Διαδικασία : 2015/2933(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1146/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1146/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/11/2015 - 16.2
CRE 11/11/2015 - 16.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0394

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 403kWORD 93k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1146/2015
4.11.2015
PE570.960v08-00
 
B8-1146/2015

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τη μελλοντική δέσμη μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές (2015/2933(RSP))


Wim van de Camp, Marian-Jean Marinescu, Deirdre Clune, Georges Bach, Markus Pieper εξ ονόματος της Ομάδας PPE

European Parliament resolution on the future Aviation Package (2015/2933(RSP))  
B8-1146/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του την οποία ενέκρινε σε δεύτερη ανάγνωση στις 12 Μαρτίου 2014 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (αναδιατύπωση)(1),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του την οποία ενέκρινε σε δεύτερη ανάγνωση στις 26 Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του σχετικά με την Εξωτερική πολιτική αερομεταφορών της ΕΕ – Αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2012 ο κλάδος των αεροπορικών μεταφορών στην Ευρώπη υποστήριξε άμεσα 2,6 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και συμβάλλει στο ΑΕγχΠ της Ένωσης με ποσοστό μεγαλύτερο από 2,4%·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2012 οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες περιέκοψαν και έχουν προγραμματίσει να περικόψουν άνω των 20 000 θέσεων εργασίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αεροπορικές εταιρείες της ΕΕ αντιμετωπίζουν πολλές ανταγωνιστικές προκλήσεις, τόσο στις εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές αγορές·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν επιβάλει διάφορες νομικές και οικονομικές ρυθμίσεις οι οποίες έχουν αυξήσει μονομερώς την επιβάρυνση του ευρωπαϊκού τομέα των αεροπορικών μεταφορών στην Ευρώπη (όπως το ενδοενωσιακό σύστημα εμπορίας εκπομπών, τα εκτεταμένα δικαιώματα των επιβατών, οι εθνικοί φόροι, ο περιορισμός των ωρών λειτουργίας)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει δέσμη μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές έως το τέλος του 2015, η οποία επιδιώκει να προσδιορίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας των αεροπορικών μεταφορών της ΕΕ·

1.  θεωρεί ότι η δέσμη μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές θα πρέπει να παράσχει την τόσο αναγκαία ώθηση του ευρωπαϊκού κλάδου των αεροπορικών μεταφορών, θα πρέπει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα του τομέα, να οδηγήσει σε περισσότερο ισότιμους όρους ανταγωνισμού και να εξαγγείλει μια μακρόπνοη στρατηγική για τον ευρωπαϊκό κλάδο των αεροπορικών μεταφορών·

2.  καλεί την Επιτροπή κατά τη σύνταξη της δέσμης μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές να λάβει υπόψη και να περιλάβει σε αυτήν τις θέσεις του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό 2+ (SES2+) και με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας,(EASA) καθώς και την έκθεση του Κοινοβουλίου σχετικά με την Εξωτερική πολιτική αερομεταφορών της ΕΕ – Αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων·

3.  τονίζει ότι η αεροναυτική βιομηχανία συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση στην ΕΕ και συνδέεται στενά με την ανταγωνιστικότητα του κλάδου των αεροπορικών μεταφορών της ΕΕ (π.χ. θετικό ισοζύγιο εξαγωγών, καθαρότερες τεχνολογίες για ευρωπαϊκά αεροσκάφη, εγκατάσταση του SESAR, Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός, διμερείς συμφωνίες ασφάλειας πτήσεων, αλυσίδα συντήρησης) παράγοντας κύκλο εργασιών περίπου 100 δισεκατομμυρίων ευρώ κατ’ έτος και συντηρώντας περίπου 500 000 άμεσες θέσεις εργασίας· ζητεί, συνεπώς, να καταρτιστούν προορατικές πολιτικές για την υποστήριξη και την ανάπτυξη της αεροναυτικής βιομηχανίας·

4.  υπογραμμίζει ότι ο ανταγωνισμός συνδέεται άμεσα με την καινοτομία· συνιστά, επομένως, στην Επιτροπή να λάβει υπόψη και να στηρίξει την καινοτομία στους ακόλουθους τομείς: διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (αυτοματοποιημένος έλεγχος της εναέριας κυκλοφορίας (ATC), ελεύθερη δρομολόγηση), τηλεκατευθυνόμενα αεροπορικά συστήματα (RPAS), εναλλακτικές λύσεις για καύσιμα, σχεδιασμός αεροσκαφών και κινητήρων (μεγαλύτερη αποδοτικότητα, λιγότερος θόρυβος), ασφάλεια των αεροδρομίων (touchless λύσεις, ενιαία ασφάλεια (one stop security)) ψηφιοποίηση και πολυτροπικές λύσεις (παροχή υπηρεσιών εδάφους μέσω υπολογιστή)· συνιστά ακόμη στην Επιτροπή να στηρίξει παγκόσμιες περιβαλλοντικές λύσεις, όπως ένα παγκόσμιο αγορακεντρικό μέτρο για την αντιμετώπιση των εκπομπών CO2 από τη διεθνή αεροπορία, και να εγκαταλείψει τα περιφερειακά συστήματα όπως το σύστημα εμπορίας εκπομπών από αεροπορικές μεταφορές, την οικολογική λειτουργία των αερολιμένων (πράσινη τροχοδρόμηση) και νέα επιχειρηματικά μοντέλα (όπως η νέα ικανότητα κατανομής (NDC) της Διεθνούς Ένωσης Aεροπορικών Μεταφορών (IATA), υπηρεσίες self-connection ή ολοκληρωμένη έκδοση εισιτηρίων)·

5.  καλεί την Επιτροπή να ενεργήσει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και να άρει τις σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο επιβαρύνσεις των ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τομέα των αεροπορικών μεταφορών·

6.  τονίζει την απώλεια ανταγωνιστικότητας των αερολιμένων της ΕΕ σε σύγκριση με τους εκτός ΕΕ αερολιμένες· ζητεί μια προορατική πολιτική με σκοπό να ενισχυθούν η ικανότητά και η συνδεσιμότητά τους·

7.  ζητεί από την Επιτροπή να αναθεωρήσει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 868/2004 αναφορικά με τα αίτια της μη εφαρμογής του το αργότερο έως τα τέλη του Οκτωβρίου 2015 και να άρει όλα τα εμπόδια στο σχεδιασμό του ως προϋποθέσεις, προκειμένου να τον καταστήσει αποτελεσματικό εργαλείο κατά της στρέβλωσης του ανταγωνισμού στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών·

8.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 868/2004 σχετικά με την προστασία από αθέμιτες πρακτικές καθορισμού των ναύλων στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών ουδέποτε εφαρμόστηκε και ζητεί από την Επιτροπή να αναθεωρήσει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 868/2004 με σκοπό να διασφαλίσει θεμιτό ανταγωνισμό στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών και να ενισχύσει την ανταγωνιστική θέση του κλάδου των αεροπορικών μεταφορών της ΕΕ, να παρεμποδίσει τον αθέμιτο ανταγωνισμό αποτελεσματικότερα, να εξασφαλίσει αμοιβαιότητα και να εξαλείψει τις αθέμιτες πρακτικές, περιλαμβανομένων των επιδοτήσεων και των κρατικών ενισχύσεων προς αεροπορικές εταιρείες από τρίτες χώρες που στρεβλώνουν την αγορά, προκειμένου να βελτιωθεί η πολιτική στρατηγική σε ευρωπαϊκό επίπεδο για μια γρήγορη επίλυση αυτής της αντιπαράθεσης, με βάση κυρίως την εφαρμογή μιας διαφανούς ρήτρας «θεμιτού ανταγωνισμού»·

9.  σημειώνει ότι οι ευρωπαϊκοί αερολιμένες αντιμετωπίζουν σημαντικές πιέσεις σε επίπεδο ανταγωνισμού – τόσο από τις αεροπορικές εταιρείες όσο και από τα ανταγωνιστικά αεροδρόμια, πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα οι χρήστες να μην καταβάλλουν το πλήρες κόστος της υποδομής· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να λάβει υπόψη αυτές τις εξελίξεις κατά την εφαρμογή της οδηγίας για τα αερολιμενικά τέλη·

10.  τονίζει τη σημασία των μικρών και περιφερειακών αερολιμένων εντός της Ένωσης ως άλλο τρόπο αποσυμφόρησης των μεγαλύτερων και κεντρικών αερολιμένων μέσω μη απευθείας συνδέσεων· προτρέπει την Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη, να υποβάλουν μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο της ΕΕ για την εξέταση των προκλήσεων και των δυνατοτήτων των περιφερειακών αερολιμένων εντός της ΕΕ, καθώς οι αεροπορικές συνδέσεις θα πρέπει να προωθηθούν και να καταστούν ένας από τους πυλώνες της στρατηγικής της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση·

11.  τονίζει ότι οι διαπραγματεύσεις συνολικών συμφωνιών για τις αεροπορικές μεταφορές με τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ, όπως είναι οι γειτονικές της χώρες, οι χώρες BRIC και ASEAN, η Ιαπωνία και η Τουρκία, θα πρέπει να αποτελούν στρατηγικό στόχο και ότι θα πρέπει να δρομολογηθούν ή να επιταχυνθούν τέτοιες διαπραγματεύσεις· επισημαίνει ότι αυτό θα πρέπει να παράσχει νέες ευκαιρίες στους αερομεταφορείς της ΕΕ, να ενισχύσει την οικονομική διαφάνεια και θα πρέπει επομένως να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές εταιρείες με τους ανταγωνιστές τους από τρίτες χώρες· επιμένει ότι για να καταστούν αποτελεσματικές στην πράξη αυτές οι συνολικές συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών, θα πρέπει να συμπεριληφθεί μια ρήτρα διασφάλισης που θα ορίζει μια παράβαση και τις νομικές συνέπειές της και την επίλυση διαφορών·

12.  καλεί την Επιτροπή να διαπραγματευθεί μια ευρωπαϊκή συμφωνία για τις αεροπορικές μεταφορές με τα κράτη του Κόλπου, το συντομότερο δυνατό· επιμένει ότι η διαφάνεια της χρηματοδότησης και μια ισχυρή ρήτρα θεμιτού ανταγωνισμού πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της συμφωνίας αυτής·

13.  σημειώνει ότι ο τομέας των αεροπορικών μεταφορών δεν διέπεται από ρυθμιστικό πλαίσιο σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς δεν καλύπτεται από τον ΠΟΕ· καλεί την Επιτροπή να διαπραγματευθεί με τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ), προκειμένου να προωθήσει την θέσπιση ρυθμιστικού πλαισίου σε παγκόσμιο επίπεδο για δίκαιους εφαρμοστέους κανόνες ανταγωνισμού· υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα παγκοσμίως συμπεφωνημένων κανόνων εντός του ΔΟΠΑ για να μειωθούν οι εκπομπές από τις αεροπορικές μεταφορές· αναγνωρίζει ότι ο ΔΟΠΑ έχει δεσμευθεί για την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μηχανισμού·

14.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού μέσω της έγκρισης της δέσμης SES2+ και μέσω της πλήρους υλοποίησης και λειτουργίας των λειτουργικών τμημάτων εναερίου χώρου (FAB) και με τον προσδιορισμό κατευθυντηρίων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις ή καλύτερη εκτέλεση και ταχύτερη έγκριση των διαδικασιών επιχειρηματικών σχεδίων, διότι ο υφιστάμενος κατακερματισμός του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου συνιστά μείζονα επιβάρυνση για τους ευρωπαϊκούς αερομεταφορείς·

15.  αναμένει ότι στη δέσμη μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές θα πρέπει να προβλέπεται ασφαλής νομοθεσία που θα συνδέεται άμεσα με τις συνθήκες εργασίας στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, καθώς η ΕΕ πρέπει να χρησιμοποιεί το πλήρες φάσμα των διαθέσιμων εσωτερικών και εξωτερικών εργαλείων για να προφυλάσσει τον ευρωπαϊκό αεροπορικό κλάδο πιο αποτελεσματικά από τις αθέμιτες πρακτικές·

16.  ζητεί την ενίσχυση και εναρμόνιση της αλυσίδας ασφάλειας με προσέλκυση και διατήρηση ειδικευμένου, ιδιαίτερα καταρτισμένου και ευπροσάρμοστου εργατικού δυναμικού·

17.  συνιστά στην ΓΔ MOVE και στην ΓΔ EMPL να εργάζονται από κοινού και η δέσμη μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές να περιλαμβάνει κοινωνικές διατάξεις, όπως συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της διάσκεψης υψηλού επιπέδου με θέμα «μια κοινωνική ατζέντα για τις μεταφορές», η οποία διοργανώθηκε στις 4 Ιουνίου 2015 από την Επιτροπή·

18.  συνιστά να προσδιοριστεί με ακρίβεια η έννοια του «κύριου τόπου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων», έτσι ώστε η άδεια λειτουργίας να χορηγείται από ένα κράτος εάν ο όγκος των αεροπορικών μεταφορών στο κράτος αυτό είναι σημαντικός και επίσης συνιστά, στο πλαίσιο του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και του εργατικού δικαίου, να ευθυγραμμιστεί ο ορισμός της «έδρας βάσης» σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 83/2014 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 465/2012 της Επιτροπής· συνιστά, επιπλέον, τη μείωση της μεταβατικής περιόδου και τη διευκρίνιση της κατάστασης των πληρωμάτων αεροσκαφών που έχουν πολλαπλές έδρες βάσης·

19.  συνιστά να αναθεωρηθεί η εφαρμογή της οδηγίας για την εργασία μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης, προκειμένου να προαχθεί η άμεση απασχόληση ως το σύνηθες μοντέλο και να περιορισθεί η χρήση άτυπης απασχόλησης·

20.  προτείνει μέτρα για την καταπολέμηση της αύξησης των κοινωνικά προβληματικών επιχειρηματικών πρακτικών, όπως οι «σημαίες ευκαιρίας», και της χρήσης άτυπων μορφών απασχόλησης, όπως η ψευδής αυτοαπασχόληση, τα καθεστώτα pay-to-fly και οι συμβάσεις μηδενικών ωρών εργασίας· θεωρεί ότι οι μορφές αυτές θα πρέπει να απαγορευθούν, καθώς έχουν δυνητικές επιπτώσεις στην ασφάλεια· ζητεί αναθεωρημένο ορισμό του «κύριου τόπου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων» μιας εταιρείας, που να απαιτεί από τις αεροπορικές εταιρείες να επιδεικνύουν σημαντικές αεροπορικές δραστηριότητες σε μια χώρα·

21.  ζητεί την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος SESAR το οποίο απαιτεί στενή συνεργασία, αλλά και οικονομική δέσμευση, μεταξύ της Επιτροπής, των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας, των αεροπορικών εταιρειών και των αερολιμένων· ζητεί, ως εκ τούτου, μια συνολική προσέγγιση του συστήματος σε όλους τους τομείς της αεροπορίας που θα καλύπτει όλες τις φάσεις της πτήσης ξεκινώντας από τις υπηρεσίες εδάφους, με ενδυνάμωση του ρόλου του EASA εντός του περιβάλλοντος SES-SESAR ενός συστήματος ΕΕ-EASA που διέπει την ασφάλεια, την προστασία, το περιβάλλον και τις επιδόσεις·

22.  επιδοκιμάζει την πρόθεση να αυξηθούν οι αρμοδιότητες του EASA και ως εκ τούτου αναμένει ότι ο τροποποιημένος κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 (βασικός κανονισμός) θα εξασφαλίσει τη δημιουργία ενός συνολικού συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας και θα αναθέσει στον EASA τις πτυχές της ασφάλειας των μέτρων προστασίας της ΕΕ και τις πτυχές ασφάλειας των εμπορικών διαστημικών μεταφορών και των τηλεκατευθυνόμενων εναέριων οχημάτων· καλεί την Επιτροπή να χορηγήσει στον EASA το καθεστώς της ενιαίας αρχής αεροπορίας στην Ευρώπη, έχοντας υπόψη το ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων που θα του ανατεθούν από τον νομοθέτη·

23.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τον ρόλο του EASA στη διεθνή σκηνή στο ίδιο επίπεδο με εκείνον που διαδραματίζουν οι μείζονες αντίστοιχες προς αυτόν οντότητες, όπως είναι η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) των Ηνωμένων Πολιτειών, και να εξασφαλίσει την επίσημη αναγνώρισή του εντός του ΔΟΠΑ, με σκοπό να εξασφαλιστεί μία ενιαία στάση της ΕΕ για να παρέχεται υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας για τους πολίτες της ΕΕ ανά τον κόσμο, παράλληλα με την ανταγωνιστικότητα και τις εξαγωγές του κλάδου των αεροπορικών μεταφορών της ΕΕ·

24.  καλεί την Επιτροπή να άρει τους ρυθμιστικούς φραγμούς στο δορυφορικό σύστημα επιτήρησης της εναέριας κυκλοφορίας για να επιτραπούν, υπέρ των πολιτών της ΕΕ, υπηρεσίες που θα σώζουν ζωές, και ζητεί από τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU) να προβεί στην αναγκαία κατανομή ραδιοφάσματος, δεδομένου ότι ο ΔΟΠΑ έχει προσδιορίσει τη δορυφορική αυτόματη εξαρτημένη επιτήρηση – εκπομπή (ADS-B) ως την τεχνολογία που μπορεί να βοηθήσει την ιχνηλάτηση πτήσεων και την επιτήρηση της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (ATM) έξω από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές, όπου άλλες μορφές επίγειων τεχνολογιών επιτήρησης ATM είναι περιορισμένες· σημειώνει ότι θα μπορούσε να βοηθήσει τις κυβερνήσεις, τους φορείς παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας (ANSP) και τις αεροπορικές εταιρείες στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και την ικανότητα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, μειώνοντας τις εκπομπές των αεροπορικών μεταφορών, και ενισχύοντας σημαντικά την ασφάλεια της αεροπορίας, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος της υποδομής και παρέχοντας στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο άλλη μια στιβάδα επιτήρησης που θα μπορούσε να αυξήσει τη σημερινή·

25.  καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα με σκοπό τη βελτίωση της ιατρικής αξιολόγησης των χειριστών και της ασφάλειας, των διαδικασιών εισόδου και εξόδου σε σχέση με τις πόρτες του θαλάμου διακυβέρνησης, σε συνέχεια της αξιολόγησης κινδύνου που περιέχεται στην έκθεση της ειδικής ομάδας·της EASA·

26.  επιμένει στην βάσει ανάλυσης κινδύνου προστασία των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών αντί της κατά περίσταση λήψης μέτρων, στην υιοθέτηση δίκαιης και ισορροπημένης προσέγγισης στο λεπτό θέμα της ασφάλειας της αεροπορίας με σκοπό να ικανοποιούνται οι ανάγκες και οι προσδοκίες των κρατών μελών αφενός, και να αποφεύγεται δυσάρεστη εμπειρία των επιβατών στους αερολιμένες αφετέρου, και στην ενίσχυση της υπηρεσίας ασφάλειας των αερομεταφορών (AVSEC) και της συμβουλευτικής ομάδας ενδιαφερομένων μερών σχετικά με το σύστημα ασφάλειας (SAGAS) για τη δημιουργία μέτρων ασφάλειας· παροτρύνει ως εκ τούτου την Επιτροπή να διεξαγάγει μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με την εφαρμογή συστήματος προελέγχου στην Ευρώπη που να ισοδυναμεί με αυτό που γίνεται επί του παρόντος στις Ηνωμένες Πολιτείες·

27.  καλεί τις αρμόδιες επί του προϋπολογισμού αρχές να διατηρήσουν έναν ανταγωνιστικό προϋπολογισμό για τον EASA που θα λαμβάνει υπόψη αυτές τις νέες αρμοδιότητες, προκειμένου οι αεροπορικές εταιρείες της ΕΕ να έχουν στη διάθεσή τους ευέλικτα και αποτελεσματικά εργαλεία για να είναι ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο· επιπλέον, ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αυξήσουν τη δημόσια οικονομική στήριξη για την ασφάλεια της αεροπορίας και τη δημόσια χρηματοδότηση της ασφάλειας της αεροπορίας – πράγμα που αποτελεί τον κανόνα σε άλλες περιοχές του κόσμου, μεταξύ άλλων και στις Ηνωμένες Πολιτείες – για να μπορέσουν οι ευρωπαϊκοί αερολιμένες να προωθήσουν την ανταγωνιστική θέση τους μειώνοντας τα αερολιμενικά τέλη· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την ολοκλήρωση του αρχικού προϋπολογισμού της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ), ο οποίος επλήγη από τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)·

28.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει όλα τα προαναφερθέντα ζητήματα στη νομοθετική δέσμη μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές που θα υποβληθεί έως το τέλος του 2015·

29.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

 

(1)

ΕΕ C 74 E, 20.3.2008, σ. 658.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA­­(2014)0151.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0290.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου