ONTWERPRESOLUTIE
PDF 119kWORD 57k
6.10.2015
PE570.924v01-00
 
B8-1090/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over euthanasie


Aldo Patriciello

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over euthanasie  
B8-1090/2015

Het Europees Parlement,

–  gezien de artikelen 2 en 5 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens,

–  gezien de preambule van de Universele Verklaring van de rechten van de mens,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat in Californië de mogelijkheid voor terminaal zieken om te kiezen voor euthanasie legaal wordt;

B.  overwegende dat het euthanasiedebat in vele Europese landen erg levendig is en dat de meningen erg uiteenlopen en van elkaar verschillen;

C.  overwegende dat persoonlijke en individuele keuzevrijheid een fundamentele waarde van de Europese Unie is;

D.  overwegende dat bij het optreden van de EU bescherming van de burger tegen fysiek lijden prioritair moet zijn;

1.  verzoekt de Commissie een geactualiseerde peiling voor te stellen van de opinie van de burgers over deze kwestie, op basis waarvan eventueel richtsnoeren kunnen worden vastgesteld om hun wens te eerbiedigen.

Juridische mededeling