Postup : 2015/2879(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1008/2015

Předložené texty :

B8-1008/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 08/10/2015 - 9.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0348

NÁVRH USNESENÍ
PDF 180kWORD 87k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0998/2015
5.10.2015
PE568.495v01-00
 
B8-1008/2015

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0761/2015

v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu


o trestu smrti (2015/2879(RSP))


Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Jude Kirton‑Darling, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Daniele Viotti, Boris Zala za skupinu S&D

Usnesení Evropského parlamentu o trestu smrti (2015/2879(RSP))  
B8‑1008/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o zrušení trestu smrti, zejména na usnesení ze dne 7. října 2010 o Světovém dni boje proti trestu smrti(1),

–       s ohledem na společné prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové a generálního tajemníka Rady Evropy Thorbjørna Jaglanda na Evropský a Světový den boje proti trestu smrti 10. října 2014,

–       s ohledem na protokoly 6 a 13 Evropské úmluvy o lidských právech,

–       s ohledem na článek 2 Listiny základních práv Evropské unie,

–       s ohledem na obecné zásady EU týkající se trestu smrti,

–       s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a jeho druhý opční protokol,

–       s ohledem na studii o dopadu celosvětového drogového problému na výkon lidských práv, kterou v září 2015 vydal Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva,

–       s ohledem na rezoluce Valného shromáždění OSN, zejména na rezoluci ze dne 18. prosince 2014 o moratoriu na používání trestu smrti (A/RES/69/186),

–       s ohledem na Světový a Evropský den proti trestu smrti, které každoročně připadají na 10. října,

–       s ohledem na závěrečné prohlášení, jež bylo přijato na 5. světovém kongresu proti trestu smrti konaném ve dnech 12.–15. června 2013 v Madridu,

–       s ohledem na otázku položenou Radě ohledně trestu smrti (O-000103/2015 – B8‑0761/2015),

–       s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že Evropská unie trest smrti rozhodně a zásadně odsuzuje, a proto je jedním z hlavních cílů politiky Unie v oblasti lidských práv uplatňování všeobecného moratoria s výhledem na celosvětové zrušení trestu smrti;

B.     vzhledem k tomu, že Světový den proti trestu smrti, který připadá na 10. října 2015, je zaměřen na „zvyšování povědomí o uplatňování trestu smrti za trestné činy související s drogami“;

C.     vzhledem k tomu, že podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva více než 160 členských zemí OSN s různými právními systémy, tradicemi, kulturami a náboženstvími buď trest smrti zrušilo, nebo jej nepoužívá;

D.     vzhledem k tomu, že podle aktuálních údajů byl v roce 2014 vynesen v 55 zemích trest smrti nad minimálně 2 466 osobami, což oproti roku 2013 představuje nárůst o téměř 23 %; vzhledem k tomu, že v roce 2014 bylo na celém světě vykonáno nejméně 607 poprav; vzhledem k tomu, že vyšší počet trestů smrti úzce souvisí s rozsudky vynášenými v hromadných procesech s osobami obviněnými ze spáchání trestného činu souvisejícího s terorismem v zemích, jako je např. Egypt; vzhledem k tomu, že tresty smrti jsou udělovány a popravy vykonávány ve znepokojující míře i v roce 2015;

E.     vzhledem k tomu, že 33 států uplatňuje trest smrti na drogové trestné činy, za něž je každoročně vykonáno přibližně 1 000 poprav; vzhledem k tomu, že je známo, že v roce 2015 byly v souvislosti s takovými trestnými činy vykonány popravy v Číně, Íránu, Indonésii a Saúdské Arábii; vzhledem k tomu, že i v roce 2015 byly za drogové trestné činy ukládány tresty smrti v Číně, Indonésii, Íránu, Kuvajtu, Malajsii, Saúdské Arábii, na Srí Lance, ve Spojených arabských emirátech a ve Vietnamu; vzhledem k tomu, že tyto trestné činy mohou zahrnovat různá obvinění z obchodování s drogami nebo jejich držení;

F.     vzhledem k tomu, že trest smrti neodrazuje od nezákonného obchodování s drogami; vzhledem k tomu, že drtivá většina osob odsouzených k trestu smrti v souvislosti s drogovými trestnými činy tvoří nejnižší článek hierarchie obchodu s drogami;

G.     vzhledem k tomu, že během posledních 12 měsíců došlo celosvětově k „renesanci“ využívání trestu smrti za drogové trestné činy a že několik států vykonává v této souvislosti mnohem více poprav, usiluje o obnovení trestu smrti za drogové trestné činy nebo ruší dlouhodobá moratoria na uplatňování trestu smrti;

H.     vzhledem k tomu, že Írán během prvních šesti měsíců roku 2015 popravil podle dostupných informací celkem 394 pachatelů trestných činů souvisejících s drogami oproti 367 pachatelům za celý rok 2014; vzhledem k tomu, že polovina všech poprav, které byly v letošním roce vykonány v Saúdské Arábii, se týkala drogových trestných činů oproti pouhým 4 % z celkového počtu poprav vykonaných v roce 2010; vzhledem k tomu, že v pákistánských celách smrti nyní čeká na popravu nejméně 112 pachatelů drogových trestných činů;

I.      vzhledem k tomu, že osm států (Mauritánie, Súdán, Írán, Saúdská Arábie, Jemen, Pákistán, Afghánistán a Katar) ukládají trest smrti za homosexualitu a že provincie Nigérie a Somálska oficiálně vykonávají trest smrti za sexuální akty mezi osobami stejného pohlaví;

J.      vzhledem k tomu, že ve třetích zemích hrozí poprava desítkám evropských občanů, z nichž mnozí byli odsouzeni za drogové trestné činy;

K.     vzhledem k tomu, že mnoho osob bylo bez ohledu na jejich právní situaci odsouzeno k trestu smrti a následně popraveno za okolností a v soudních řízeních, v jejichž rámci často není plně dodržováno právo na spravedlivý proces a právo nebýt podroben mučení ani jiným formám špatného zacházení, což může vést k justičním omylům; vzhledem k tomu, že popravy jsou nezvratné a nelze je odčinit;

L.     vzhledem k tomu, že v souladu s čl. 6 odst. 2 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech může být trest smrti uplatněn pouze v případě „nejtěžších trestných činů“; vzhledem k tomu, že Rada OSN pro lidská práva a zvláštní zpravodajové OSN pro otázky mimosoudních, sumárních a svévolných poprav a pro otázky mučení konstatovali, že za drogové trestné činy by neměl být ukládán trest smrti; vzhledem k tomu, že povinné ukládání trestu smrti a jeho uplatňování u trestných činů souvisejících s drogami je v rozporu s mezinárodním právem a normami;

M.    vzhledem k tomu, že Mezinárodní úřad pro kontrolu omamných látek vybízí státy, které trest smrti ukládají, aby jej u trestných činů souvisejících s drogami zrušily;

N.     vzhledem k tomu, že Komise a členské státy poskytly nejméně 60 milionů EUR na protidrogové programy Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) zaměřené na boj proti drogám v zemích, které u drogových trestných činů ukládají a vykonávají trest smrti;

O.     vzhledem k tomu, že Komise v rámci nástroje EU přispívajícího ke stabilitě a míru (IcSP) a jeho předchůdce, nástroje stability (IfS), zavedla dvě rozsáhlá regionální protidrogová opatření – programy zaměřené na kokainovou a heroinovou trasu, do nichž jsou zahrnuty země ukládající trest smrti za drogové trestné činy; vzhledem k tomu, že podle článku 10 nařízení o IcSP je Komise povinna používat operativní pokyny, aby se při provádění opatření na potírání organizované trestné činnosti zajistilo dodržování lidských práv a humanitárního práva;

1.      znovu odsuzuje používání trestu smrti a rozhodně podporuje zavedení moratoria na trest smrti jakožto prvního kroku k jeho zrušení; opětovně zdůrazňuje, že zrušení trestu smrti přispívá k posílení lidské důstojnosti a že konečným cílem EU je úplné zrušení tohoto trestu;

2.      odsuzuje všechny popravy bez ohledu na to, kde k nim dochází; je i nadále hluboce znepokojen ukládáním trestu smrti nezletilým, jak tomu bylo např. u mladého demonstranta ze Saúdské Arábie Alího Muhammada an-Nimra, a osobám s mentálním postižením či retardací a vyzývá k okamžitému a definitivnímu ukončení této praxe;

3.      naléhavě vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ) a členské státy, aby pokračovaly v boji proti trestu smrti a aby země, které trest smrti dosud vykonávají, důrazně vyzývaly k tomu, aby dodržovaly minimální mezinárodní normy, omezily rozsah trestných činů, za které je tento trest ukládán, i jeho používání a aby zveřejňovaly jasné a přesné údaje o počtu vynesených rozsudků a vykonaných poprav; naléhavě vyzývá ESVČ, aby i nadále pozorně sledovala vývoj ve všech zemích světa, zejména v Bělorusku, které jako jediná evropská země doposud ukládá trest smrti, a aby využila veškeré nátlakové prostředky, které má k dispozici;

4.      vítá zrušení trestu smrti v některých státech USA a vybízí EU, aby pokračovala v dialogu se Spojenými státy s cílem dosáhnout jeho úplného zrušení; odsuzuje nedávnou popravu Alfreda Prieta ve státě Virginia;

5.      vyzývá státy, které trest smrti zrušily nebo v nichž na tento trest platí dlouhodobé moratorium, aby jej znovu nezaváděly, a vybízí je, aby se podělily o své zkušenosti v této oblasti;

6.      vyzývá státy, které kriminalizují homosexualitu, aby neuplatňovaly trest smrti; naléhavě vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ), aby boj proti kriminalizaci homosexuality zůstal její hlavní prioritou v souladu s obecnými zásadami EU pro prosazování a ochranu požívání veškerých lidských práv lesbickými, gay, bisexuálními, transgender a intersexuálními (LGBTI) osobami;

7.      je i nadále pevně přesvědčen o tom, že ukládání trestu smrti neodrazuje od obchodování s drogami ani nebrání tomu, aby se lidé stávali obětí zneužívání drog; vyzývá země, které trest smrti doposud uplatňují, aby za drogové trestné činy zavedly jiné tresty, které se zaměří zejména na drogovou prevenci a programy na zmírňování škod;

8.      opakuje své doporučení Komisi a členským státům, aby byly poskytování finanční a technické pomoci, budování kapacit a jiné druhy podpory protidrogové politiky podmíněny zrušením trestu smrti za drogové trestné činy;

9.      vyzývá Komisi a členské státy, aby znovu potvrdily kategorickou zásadu, že evropská pomoc a podpora nesmí napomáhat operacím donucovacích orgánů, které vedou k rozsudkům trestu smrti a k popravám zatčených osob;

10.    je znepokojen nedostatkem transparentnosti, pokud jde o protidrogovou pomoc a podporu poskytovanou Komisí a členskými státy na protidrogové operace v zemích, které ukládají trest smrti za drogové trestné činy; žádá Komisi, aby zveřejňovala výroční přehled prostředků, které vynaložila na protidrogové programy v zemích, které na drogové trestné činy uplatňují trest smrti;

11.    naléhá na Komisi, aby bez dalších průtahů provedla operativní pokyny stanovené v článku 10 nařízení o IcSP a aby je striktně uplatňovala na programy zaměřené na kokainovou a heroinovou trasu;

12.    naléhavě vyzývá Komisi, aby splnila doporučení obsažené v protidrogovém akčním plánu EU na období let 2013–2016, a sice aby „vypracovala a uplatňovala pokyny v oblasti lidských práv a vytvořila příslušný nástroj pro posouzení dopadu“, aby se zajistilo „účinné začlenění lidských práv do vnější činnosti EU v oblasti drog“;

13.    naléhavě vyzývá ESVČ, Komisi a členské státy, aby s ohledem na desítky evropských státních příslušníků, jimž hrozí ve třetích zemích poprava, poskytly pokyny určující komplexní a efektivní evropskou politiku v oblasti trestu smrti, jejíž součástí by měly být důkladné a posílené mechanismy, pokud jde o identifikaci, poskytování právní pomoci a diplomatické zastoupení;

14.    vyzývá EU a její členské státy, aby zajistily, aby se na zvláštním zasedání Valného shromáždění OSN věnovaném celosvětovému problému drog, které se má uskutečnit v dubnu 2016, jednalo o používání trestu smrti za drogové trestné činy a aby byla tato praxe odsouzena;

15.    podporuje všechny agentury OSN, mezivládní regionální orgány a nevládní organizace v jejich nepřetržitém úsilí, jehož cílem je přesvědčit státy o nezbytnosti zrušení trestu smrti; v tomto ohledu vyzdvihuje zcela zásadní práci občanské společnosti; vyzývá Komisi, aby i nadále financovala projekty v této oblasti v rámci evropského nástroje pro demokracii a lidská práva;

16.    vítá nedávnou ratifikaci druhého opčního protokolu Mezinárodního paktu o občanských a politických právech usilujícího o zrušení trestu smrti, neboť se tím počet států, které patří k jeho signatářům, zvýšil na 81, a vyzývá všechny státy, které nejsou signatáři tohoto protokolu, aby jej neprodleně ratifikovaly;

17.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyni Komise, Radě, Komisi, zvláštnímu zástupci Evropské unie pro lidská práva, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, předsedovi Valného shromáždění OSN a vládám členských států OSN.

 

(1)

Úř. věst. C 371 E , 20.12.2011, s. 5.

Právní upozornění