RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 115kWORD 57k
6.10.2015
PE570.924v01-00
 
B8-1090/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


nn abistatud enesetapu kohta


Aldo Patriciello

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek nn abistatud enesetapu kohta  
B8-1090/2015

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikleid 2 ja 5,

–  võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni preambulit,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et Californias on seadustatud ravimatute haigete võimalus valida nn abistatud enesetapp;

B.  arvestades, et mitmes Euroopa riigis käib elav arutelu abistatud enesetapu üle ning arvamused on erinevad ja vastakad;

C.  arvestades, et isiklik ja individuaalne otsustusvabadus on Euroopa Liidu üks põhiväärtusi;

D.  arvestades, et ELi meetmetes tuleb seada esikohale kodanike kaitse füüsiliste kannatuste eest;

1.  palub komisjonil teha ettepaneku korraldada uus uuring kodanike arvamuse teadasaamiseks selles küsimuses, mille alusel luua vajaduse korral suunised nende tahte arvessevõtmiseks.

Õigusalane teave