Menettely : 2015/2933(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1146/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1146/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 11/11/2015 - 16.2
CRE 11/11/2015 - 16.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0394

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 176kWORD 76k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-1146/2015
4.11.2015
PE570.960v01-00
 
B8-1146/2015

komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


tulevasta ilmailupaketista (2015/2933(RSP))


Wim van de Camp, Marian-Jean Marinescu, Deirdre Clune, Georges Bach, Markus Pieper PPE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma tulevasta ilmailupaketista (2015/2933(RSP))  
B8‑1146/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 12. maaliskuuta 2014 ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisesta (uudelleenlaadittu)(1),

–  ottaa huomioon 26.helmikuuta 2014 ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin rautatievirastosta ja asetuksen (EY) N:o 881/2004 kumoamisesta(2),

–  ottaa huomioon päätöslauselmansa EU:n ulkoisesta ilmailupolitiikasta – Tulevat haasteet(3),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että lentokuljetusala työllisti Euroopassa vuonna 2012 suoraan 2,6 miljoonaa henkilöä ja että sen osuus unionin BKT:stä oli yli 2,4 prosenttia;

B.  ottaa huomioon, että eurooppalaiset lentoyhtiöt ovat vuoden 2012 jälkeen irtisanoneet tai suunnittelevat irtisanovansa yli 20 000 työntekijää;

C.  toteaa, että unionin lentoyhtiöillä on monia kilpailuun liittyviä haasteita niin unionin sisäisillä kuin ulkoisillakin markkinoilla;

D.  ottaa huomioon, että unioni ja sen jäsenvaltiot ovat antaneet erilaisia oikeudellisia ja taloudellisia määräyksiä, jotka ovat yksipuolisesti lisänneet Euroopan ilmailualan kuormaa Euroopassa (kuten EU:n sisäinen päästökauppajärjestelmä, matkustajien laajennetut oikeudet, kansalliset verot, toiminta-ajan rajoittaminen);

E.  ottaa huomioon, että komissio aikoo esittää vuoden 2015 loppuun mennessä ilmailupaketin, jossa on tarkoitus määrittää unionin ilmailualaan kohdistuvat haasteet;

1.  katsoo, että ilmailupaketilla olisi annettava kipeästi kaivattu piristysruiske unionin ilmailualalle ja sillä olisi kohennettava alan kilpailukykyä, varmistettava paremmat toimintaedellytykset sekä hahmoteltava unionin ilmailualan pitkän aikavälin strategia;

2.  kehottaa komissiota ilmailupakettia laatiessaan ottamaan huomioon parlamentin ensimmäisen käsittelyn kannan yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamiseen (SES 2+) ja Euroopan lentoturvallisuusvirastoon (EASA) sekä parlamentin mietinnön EU:n ulkoisesta ilmailupolitiikasta – tulevat haasteet ja sisällyttämään ne pakettiin;

3.  korostaa, että ilmailuteollisuus on merkittävä unionin kasvua ja työllisyyttä edistävä toimija ja että se liittyy tiiviisti unionin lentoliikennealan kilpailukykyyn (yhteys ilmenee esimerkiksi positiivisena vientitaseena, puhtaampina teknologioina eurooppalaisissa ilma-aluksissa, SESAR-hankkeen toteuttamisena, yhtenäisenä eurooppalaisena ilmatilana (SES), ilmailun turvallisuutta koskevina kahdenvälisinä sopimuksina, huoltoketjuna); toteaa, että ilmailuteollisuuden liikevaihto on noin 100 miljardia euroa vuodessa ja sen palveluksessa on suoraan noin 500 000 työntekijää; kehottaa siksi laatimaan ennakoivia politiikkoja ilmailuteollisuuden tukemiseksi ja kehittämiseksi;

4.  korostaa, että kilpailulla on suora yhteys innovointiin; suosittelee siksi, että komissio ottaa huomioon ja tukee innovaatioita ilmaliikenteen hallinnan alalla (automaattiset lennonjohtopalvelut, vapaa reititys), etäohjattavissa ilma-alusjärjestelmissä, vaihtoehtoisissa polttoaineratkaisuissa, ilma-alusten ja niiden moottoreiden suunnittelussa (enemmän tehoa, vähemmän melua), lentoasemien turvaamisessa (kosketusvapaat ratkaisut, yhden turvatarkastuksen periaate) ja digitoimisessa yhdessä multimodaalisten ratkaisujen kanssa (tietokoneistetut maahuolintapalvelut); suosittelee lisäksi, että komissio tukee maailmanlaajuisia ympäristöratkaisuja, kuten kansainvälisen ilmailun hiilidioksidipäästöjen torjumiseen tähtäävää maailmanlaajuista markkinapohjaista toimenpidettä, ja hylkää ilmailun päästökauppajärjestelmän kaltaiset alueelliset järjestelmät, lentoasemien viherryttämisen (ilma-alusten vihreä rullaus) ja uudet liiketoimintamallit (kuten IATAn uutta jakelukapasiteettia koskeva aloite, omaehtoiset jatkoyhteydet tai yhtenäiset matkalippujärjestelmät);

5.  kehottaa komissiota toteuttamaan toimivaltansa mukaisia toimia ja poistamaan EU:n ja kansalliset kuormat eurooppalaisilta lentoyhtiöiltä, jotta voidaan vahvistaa Euroopan ilmakuljetusalan kilpailukykyä;

6.  korostaa, että unionin lentoasemien kilpailukyky on heikentynyt suhteessa EU:n ulkopuolisiin lentoasemiin; kehottaa noudattamaan ennakoivaa politiikkaa unionin lentoasemien kapasiteetin ja yhteenliitettävyyden vahvistamiseksi;

7.  kehottaa komissiota tarkastelemaan syitä asetuksen (EY) N:o 868/2004 täytäntöönpanon puutteisiin viimeistään lokakuussa 2015 ja poistamaan kaikki asetuksen rakenteessa olevat ehtoja koskevat esteet, jotta asetuksesta tulisi tehokas väline kilpailun vääristymisen torjumisessa ilmailualalla;

8.  pitää valitettavana, että yhteisön lentoliikenteen harjoittajia vahingoittavilta tuilta ja epäterveiltä hinnoittelukäytännöiltä suojautumisesta annettua asetusta (EY) N:o 868/2004 ei ole koskaan pantu täytäntöön ja kehottaa komissiota tarkistamaan kyseistä asetusta siten, että asetuksella turvataan oikeudenmukainen kilpailu unionin ulkoisissa ilmailusuhteissa ja vahvistetaan unionin ilmailualan kilpailuasemaa, ehkäistään aiempaa tehokkaammin epäoikeudenmukaista kilpailua, varmistetaan vastavuoroisuus ja lopetetaan epäoikeudenmukaiset käytännöt, myös kolmansissa maissa lentoyhtiöille myönnetyt ja markkinoita vääristävät tuet ja valtionavut, jotta unionin tason poliittista strategiaa voidaan parantaa tämän kiistan pikaiseksi ratkaisemiseksi pääasiassa soveltamalla avointa ”oikeudenmukaista kilpailua” koskevaa lauseketta;

9.  panee merkille, että unionin lentoasemat ovat huomattavien kilpailupaineiden alla ja että paineita aiheuttavat niin lentoyhtiöt kuin kilpailevat lentoasematkin, mikä johtaa siihen, että käyttäjät eivät maksa infrastruktuurin täysiä kustannuksia; kehottaa näin ollen komissiota ottamaan tämän kehityksen huomioon lentokenttämaksuja koskevan direktiivin täytäntöönpanossa;

10.  korostaa unionin pienten ja alueellisten lentokenttien merkitystä yhtenä tapana purkaa suurempien ja keskeisten lentoasemien ruuhkaa epäsuorien yhteyksien avulla; kehottaa komissiota esittämään yhdessä jäsenvaltioiden kanssa unionin pitkän aikavälin strategisen suunnitelman, jolla paneudutaan unionin alueellisten lentokenttien haasteisiin ja mahdollisuuksiin, sillä lentoyhteyksiä olisi edistettävä ja niistä olisi tehtävä yksi unionin kasvua ja työpaikkoja edistävän strategian pilareista;

11.  korostaa, että kattavien ilmailusopimusten neuvotteleminen unionin tärkeimpien kauppakumppaneiden, kuten naapurimaiden, BRIC-maiden, ASEAN-maiden, Japanin ja Turkin, kanssa olisi asetettava strategiseksi tavoitteeksi ja että neuvotteluja olisi vauhditettava tai ne olisi käynnistettävä; katsoo, että tämän olisi tarjottava uusia mahdollisuuksia unionin lentoliikenteen harjoittajille, parantaa taloudellista avoimuutta ja turvata oikeudenmukainen kilpailu ja siten varmistettava yhtäläiset toimintaedellytykset unionin lentoyhtiöille kolmansista maista tulevien kilpailijoiden kanssa; painottaa, että kattavien ilmailusopimusten tekemiseksi käytännössä toimiviksi niihin on sisällytettävä suojalauseke, jossa määritellään rikkomus, siitä aiheutuvat oikeudelliset seuraamukset ja riitojenratkaisu;

12.  kehottaa komissiota neuvottelemaan mahdollisimman pian unionin ilmailusopimuksen Persianlahden valtioiden kanssa; korostaa, että rahoituksen avoimuus ja oikeudenmukaista kilpailua koskeva voimakas lauseke on oltava tällaisen sopimuksen ytimessä;

13.  panee merkille, että ilmailualaa ei vielä säännellä maailmanlaajuisesti, koska asiaa ei käsitellä WTO:ssa; kehottaa komissiota neuvottelemaan Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) kanssa reilua kilpailua koskevien maailmanlaajuisten sääntöjen luomiseksi; korostaa ICAOssa maailmanlaajuisesti sovittujen sääntöjen merkitystä, jotta ilmailun päästöjä voidaan vähentää; toteaa, että ICAO on sitoutunut maailmanlaajuisen markkinapohjaisen mekanismin kehittämiseen;

14.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita nopeuttamaan yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamista hyväksymällä SES 2+ -paketin ja toteuttamalla ja ottamalla käyttöön toiminnalliset ilmatilalohkot sekä täsmentämällä valtiontukisuuntaviivoja tai panemalla paremmin täytäntöön ja hyväksymällä nopeammin liiketoimintasuunnitelmien menettelyjä, koska Euroopan ilmatilan nykyinen hajanaisuus rasittaa merkittävästi eurooppalaisia lentoliikenteen harjoittajia;

15.  katsoo, että ilmailupaketilla on varmistettava turvallisuutta koskeva lainsäädäntö, joka liittyy suoraan ilmailualan työoloihin, sillä unionin on hyödynnettävä sisäisten ja ulkoisten välineiden koko kirjoa puolustaakseen unionin ilmailualaa entistä tehokkaammin epäoikeudenmukaisia käytäntöjä vastaan;

16.  pyytää, että turvallisuusketjua parannetaan ja yhdenmukaistetaan houkuttelemalla ja palkkaamalla ammattitaitoista, hyvin koulutettua ja sopeutumiskykyistä työvoimaa;

17.  suosittelee, että liikenteen ja liikkumisen pääosasto sekä työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoasioiden pääosasto työskentelevät yhdessä ja että ilmailupakettiin sisällytetään sosiaalisia lausekkeita, kuten komission 4. heinäkuuta 2015 järjestämässä liikennealan sosiaalista toimintaohjelmaa käsittelevässä korkean tason konferenssissa ehdotettiin;

18.  suosittaa täsmentämään ”pääasiallisen toimipaikan” käsitettä, jotta valtio voi myöntää liikenneluvan, jos maan lentoliikenteen volyymi on merkittävä, sekä yhdenmukaistamaan sosiaaliturvajärjestelmien ja työlainsäädännön yhteensovittamisen yhteydessä ”kotiaseman” määritelmän komission asetuksen (EU) N:o 83/2014 ja asetuksen (EU) N:o 465/2012 mukaisesti; suosittelee lyhentämään ja selkeyttämään tilannetta, jossa lentomiehistöllä on enemmän kuin yksi kotiasema;

19.  suosittaa arvioimaan uudelleen vuokratyövoimaa koskevan direktiivin soveltamista, jotta edistetään suoraa työllistämistä vakiomenettelynä ja rajoitetaan epätyypillisten työsuhteiden käyttöä;

20.  ehdottaa toimia, joilla torjutaan sosiaalisesti ongelmallisten liiketoimintakäytäntöjen lisääntymistä, kuten mukavuusliput ja epätyypilliset työllistämistavat, kuten näennäisesti itsenäinen ammatinharjoittaminen, lentokokemuksen hankkimisesta maksamiseen perustuvat järjestelmät sekä nollatuntisopimukset; katsoo, että tällaiset käytännöt olisi kiellettävä, sillä ne saattavat heikentää turvallisuutta; kehottaa antamaan tarkistetun ”pääasiallisen toimipaikan” määritelmän, jossa edellytetään, että lentoyhtiöt osoittavat harjoittavansa merkittävää ilmailutoimintaa kyseisessä maassa;

21.  kehottaa panemaan kokonaisuudessaan täytäntöön SESAR-ohjelman, jossa edellytetään komission, lennonvarmistuspalvelun tarjoajien, lentoliikenteen harjoittajien ja lentoasemien tiivistä yhteistyötä ja taloudellista sitoutumista; vaatii siksi kokonaisvaltaista järjestelmälähtöistä lähestymistapaa ilmailun kaikkiin osa-alueisiin ja lennon kaikkiin vaiheisiin lähdöstä alkaen sekä EASAn roolin vahvistamista SES‑SESAR -ympäristössä siten, että unionin ja EASAn järjestelmällä hallitaan turvallisuutta, turvatoimia, ympäristöä ja suorituskykyä;

22.  pitää myönteisenä, että EASAn tehtäviä aiotaan lisätä, ja odottaa siksi, että asetusta (EY) N:o 216/2008 (perusasetus) tarkistetaan, jotta voidaan ottaa käyttöön kattava turvallisuudenhallintajärjestelmä ja antaa EASAlle tehtäviä, jotka koskevat unionin turvatoimenpiteiden turvallisuusnäkökohtia ja kaupallisen ilmakuljetuksen ja etäohjattujen ilma-alusten turvallisuusnäkökohtia; kehottaa komissiota myöntämään EASAlle Euroopan yhteisen ilmailuviranomaisen aseman, ottaen huomioon EASAn erilaiset tehtävät, joita lainsäädäntövallan käyttäjä sille asettaa;

23.  kehottaa komissiota lujittamaan EASAn roolia kansainvälisessä ympäristössä ja nostamaan se samalle tasolle kuin sen merkittävillä vastapuolilla, kuten Yhdysvaltain ilmailuhallinnolla (FAA), ja varmistamaan, että se tunnustetaan virallisesti ICAOssa, jotta unioni voi esiintyä yhdellä äänellä ja varmistaa unionin kansalaisten turvallisuuden paremman tason kaikkialla maailmassa sekä unionin ilmailualan kilpailukyvyn ja vientitoiminnan;

24.  kehottaa komissiota poistamaan satelliittiperusteista ilmaliikenteen valvontaa koskevat sääntelyesteet, jotta unionin kansalaisille voidaan tarjota ihmishenkiä säästäviä palveluja; pyytää Kansainvälistä televiestintäliittoa (ITU) huolehtimaan tarvittavasta taajuuksien jakamisesta, koska ICAO pitää automatiikkaan perustuvan valvonnan lähetyksiä (ADS-B) juuri sinä teknologiana, josta voi olla apua lentojen jäljittämisessä ja ilmaliikenteen hallintaa koskevassa valvonnassa, kun on kyse muista kuin tiheimmin asutuista alueista, joilla maanpäällisen ilmaliikenteen hallinnan valvontateknologia on rajallista; toteaa, että järjestelmä voisi auttaa hallituksia, lennonvarmistuspalvelujen tarjoajia sekä eurooppalaisia ja muunmaalaisia lentoyhtiöitä parantamaan ilmaliikenteen hallinnan tehokkuutta ja valmiuksia, vähentämään ilmailusta aiheutuvia päästöjä ja parantamaan merkittävästi ilmailun turvallisuutta ja alentamaan samalla infrastruktuuriin liittyviä kustannuksia, samalla kun eurooppalaiseen ilmatilaan sovellettaisiin uutta seurantamenetelmää, jolla voitaisiin tehostaa nykyistä menetelmää;

25.  kehottaa komissiota ryhtymään toimiin lentäjien lääkärintarkastusten parantamiseksi sekä ohjaamon oveen liittyvien turva-, sisääntulo- ja poistumismenettelyiden parantamiseksi EASAn työryhmän raporttiin sisältyvän riskienarvioinnin mukaisesti;

26.  edellyttää, että matkustaja- ja rahtiliikenteeseen sovelletaan riskipohjaisia turvatoimia sen sijaan, että toimenpiteet perustuisivat reagointiin, ja että ilmailun turvallisuuden kaltaiseen arkaluontoiseen kysymykseen sovelletaan oikeudenmukaista ja tasapainoista lähestymistapaa, jotta voidaan toisaalta täyttää jäsenvaltioiden tarpeet ja odotukset ja toisaalta välttää lentoasemilla olevien matkustajien tyytymättömyys; edellyttää, että ilmailun turvallisuutta käsittelevän komitean (AVSEC) ja neuvoa-antavan SAGAS-ryhmän järjestelmää lujitetaan turvatoimenpiteiden käyttöön ottamista varten; kehottaa siksi komissiota teettämään toteutettavuustutkimuksen siitä, voidaanko Euroopassa ottaa käyttöön esitarkastusjärjestelmä, joka vastaisi Yhdysvalloissa jo sovellettua järjestelmää;

27.  kehottaa budjettivallan käyttäjiä säilyttämään EASAn talousarvion kilpailukykyisenä, kun otetaan huomioon sen uudet tehtävät, jotta saadaan joustavia ja tehokkaita välineitä, joilla autetaan unionin lentoyhtiöitä kilpailemaan maailmanlaajuisesti; pyytää lisäksi jäsenvaltioita ja komissiota lisäämään julkista rahoitustukea ilmailun turvaamiselle ja ilmailun turvatoimien julkista rahoitusta, mikä on oletusarvo muualla maailmassa, myös Yhdysvalloissa, jotta unionin lentoasemat voivat parantaa kilpailuasemaansa alentamalla lentokenttämaksujaan; kehottaa komissiota varmistamaan, että Verkkojen Eurooppa ‑välineen talousarvio, joka on kärsinyt Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) perustamisesta, toteutetaan alkuperäisenä;

28.  kehottaa komissiota käsittelemään kaikkia edellä mainittuja seikkoja ilmailupaketissa, joka on määrä toimittaa vuoden 2015 loppuun mennessä;

29.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

 

(1)

EUVL C 74 E, 20.3.2008, s. 658.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0151.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0290.

Oikeudellinen huomautus