Postup : 2015/2879(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1008/2015

Predkladané texty :

B8-1008/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 08/10/2015 - 9.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0348

NÁVRH UZNESENIA
PDF 181kWORD 89k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0998/2015
5.10.2015
PE568.495v01-00
 
B8-1008/2015

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-0761/2015

v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku


o treste smrti (2015/2879(RSP))


Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Jude Kirton‑Darling, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Daniele Viotti, Boris Zala v mene skupiny S&D

Uznesenie Európskeho parlamentu o treste smrti (2015/2879(RSP))  
B8-1008/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o zrušení trestu smrti, najmä svoje uznesenie zo 7. októbra 2010 o Svetovom dni proti trestu smrti(1),

–       so zreteľom na spoločné vyhlásenie podpredsedníčky Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federici Mogheriniovej a generálneho tajomníka Rady Európy Thorbjørna Jaglanda k Európskemu a Svetovému dňu proti trestu smrti 10. októbra 2014,

–       so zreteľom na články 6 a 13 Európskeho dohovoru o ľudských právach,

–       so zreteľom na článok 2 Charty základných práv Európskej únie,

–       so zreteľom na usmernenia EÚ o treste smrti,

–       so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a jeho dva opčné protokoly,

–       so zreteľom na štúdiu o vplyve celosvetového problému s drogami na uplatňovanie ľudských práv, ktorú vydal vysoký komisár OSN pre ľudské práva v septembri 2015,

–       so zreteľom na rezolúcie Valného zhromaždenia OSN, a najmä na rezolúciu z 18. decembra 2014 o moratóriu na využívanie trestu smrti (A/RES/69/186),

–       so zreteľom na Svetový a Európsky deň proti trestu smrti, ktorý sa každoročne koná 10. októbra,

–       so zreteľom na záverečné vyhlásenie prijaté na 5. svetovom kongrese proti trestu smrti, ktorý sa konal 12. – 15. júna 2013 v Madride,

–       so zreteľom na otázku Rade týkajúcu sa trestu smrti (O-000103/2015 – B8‑0761/2015),

–       so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže Európska únia zastáva pevnú a zásadnú pozíciu proti trestu smrti, ktorá je základom všeobecného moratória s cieľom dosiahnuť celosvetové zrušenie trestu smrti, jedného z hlavných cieľov politiky Únie v oblasti dodržiavania ľudských práv;

B.     keďže 13. Svetový deň proti trestu smrti, ktorý sa koná 10. októbra 2015, sa osobitne zameriava na zvýšenie informovanosti o uplatňovaní trestu smrti v prípade trestných činov súvisiacich s drogami;

C.     keďže podľa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva viac ako 160 členských štátov OSN, ktoré majú rôzne právne systémy, tradície, kultúry a náboženské pozadie, buď trest smrti zrušili, alebo ho nevykonávajú;

D.     keďže podľa najnovších údajov sa vie o najmenej 2 466 osobách v 55 krajinách, ktoré boli odsúdené na smrť v roku 2014, čo predstavuje nárast o takmer 23 % v porovnaní s rokom 2013; keďže v roku 2014 sa na celom svete vykonalo najmenej 607 popráv; keďže nárast v počte trestov smrti úzko súvisí so súdnymi rozhodnutiami v hromadných súdnych procesoch týkajúcich sa trestných činov, ktoré súvisia s terorizmom v krajinách ako Egypt; keďže počet trestov smrti a popráv vykonaných v roku 2015 alarmujúco rastie;

E.     keďže 33 krajín udeľuje trest smrti za trestné činy súvisiace s drogami, čo znamená približne 1 000 popráv ročne; keďže je známe, že v roku 2015 sa vykonali popravy za takéto trestné činy v Číne, Iráne, Indonézii a Saudskej Arábii; keďže v roku 2015 sa za trestné činy súvisiace s drogami naďalej udeľovali tresty smrti v Číne, Indonézii, Iráne, Kuvajte, Malajzii, Saudskej Arábii, Spojených arabských emirátoch, na Srí Lanke a vo Vietname; keďže tieto trestné činy môžu zahŕňať rôzne obvinenia súvisiace s pašovaním alebo prechovávaním drog;

F.     keďže trest smrti nerieši pašovanie drog; keďže väčšina jednotlivcov, ktorí sú odsúdení na smrť za trestné činy súvisiace s drogami, sú na najnižšom stupni hierarchie organizácií činných v oblasti pašovania drog;

G.     keďže za posledných 12 mesiacov došlo k celosvetovej obnove používania trestu smrti v prípade trestných činov súvisiacich s drogami, v niekoľkých krajinách sa popravujú osoby za trestné činy súvisiace s drogami čoraz častejšie, tieto krajiny sa pritom snažia opätovne zaviesť trest smrti za trestné činy súvisiace s drogami alebo skončiť dlhotrvajúce moratória na trest smrti;

H.     keďže Irán údajne popravil 394 páchateľov trestných činov súvisiacich s drogami v prvom polroku 2015 v porovnaní s 367 za cely rok 2014; keďže polovica všetkých popráv vykonaných v Saudskej Arábii tento rok bola za trestné činy súvisiace s drogami v porovnaní iba so 4 % z celkového počtu v roku 2010; keďže najmenej 112 páchateľov trestných činov súvisiacich s drogami čaká na popravu v celách smrti v Pakistane;

I.      keďže osem krajín trestá homosexualitu trestom smrti (Afganistan, Irán, Jemen, Katar, Mauritánia, Pakistan, Saudská Arábia a Sudán) a v provinciách v Nigérii a Somálsku sa oficiálne trestá vykonávanie sexuálnych stykov osobami rovnakého pohlavia trestom smrti;

J.      keďže desiatky Európanov čelia popravám v tretích krajinách, mnohí z nich za trestné činy súvisiace s drogami;

K.     keďže mnohí jednotlivci boli bez ohľadu na svoju právnu situáciu odsúdení na trest smrti a následne popravení za podmienok a na základe súdnych konaní, v rámci ktorých sa pravdepodobne nedodržiavalo právo na spravodlivý súdny proces a právo nebyť podrobovaný mučeniu a inému krutému zaobchádzaniu v plnej miere, čo ponecháva priestor na justičný omyl; keďže popravy sú neodvolateľné a definitívne;

L.     keďže v článku 6 ods. 2 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach sa uvádza, že trest smrti sa môže udeliť iba za „najzávažnejšie trestné činy“; keďže Rada OSN pre ľudské práva a osobitní spravodajcovia OSN pre mimosúdne popravy, popravy bez riadneho konania a svojvoľné popravy skonštatovali, že trest smrti sa nemá udeľovať za trestné činy súvisiace s drogami; keďže povinné tresty smrti a ich udeľovanie za trestné činy súvisiace s drogami sú v rozpore s medzinárodným právom a normami;

M.    keďže Medzinárodný úrad na kontrolu omamných látok podnietil krajiny, v ktorých sa udeľuje trest smrti, aby ho zrušili v prípade trestných činov súvisiacich s drogami;

N.     keďže Komisia a členské štáty prispeli aspoň 60 miliónmi EUR na protidrogové programy Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) zamerané na posilnenie protidrogových opatrení v krajinách, v ktorých sa aktívne udeľuje trest smrti za trestné činy súvisiace s drogami;

O.     keďže v rámci nástroja EÚ na podporu stability a mieru a jeho predchodcu, nástroja stability, Komisia začala dve rozsiahle regionálne protidrogové opatrenia, konkrétne programy pre kokaínovú a heroínovú trasu, ktorých rozmer zahŕňa krajiny, v ktorých sa udeľuje trest smrti za trestné činy súvisiace s drogami; keďže podľa článku 10 nariadenia o nástroji na podporu stability a mieru Komisia musí použiť operačné usmernenia pre súlad ľudských práv a humanitárneho práva, pokiaľ ide o opatrenia proti organizovanému zločinu;

1.      opätovne odsudzuje uplatňovanie trestu smrti a rázne podporuje zavedenie moratória na trest smrti ako krok k jeho zrušeniu; opätovne zdôrazňuje, že zrušenie trestu smrti prispieva k pozdvihnutiu ľudskej dôstojnosti, pričom konečným cieľom Únie je jeho úplné zrušenie;

2.      odsudzuje všetky popravy bez ohľadu na to, kde k nim dochádza; má naďalej silné obavy z uplatňovania trestu smrti v prípade maloletých, napríklad v prípade mladého protestanta Aliho Mohammada al-Nimru zo Saudskej Arábie, a osôb s mentálnym alebo duševným postihnutím a vyzýva na okamžité a definitívne ukončenie takýchto praktík;

3.      naliehavo vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a členské štáty, aby pokračovali v boji proti uplatňovaniu trestu smrti a dôrazne vyzýva krajiny, v ktorých sa ešte stále vykonáva trest smrti, aby dodržiavali minimálne medzinárodné normy, znížili rozsah a uplatňovanie trestu smrti a zverejnili jasné a presné údaje o počte odsúdení a popráv; naliehavo vyzýva ESVČ, aby nepoľavovala v pozornosti, pokiaľ ide o vývoj vo všetkých krajinách na svete, najmä v Bielorusku, ako jedinej európskej krajine, ktorá stále uplatňuje trest smrti, a aby využila všetky dostupné prostriedky vplyvu;

4.      víta zrušenie trestu smrti v určitých amerických štátoch a nabáda EÚ, aby pokračovala v dialógu s USA so zreteľom na jeho úplné zrušenie; odsudzuje nedávnu popravu Alfreda Prieta v štáte Virgínia;

5.      vyzýva krajiny, ktoré trest smrti zrušili alebo v ktorých dlhodobo platí moratórium na trest smrti, aby ho opätovne nezavádzali a nabáda ich, aby sa v tejto súvislosti podelili o skúsenosti;

6.      vyzýva krajiny, v ktorých sa homosexualita kriminalizuje, aby neuplatňovali trest smrti; naliehavo vyzýva ESVČ, aby pokračovala v boji proti kriminalizácii homosexuality ako kľúčovej priorite v súlade s usmerneniami EÚ na presadzovanie a ochranu všetkých ľudských práv lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb (LGBTI),

7.      je naďalej pevne presvedčený, že tresty smrti neriešia pašovanie drog, ani nebránia jednotlivcom, aby sa stali obeťami zneužívania drog; vyzýva krajiny, v ktorých sa trest smrti stále uplatňuje, aby zaviedli alternatívne riešenia k trestu smrti za trestné činy súvisiace s drogami, ktoré sa zamerajú predovšetkým na programy drogovej prevencie a zmiernenie poškodenia;

8.      opätovne pripomína svoje odporúčanie adresované Komisii a členským štátom, že zrušenie trestu smrti za trestné činy súvisiace s drogami by sa malo stať predpokladom pre udelenie finančnej a technickej pomoci, budovanie kapacít a ďalšie protidrogové politiky EÚ;

9.      vyzýva Komisiu a členské štáty, aby opätovne potvrdili kategorickú zásadu, že európska pomoc sa nesmie použiť na podporu operácií presadzovania práva, ktoré vedú k trestu smrti a popravám zadržaných osôb;

10.    je znepokojený nad nedostatkom transparentnosti okolo protidrogovej pomoci, ktorú Komisia a členské štáty poskytujú pri presadzovaní protidrogových operácií v krajinách, v ktorých sa udeľuje trest smrti za trestné činy súvisiace s drogami; žiada, aby Komisia zverejnila ročnú účtovnú závierku týkajúcu sa jej financovania protidrogových programov v krajinách, v ktorých sa naďalej udeľuje trest smrti za trestné činy súvisiace s drogami;

11.    naliehavo vyzýva Komisiu, aby bezodkladne vykonala operačné usmernenia uvedené v článku 10 nariadenia o nástroji na podporu stability a mieru a prísne ich uplatňovala v programoch pre kokaínovú a pre heroínovú trasu;

12.    naliehavo vyzýva Komisiu, aby plnila odporúčania uvedené v akčnom pláne EÚ na boj proti drogám na obdobie rokov 2013 – 2016, podľa ktorých by sa mali vytvoriť a vykonávať usmernenia a nástroj na hodnotenie v oblasti ľudských práv, aby sa zaručilo, že ľudské práva sú skutočne začlenené do vonkajších protidrogových opatrení EÚ;

13.    naliehavo vyzýva ESVČ, Komisiu a členské štáty, aby poskytli usmernenia pre komplexnú a efektívnu tvorbu európskej politiky v súvislosti s trestom smrti, pokiaľ ide o desiatky Európanov, ktorí čelia poprave v tretích krajinách, ktorá by mala obsahovať silné a posilnené mechanizmy týkajúce sa identifikácie, poskytovania právnej pomoci a diplomatického zastúpenia;

14.    vyzýva EÚ a členské štáty, aby zabezpečili, že osobitné zasadnutie Valného zhromaždenia OSN venované celosvetovému problému drog, ktoré sa má konať v apríli 2016, bude riešiť uplatňovanie trestu smrti v prípade trestných činov súvisiacich z drogami a odsúdi jeho používanie;

15.    vyjadruje podporu všetkým agentúram OSN, medzivládnym regionálnym orgánom a MO pri ich neprestajnom úsilí, ktoré vynakladajú pri nabádaní krajín, aby zrušili trest smrti; zdôrazňuje dôležitú prácu občianskej spoločnosti v tejto oblasti; vyzýva Komisiu, aby v rámci Európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva naďalej financovala projekty v tejto oblasti;

16.    víta nedávnu ratifikáciu Druhého opčného protokolu k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach, ktorého cieľom je zrušenie trestu smrti, ktorého počet zmluvných strán sa zvýšil na 81 krajín, a vyzýva všetky krajiny, ktoré nie sú stranami protokolu, aby ho bezodkladne ratifikovali;

17.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie a vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, predsedovi Valného zhromaždenia OSN a vládam členských krajín OSN.

(1)

Ú. v. EÚ C 371 E, 20.12.2011, s.5.

Právne oznámenie