PROJEKT REZOLUCJI
PDF 309kWORD 59k
6.10.2015
PE570.920v01-00
 
B8-1086/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie praw człowieka


Aldo Patriciello

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie praw człowieka  
B8-1086/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności jej preambułę,

–  uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 2, 3, 6 i 21,

–  uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 205,

–  uwzględniając plan działania dotyczący praw człowieka i demokracji (2015–2019),

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że według Amnesty International rok 2014 był dla milionów osób katastrofalnym rokiem, w którym pogwałcono ich prawa człowieka;

B.  mając na uwadze, że „nieposzanowanie i nieprzestrzeganie praw człowieka doprowadziło do aktów barbarzyństwa, które wstrząsnęły sumieniem ludzkości”, jak głosi preambuła Powszechnej deklaracji praw człowieka;

C.  mając na uwadze, że nie można zakładać osiągnięcia milenijnych celów rozwoju bez propagowania praw człowieka, a poszanowanie praw człowieka jest w związku z tym niezbędne dla zapewnienia rozwoju;

1.  zwraca się do Komisji zaapelowanie do państw członkowskich o nadanie prawom człowieka priorytetu, zwłaszcza w świetle aktualnego kryzysu związanego z uchodźcami.

Informacja prawna