PROJEKT REZOLUCJI
PDF 313kWORD 59k
14.10.2015
PE570.917v01-00
 
B8-1083/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie bieżącej nadwyżki w strefie euro


Sophie Montel, Florian Philippot, Dominique Bilde

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie bieżącej nadwyżki w strefie euro  
B8-1083/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że bieżąca nadwyżka w strefie euro może osiągnąć poziom 3,5 % PKB w 2015 r.;

B.  mając na uwadze, że nadwyżka ta powstaje w wyniku spadku popytu wewnętrznego od kryzysu w latach 2007–2008, uwydatnionego przez prowadzoną pod kierunkiem Komisji Europejskiej politykę oszczędnościową;

C.  mając na uwadze, że nadwyżka służy nabywaniu aktywów o małej wartości (obligacje i krótkoterminowe papiery wartościowe), ale nie powoduje wzrostu bezpośrednich inwestycji zagranicznych;

D.  mając na uwadze, że nadwyżka nie jest usankcjonowana, ponieważ powstaje w wyniku obniżenia poziomu inwestycji publicznych (–1 punkt PKB) oraz inwestycji przedsiębiorstw (–1,3 punktu PKB), nie zaś wskutek wzrostu poziomu oszczędności niezbędnych z uwagi na starzenie się społeczeństwa;

E.  mając na uwadze, że nadwyżka wpływa na wzrost kursów wymiany euro, co oddziałuje niekorzystnie szczególnie na te kraje, których eksport zależy od kursu wspólnej waluty;

1.  zważywszy na powagę sytuacji, zwraca się do Komisji o wstrzymanie wszelkiej polityki pociągającej za sobą negatywne reakcje budżetowe, które ograniczają popyt wewnętrzny i zwiększają bieżącą nadwyżkę w strefie euro.

Informacja prawna