Postup : 2015/2879(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1007/2015

Predkladané texty :

B8-1007/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 08/10/2015 - 9.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0348

NÁVRH UZNESENIA
PDF 187kWORD 98k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0998/2015
5.10.2015
PE568.494v01-00
 
B8-1007/2015

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8‑0761/2015

v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku


o treste smrti (2015/2879(RSP))


Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Fabio De Masi, Lola Sánchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Takis Hadjigeorgiou, Sofia Sakorafa v mene skupiny GUE/NGL

Uznesenie Európskeho parlamentu o treste smrti (2015/2879(RSP))  
B8-1007/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o zrušení trestu smrti, najmä uznesenie zo 7. októbra 2010 o Svetovom dni proti trestu smrti(1), a o potrebe okamžitého moratória na vykonávanie popráv v tých krajinách, kde sa trest smrti ešte stále uplatňuje,

–       so zreteľom na články 6 a 13 Európskeho dohovoru o ľudských právach,

–       so zreteľom na článok 2 Charty základných práv Európskej únie,

–       so zreteľom na usmernenia EÚ o treste smrti,

–       so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, najmä na jeho článok 6 ods. 2 a na jeho dva opčné protokoly,

–       so zreteľom na vyhlásenia Úradu Organizácie spojených národov pre drogy a kriminalitu (UNODC) a Medzinárodného výboru Organizácie spojených národov pre kontrolu narkotík (INCB) o zrušení trestu smrti najmä za trestné činy súvisiace s drogami,

–       so zreteľom na záverečné vyhlásenie prijaté na 5. svetovom kongrese proti trestu smrti dňa 15. júna 2013 v Madride,

–       so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN 62/149 z 18. decembra 2007, v ktorej sa požaduje zavedenia moratória na využívanie trestu smrti, a na päť rezolúcií Valného zhromaždenia OSN, najmä rezolúciu z 18. decembra 2014, ktorými sa pripomína záväzok OSN na zrušenie trestu smrti,

–       so zreteľom na Svetový deň a Európsky deň proti trestu smrti, ktorý sa uskutočňuje každý rok 10. októbra, a so zreteľom na skutočnosť, že Svetový deň proti trestu smrti je venovaný zastaveniu popráv za drogové trestné činy,

–       so zreteľom na otázku Rade týkajúcu sa trestu smrti (O-000103/2015 – B8-0761/2015),

–       so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže trest smrti je najhoršou formou krutého, neľudského a ponižujúceho trestu a porušuje právo na život zakotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv; keďže podmienky vo väzniciach spôsobujú väzňom odsúdeným na smrť mimoriadne psychologické utrpenie a poprava je telesným a duševným znásilnením;

B.     keďže trest smrti sa často využíva predovšetkým proti neplnoprávnym, mentálne postihnutým osobám a príslušníkom národnostných a kultúrnych menšín; keďže na niektorých miestach je ukladanie trestu smrti zakorenené v diskriminácii na základe sexuálnej orientácie či viery;

C.     keďže Európska únia zastáva rozhodné a principiálne stanovisko v otázke trestu smrti, ktorým je celosvetové zrušenie trestu smrti ako hlavný cieľ svojej politiky v oblasti dodržiavania ľudských práv;

D.     keďže 101 krajín zrušilo trest smrti za všetky zločiny; keďže v roku 2014 sa prinajmenšom v 22 krajinách vykonali popravy a najmenej 2 466 osôb bolo odsúdených na smrť, čo je o 28 % viac ako v roku 2013; keďže na svete je päť krajín, kde sa trest smrti využíva najčastejšie, a to Čína (vyše 1 000 popráv podľa mimovládnych organizácií), Irán (289 oficiálne uznaných popráv a vyše 454 neoficiálnych popráv podľa mimovládnych organizácií), Saudská Arábia (aspoň 90 popráv), Irak, (aspoň 61 popráv) a USA (35 popráv);

E.     keďže v ôsmich štátoch sa ukladá trest smrti za homosexualitu (Afganistan, Irán, Jemen, Katar, Mauretánia, Pakistan, Saudská Arábia a Sudán) a v provinciách v Nigérii a Somálsku sa oficiálne vykonáva trest smrti za sexuálne styky osôb rovnakého pohlavia;

F.     keďže Valné zhromaždenie OSN 18. decembra 2014 hlasovalo po piaty raz (117 hlasov za, 38 hlasov proti a 34 hlasov sa zdržalo) za rezolúciu v prospech všeobecného moratória na trest smrti s cieľom jeho zrušenia;

G.     keďže za uplynulých 12 mesiacov sa zaznamenalo globálne obnovenie využívania trestu smrti za trestné činy súvisiace s drogami, pričom viaceré štáty vo výrazne väčšej miere popravujú ľudí za trestné činy súvisiace s drogami (ako v prípade Iránu a Saudskej Arábie), snažia sa znovu zaviesť trest smrti za trestné činy súvisiace s drogami (ako v prípade Ománu) alebo porušujú dlhodobé moratóriá na trest smrti (ako v prípade Indonézie a Pakistanu); keďže zo 14 krajín, v ktorých sa uplatňuje trest smrti za drogové trestné činy, je 12 krajín v Ázii alebo na Blízkom východe; keďže v Indonézii v roku 2014 popravili 14 ľudí sa obchodovanie s drogami vrátane 12 cudzincov; keďže desiatky ľudí čakajú v celách smrti na popravu vrátane európskych občanov, ako je francúzsky štátny príslušník Serge Atlaoui;

H.     keďže v Iráne údajne popravili 394 páchateľov trestných činov súvisiacich s drogami v prvom polroku 2015 v porovnaní s 367 za celý rok 2014; keďže najmenej 112 páchateľov trestných činov súvisiacich s drogami čaká na popravu v celách smrti v Pakistane; keďže na základe nezávislých auditov operácií UNODC v Pakistane a Iráne a nedávnych správ mimovládnych organizácií vzrástli obavy z toho, ako národné kancelárie tejto agentúry OSN uplatňujú pokyny v oblasti dodržiavania ľudských práv, a z priamej súvzťažnosti medzi financovaním boja proti obchodovaniu s narkotikami a vynášaním rozsudkov trestu smrti za obvinenia z obchodovania s drogami v týchto krajinách;

I.      keďže znásilnenie, vražda, apostáza, ozbrojená lúpež a obchodovanie s drogami sa v Saudskej Arábii trestajú smrťou; keďže polovica všetkých popráv vykonaných v Saudskej Arábii tento rok bola za trestné činy súvisiace s drogami v porovnaní iba so 4 % z celkového počtu v roku 2010; keďže trest smrti sa vykonáva sťatím a telá sa niekedy vešajú na kríž; keďže 27. mája 2014 Ali Mohamed al-Nimr dostal trest sťatím s následným ukrižovaním za účasť v teroristickej organizácii, a to aj napriek skutočnosti, že priznanie sa získalo mučením, keď bol ešte neplnoletým;

J.      keďže štát Nebraska rozhodol o zrušení trestu smrti v roku 2015; keďže v USA v roku 2015 už popravili 19 ľudí smrteľnou injekciou vrátane dvoch ľudí s mentálnymi poruchami, a to: Warrena Leeho Hilla dňa 27. januára 2015 v Georgii a Roberta Ladda dňa 29. januára 2015 v Texase; keďže 17. marca 2015 popravili v Missouri 74-ročného Cecila Claytona, ktorý mal vážne poranenie mozgu; keďže africko-americký väzeň Mumia Abu-Jamal, známy ako „hlas nemých“, ktorý strávil v cele smrti od roku 1982 do roku 2011 na základe nespravodlivého a rasovo motivovaného súdneho procesu, kým mu rozsudok nezmiernili na celoživotné väzenie, je stále vo veľmi ťažkej situácii, pretože štát Pennsylvania mu odmieta prístup k zdravotníckej starostlivosti, čo ohrozuje jeho život; keďže Hank Skinner je stále v cele smrti v štáte Texas napriek skutočnosti, že výsledky testov DNA v jeho prípade vniesli značné pochybnosti o jeho vine;

K.     keďže egyptská vláda v uplynulom roku vykonala hromadné politické súdne procesy a odsúdila na smrť vyše 100 ľudí vrátane zosadeného prezidenta Mohameda Morsího; keďže írskemu občanovi Ibrahimovi Halawovi a ďalším hrozí v Egypte trest smrti za účasť na protestoch;

L.     keďže oživovanie prejavov v prospech trestu smrti v EÚ, pochádzajúcich od niektorých členov vlád, je alarmujúcim fenoménom;

M.    keďže EÚ a jej členské štáty musia zaujímať jasné stanovisko proti trestu smrti vo všetkých krokoch a pri každom financovaní, najmä v súvislosti s krajinami, ktoré uplatňujú trest smrti;

1.      pripomína svoj dlhodobý odpor k trestu smrti vo všetkých prípadoch a za každých okolností a opätovne zdôrazňuje, že zrušenie trestu smrti prispieva k posilňovaniu ľudskej dôstojnosti;

2.      odsudzuje všetky popravy bez ohľadu na to, kde k nim dochádza; je hlboko znepokojený ukladaním trestu smrti neplnoletým, neplnoprávnym osobám a osobám s mentálnym alebo duševným postihnutím a požaduje okamžité a definitívne skoncovanie s praktikami, ktoré porušujú medzinárodné normy v oblasti dodržiavania ľudských práv;

3.      pripomína, že úplné zrušenie trestu smrti je stále jedným z hlavných cieľov politiky EÚ v oblasti dodržiavania ľudských práv; ďalej pripomína, že tento cieľ sa dosiahne len prostredníctvom úzkej spolupráce medzi štátmi a súčinnosti v oblasti vzdelávania, zlepšovania informovanosti, efektívnosti a účinnosti; rozhodne podporuje moratórium ako krok smerom k zrušeniu trestu smrti; pokračuje v presadzovaní jeho zrušenia na celom svete; rozhodne naliehavo vyzýva krajiny, ktoré vykonávajú trest smrti, aby splnili medzinárodné minimálne normy a aby zverejnili jasné a presné údaje o počte odsúdení a popráv;

4.      je znepokojený počtom popráv v Saudskej Arábii; vyjadruje mimoriadne znepokojenie a opovrhnutie z toho, že saudskoarabské orgány vyniesli rozsudok trestu smrti sťatím s následným ukrižovaním pre Aliho Mohameda al-Nimra na základe nespravodlivého a politicky motivovaného súdneho procesu; naliehavo vyzýva saudskoarabské orgány, aby bezodkladne prepustili Aliho Mohameda al-Nimra a zrušili tento barbarský trest a aby začali plniť medzinárodné normy v oblasti dodržiavania ľudských práv; preto naliehavo vyzýva členské štáty, aby vystupňovali tlak na saudský režim s cieľom omilostenia Aliho Mohameda al-Nimra a zrušenia trestu smrti;

5.      je znepokojený tým, že Čína stále vykonáva najväčší počet popráv ročne a že tieto popravy sa stále klasifikujú ako „štátne tajomstvo“; naliehavo vyzýva čínsku vládu, aby skoncovala s týmito praktikami a aby zverejnila zoznam osôb, ktoré už boli popravené;

6.      je znepokojený aj rastúcim počtom popráv v Iráne a skutočnosťou, že podľa mimovládnych organizácií je väčšina popráv protizákonná alebo ich orgány neuznávajú; naliehavo vyzýva vládu, aby skoncovala s touto praxou a aby zverejnila transparentný zoznam osôb, ktoré už boli popravené;

7.      opakovane odsudzuje využívanie trestu smrti v Iraku; je rovnako ako OSN znepokojený nárastom počtu popráv od znovuzavedenia trestu smrti v roku 2005 a skutočnosťou, že právny systém v tejto krajine neexistuje; zdôrazňuje skutočnosť, že podľa oficiálnych zdrojov bolo do augusta 2014 odsúdených na smrť 1 724 väzňov; zdôrazňuje skutočnosť, že nefunkčnú justíciu v Iraku treba vnímať v kontexte takmer úplného kolapsu práva a poriadku od invázie USA a Veľkej Británie, počas ktorej dochádzalo k vojnovým zločinom, krutostiam a k zabíjaniu civilného obyvateľstva žoldniermi a vojenskými okupačnými silami USA,

8.      znovu odsudzuje využívanie trestu smrti v USA, najmä rozsudkov, ktoré sú výsledkom nespravodlivých a rasovo motivovaných súdnych procesov, ako aj popravy ľudí s mentálnym postihnutím; víta skutočnosť, že v štáte Nebraska v roku 2015 rozhodli o zrušení trest smrti, a opäť naliehavo vyzýva Spojené štáty, aby skoncovali s týmito praktikami; je osobitne znepokojený situáciou Mumiu Abu-Jamala a skutočnosťou, že nemá prístup k zdravotníckej starostlivosti; zdôrazňuje skutočnosť, že federálny súd v roku 2011 uznal, že Mumia Abu-Jamal nemal spravodlivý súdny proces, a preto požaduje jeho okamžité prepustenie a zabezpečenie prístupu k zdravotníckej starostlivosti v súlade s medzinárodným právom; ďalej požaduje prepustenie Hanka Skinnera a Emmy Clancyovej; naliehavo vyzýva EÚ, aby trvala na rešpektovaní noriem v oblasti dodržiavania ľudských práv v rámci dialógu s USA a aby odstúpila od každej dohody s USA, ktorá je v rozpore s medzinárodným právom;

9.      je mimoriadne znepokojený oživením prejavov v prospech trestu smrti v Európe a mimosúdnymi popravami, ktoré britská vláda uplatňuje v Sýrii; zdôrazňuje, že boj proti terorizmu nikdy nemôže byť dôvodom na porušovanie medzinárodného práva; preto požaduje bezodkladné a nezávislé medzinárodné vyšetrovanie a postavenie zodpovedných osôb pred súd; ďalej požaduje nezávislé všeobecné vyšetrovanie využívania mimosúdnych popráv členskými štátmi, najmä v súvislosti s bojom proti terorizmu, a naliehavo vyzýva všetky strany, aby bezodkladne skoncovalo s praktikami, ktoré sú v rozpore s medzinárodným právom a ktoré možno považovať de facto za znovuzavedenie trestu smrti;

10.    je osobitne znepokojený čoraz častejším využívaním trestu smrti v kontexte boja proti terorizmu vo viacerých krajinách, ako je Egypt a Nigéria, a tým, že trest smrti by sa mohol znovu zaviesť ako v Čade a Tunisku; zdôrazňuje skutočnosť, že trestom smrti sa nikdy neoslabí terorizmus a že boj proti terorizmu by nikdy nemal byť na úkor ľudských práv;

11.    odsudzuje rozhodnutie o prerušení dlhodobého moratória na trest smrti v niektorých krajinách, ako je Pakistan a Indonézia, a naliehavo vyzýva tieto krajiny, aby skoncovali s touto praxou a zmenili svoje rozhodnutia;

12.    vyzýva tieto štáty, aby prestali s kriminalizovaním homosexuality a vyzýva Brunej, aby v roku 2016 nezačal uplatňovať trest smrti za homosexualitu, ako to v súčasnosti plánuje; naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby pokračovali predovšetkým v boji proti kriminalizovaniu homosexuality, v súlade s usmerneniami EÚ na presadzovanie a ochranu všetkých ľudských práv lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb (LGBTI),

13.    vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že protidrogové programy financované z európskych zdrojov v krajinách, v ktorých sa naďalej uplatňuje trest smrti, môžu podnecovať ukladanie trestu smrti a popravy, najmä stanovením cieľov a ukazovateľov zvýšenia počtu prípadov zhabania drog, zatýkania a odsúdenia, a prísnejšie tresty;

14.    pripomína svoje odporúčanie adresované Komisii a členským štátom, že zrušenie trestu smrti za trestné činy súvisiace s drogami by sa malo stať predpokladom na poskytovanie finančnej a technickej pomoci, pomoci pri budovaní kapacít a ďalšej podpory protidrogovej politike;

15.    vyzýva Komisiu a členské štáty, aby znovu potvrdili kategorickú zásadu, že európska pomoc sa nesmie používať na podporu operácií presadzovania práva, ktoré vedú k rozsudkom na trest smrti a k popravám zadržaných osôb;

16.    vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom transparentnosti v súvislosti s protidrogovou pomocou, ktorú Komisia a členské štáty poskytujú pri presadzovaní protidrogových operácií v krajinách, kde sa agresívne uplatňuje trest smrti za trestné činy súvisiace s drogami;

17.    žiada, aby Komisia zverejnila ročnú účtovnú závierku týkajúcu sa financovania protidrogových programov v krajinách, kde sa naďalej uplatňuje trest smrti za trestné činy súvisiace s drogami, spolu so súhrnom dôvodov, v ktorom bude uvedené, kam toto financovanie smeruje, aké záruky ľudských práv sa uplatňujú na zabezpečenie toho, aby sa nemohli vykonávať tresty smrti, a do akej miery prijímajúce štáty spĺňajú európske podmienky;

18.    naliehavo vyzýva Komisiu, aby bezodkladne realizovala operačné usmernenia uvedené v článku 10 nariadenia o nástroji na podporu stability a mieru a prísne ich uplatňovala v programoch pre kokaínovú a pre heroínovú trasu, a aby v prípade ich nedodržiavania a nesúladu s usmerneniami okamžite pozastavila tieto programy;

19.    vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podmienili budúce financovanie protidrogových programov UNODC tým, že UNODC preukáže, ako sa budú uplatňovať kľúčové zásady jeho pokynov v oblasti ľudských práv pri spravovaní tohto financovania a konkrétne ako sa toto financovanie zmrazí alebo odoberie v prípade, keď by prijímajúci štát naďalej odsudzoval páchateľov trestných činov súvisiacich s drogami na trest smrti; trvá na skutočnosti, že nijaké protidrogové programy EÚ alebo členského štátu by sa nemali vykonávať pod záštitou OSN, najmä Úradu Organizácie spojených národov pre drogy a kriminalitu a Medzinárodného výboru Organizácie spojených národov pre kontrolu narkotík (INCB);

20.    naliehavo vyzýva Komisiu, aby plnila odporúčania uvedené v akčnom pláne EÚ na boj proti drogám na obdobie rokov 2013 – 2016, podľa ktorých by sa mali vypracovať a realizovať „usmernenia a nástroj na hodnotenie v oblasti ľudských práv“, aby sa zaručilo, že ľudské práva sú „skutočne začlenené do vonkajších protidrogových opatrení EÚ“;

21.    naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby poskytli poradenstvo pre komplexnú a efektívnu tvorbu európskej politiky v súvislosti s desiatkami Európanov, ktorým hrozí poprava v tretích krajinách, ktorá by mala obsahovať pevné a posilnené mechanizmy týkajúce sa identifikácie, poskytovania právnej pomoci a diplomatického zastúpenia;

22.    chváli a naďalej podporuje činnosti mimovládnych organizácií, ktoré pracujú na zrušení trestu smrti na celom svete; vyzýva Komisiu, aby ďalej podporovala predovšetkým projekty v tejto oblasti, najmä populárne vzdelávacie projekty a pedagogické aktivity;

23.    žiada, aby Podvýbor pre ľudské práva Výboru pre zahraničné veci (AFET) pripravil správu o treste smrti, v ktorej by sa mal posúdiť najmä ľudskoprávny vplyv financovania EÚ v rámci boja proti obchodovaniu s drogami a spolupráce EÚ v oblasti bezpečnosti a boja proti terorizmu, a vydať odporúčania na zabezpečenie toho, aby toto financovanie neprispievalo k častejšiemu uplatňovaniu trestu smrti v budúcnosti;

24.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, predsedovi Valného zhromaždenia OSN a vládam členských krajín OSN.

(1)

Ú. v. EÚ C 371 E, 20.12.2011, s.5.

Právne oznámenie