režimu EÚ na kontrolu vývozu tovaru, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, sa v súčasnosti aktualizuje;

1.      opätovne potvrdzuje, že odsudzuje uplatňovanie trestu smrti, a rozhodne podporuje zavedenie moratória na trest smrti ako krok k jeho zrušeniu; znovu zdôrazňuje, že rušenie trestu smrti prispieva k posilneniu ľudskej dôstojnosti;

2.      opakuje, že trest smrti je nezlučiteľný s hodnotami ako dodržiavanie ľudskej dôstojnosti, sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát a dodržiavanie ľudských práv, na ktorých je Únia založená, a že každý členský štát, ktorý by opätovne zaviedol trest smrti, by tak porušil zmluvy a Chartu základných práv EÚ;

3.      odsudzuje všetky popravy bez ohľadu na to, kde k nim dochádza; aj naďalej je hlboko znepokojený ukladaním trestu smrti neplnoletým a osobám s mentálnym alebo duševným postihnutím a vyzýva na okamžité a definitívne ukončenie týchto praktík, ktoré porušujú medzinárodné normy v oblasti ľudských práv; vyjadruje hlboké znepokojenie nad nedávnymi hromadnými súdnymi procesmi, ktoré viedli k obrovskému nárastu počtu trestov smrti;

4.      naliehavo vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a členské štáty, aby pokračovali v boji proti používaniu trestu smrti a dôrazne nabádali krajiny, ktoré stále vykonávajú trest smrti, aby dodržiavali minimálne medzinárodné normy, obmedzovali rozsah a uplatňovanie trestu smrti a aby zverejnili jasné a presné údaje o počte odsúdení a popráv; naliehavo vyzýva ESVČ, aby nepoľavovala v pozornosti, pokiaľ ide o vývoj vo všetkých krajinách na svete, najmä v Bielorusku ako jedinej európskej krajine, ktorá stále uplatňuje trest smrti, a aby využila všetky prostriedky vplyvu, ktoré má k dispozícii;

5.      vyzýva vládu Spojených štátov amerických a vlády jednotlivých štátov USA, aby zrušili trest smrti, aby USA a EÚ mohli držať spolu pri riešení trestu smrti na celom svete;

6.      vyzýva štáty, ktoré trest smrti zrušili alebo v ktorých dlhodobo platí moratórium na trest smrti, aby ho opätovne nezavádzali, a nabáda ich, aby sa v tejto súvislosti podelili o skúsenosti;

7.      je naďalej pevne presvedčený, že tresty smrti neriešia pašovanie drog, ani nebránia jednotlivcom, aby sa stali obeťami zneužívania drog; vyzýva krajiny, v ktorých sa trest smrti stále uplatňuje, aby zaviedli alternatívne riešenia k trestu smrti za trestné činy súvisiace s drogami, ktoré sa zamerajú predovšetkým na programy drogovej prevencie a zmiernenie poškodenia;

8.      opätovne pripomína svoje odporúčanie adresované Komisii a členským štátom, že zrušenie trestu smrti za trestné činy súvisiace s drogami by sa malo stať predpokladom pre udelenie finančnej a technickej pomoci, budovanie kapacít a ďalšie protidrogové politiky EÚ;

9.      vyzýva ESVČ, aby nadviazala na rokovania skupiny E 3 + 3 s cieľom riešiť vysoký počet popráv páchateľov trestných činov súvisiacich s drogami v Iránskej islamskej republike;

10.    vyzýva Komisiu a členské štáty, aby opätovne potvrdili kategorickú zásadu, že európska pomoc sa nesmie použiť na podporu operácií presadzovania práva, ktoré vedú k trestu smrti a popravám zadržaných osôb;

11.    naliehavo vyzýva Komisiu, aby posilnila kontroly vývozu výrobkov, ktoré sa môžu použiť na vykonanie trestu smrti;

12.    je znepokojený nad nedostatkom transparentnosti okolo protidrogovej pomoci, ktorú Komisia a členské štáty poskytujú pri presadzovaní protidrogových operácií v krajinách, v ktorých sa uplatňuje trest smrti pre trestné činy súvisiace s drogami; žiada, aby Komisia zverejnila ročnú účtovnú závierku týkajúcu sa jej financovania protidrogových programov v krajinách, v ktorých sa naďalej uplatňuje trest smrti za trestné činy súvisiace s drogami;

13.    naliehavo vyzýva Komisiu, aby bezodkladne vykonala operačné usmernenia uvedené v článku 10 nariadenia o nástroji na podporu stability a mieru a prísne ich uplatňovala v programoch pre kokaínovú a pre heroínovú trasu;

14.    naliehavo vyzýva Komisiu, aby plnila odporúčania uvedené v akčnom pláne EÚ na boj proti drogám na obdobie rokov 2013 – 2016, podľa ktorých sa vytvoria a vykonajú „usmernenia a nástroj na hodnotenie v oblasti ľudských práv“, aby sa zaručilo, že ľudské práva sú „skutočne začlenené do vonkajších protidrogových opatrení EÚ“;

15.    naliehavo vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), Komisiu a členské štáty, aby poskytli usmernenia pre komplexnú a efektívnu tvorbu európskej politiky v súvislosti s trestom smrti, pokiaľ ide o desiatky Európanov, ktorí čelia poprave v tretích krajinách, ktorá by mala obsahovať silné a posilnené mechanizmy týkajúce sa identifikácie, poskytovania právnej pomoci a diplomatického zastúpenia;

16.    vyzýva EÚ a členské štáty, aby zabezpečili, že osobitné zasadnutie Valného zhromaždenia OSN venované celosvetovému problému drog, ktoré sa má konať v apríli 2016, bude riešiť uplatňovanie trestu smrti v prípade trestných činov súvisiacich z drogami a odsúdi jeho používanie;

17.    vyjadruje podporu všetkým agentúram Organizácie Spojených národov, medzivládnym regionálnym orgánom a mimovládnym organizáciám v ich úsilí povzbudzovať štáty, aby zrušili trest smrti; zdôrazňuje dôležitú prácu občianskej spoločnosti v tejto oblasti; vyzýva Komisiu, aby považovala pokračovanie financovania projektov v tejto oblasti za prioritu Európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva;

18.    víta nedávnu ratifikáciu Druhého opčného protokolu k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach zameraného na zrušenie trestu smrti, ktorá zvýšila počet zmluvných štátov na 81; žiada všetky štáty, ktoré nie sú zmluvnými stranami protokolu, aby ho okamžite ratifikovali;

19.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, predsedovi Valného zhromaždenia OSN a vládam členských krajín OSN.

(1)

Ú. v. EÚ C 371 E, 20.12.2011, s.5.

Právne oznámenie