Postup : 2015/2933(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1146/2015

Predkladané texty :

B8-1146/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 11/11/2015 - 16.2
CRE 11/11/2015 - 16.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0394

NÁVRH UZNESENIA
PDF 192kWORD 92k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-1146/2015
4.11.2015
PE570.960v01-00
 
B8-1146/2015

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o budúcom balíku opatrení v oblasti leteckej dopravy (2015/2933(RSP))


Wim van de Camp, Marian-Jean Marinescu, Deirdre Clune, Georges Bach, Markus Pieper v mene poslaneckého klubu PPE

Uznesenie Európskeho parlamentu o budúcom balíku opatrení v oblasti leteckej dopravy (2015/2933(RSP))  
B8‑1146/2015

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoju pozíciu prijatú v prvom čítaní 12. marca 2014 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o implementácii jednotného európskeho neba (prepracované znenie)(1),

–  so zreteľom na svoju pozíciu prijatú v prvom čítaní 26. februára 2014 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Železničnej agentúre Európskej únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 881/2004(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie o vonkajšej politike EÚ v oblasti letectva – riešenie budúcich úloh(3),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v roku 2012 sektor leteckej dopravy v Európe priamo podporil 2,6 mil. pracovných miest a k HDP EÚ prispel viac ako 2,4 %;

B.  keďže európske letecké spoločnosti od roku 2012 zrušili a plánujú zrušiť viac ako 20 000 pracovných miest;

C.  keďže letecké spoločnosti v EÚ čelia mnohým výzvam v oblasti hospodárskej súťaže na vnútornom aj vonkajšom trhu;

D.  keďže EÚ a jej členské štáty zaviedli rôzne právne a finančné nariadenia, ktorými sa jednostranne zvýšila záťaž v Európe pre európsky sektor leteckej dopravy (napríklad systém obchodovania s emisiami (ETS) vnútri EÚ, rozšírené práva cestujúcich, vnútroštátne dane, obmedzenie prevádzkových hodín);

E.  keďže Komisia zamýšľa do konca roku 2015 predstaviť balík opatrení v oblasti leteckej dopravy, ktorého cieľom je určiť problémy, s ktorými sa stretáva sektor letectva EÚ;

1.  domnieva sa, že balík opatrení v oblasti leteckej dopravy by mal poskytnúť veľmi potrebné impulzy pre európsky letecký priemysel, zlepšiť konkurencieschopnosť sektora, viesť k rovnakým podmienkam a stanoviť dlhodobú stratégiu pre európsky letecký priemysel;

2.  vyzýva Komisiu, aby pri vypracúvaní balíka opatrení v oblasti leteckej dopravy zohľadnila a zahrnula prvé čítanie Parlamentu o jednotnom európskom nebi 2+ (SES2+) a Európskej agentúre pre bezpečnosť letectva (EASA), ako aj správu Parlamentu o vonkajšej politike EÚ v oblasti letectva – riešenie budúcich úloh;

3.  zdôrazňuje, že letecký priemysel je významným prispievateľom k rastu a zamestnanosti EÚ a úzko súvisí s konkurencieschopnosťou sektora letectva EÚ (napríklad pozitívne saldo vývozu, čistejšie technológie pre európske lietadlá, zavádzanie programu SESAR, SES, dvojstranné dohody o bezpečnosti letectva, reťazec služieb údržby), pričom vytvára obrat približne 100 miliárd EUR ročne a bezprostredne udržiava približne 500 000 pracovných miest; požaduje preto proaktívne politiky s cieľom podporovať a rozvíjať letecký priemysel;

4.  zdôrazňuje skutočnosť, že hospodárska súťaž priamo súvisí s inováciou; odporúča preto Komisii, aby zohľadnila a podporovala inováciu v oblastiach manažmentu letovej prevádzky (automatické riadenie letovej prevádzky (ATC), voľné smerovanie), diaľkovo riadených leteckých systémov (RPAS), riešení využívajúcich alternatívne palivá, konštrukcie lietadla a motora (väčšia efektivita, menší hluk), bezpečnostnej ochrany letiska (bezdotykové riešenia, jednorazová bezpečnostná kontrola), digitalizácie a multimodálnych riešení (počítačová pozemná obsluha); odporúča tiež Komisii, aby podporovala globálne environmentálne riešenia, napríklad globálne trhové opatrenie na riešenie emisií CO2 z medzinárodnej leteckej dopravy a na upustenie od regionálnych systémov, ako sú ETS v oblasti letectva, letisková ekologizácia (ekologické rolovanie) a nové obchodné modely (ako napríklad nová distribučná kapacita Medzinárodného združenia leteckých prepravcov, samostatne sa pripájajúce alebo integrované systémy predaja lístkov);

5.  vyzýva Komisiu, aby konala v rámci svojich právomocí a odstránila úniové a vnútroštátne prekážky pre európske letecké spoločnosti s cieľom posilniť konkurencieschopnosť európskeho sektora leteckej dopravy;

6.  zdôrazňuje stratu konkurencieschopnosti letísk v EÚ vo vzťahu k letiskám mimo EÚ; požaduje proaktívnu politiku s cieľom posilniť ich kapacitu a prepojiteľnosť;

7.  žiada Komisiu, aby vykonala revíziu nariadenia (ES) č. 868/2004 vzhľadom na dôvody jeho nevykonávania, keďže malo nadobudnúť účinnosť najneskôr do októbra 2015, a odstránila všetky prekážky v jeho znení ako podmienky na to, aby sa stalo účinným nástrojom boja proti narúšaniu hospodárskej súťaže v sektore letectva;

8.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že nariadenie (ES) č. 868/2004 o ochrane pred nekalými cenovými praktikami v odvetví leteckej dopravy sa nikdy nepresadzovalo, a vyzýva Komisiu, aby zrevidovala nariadenie (ES) č. 868/2004 s cieľom zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž vo vonkajších vzťahoch EÚ v oblasti letectva a posilniť konkurencieschopnosť leteckého priemyslu EÚ, účinnejšie zabrániť nekalej hospodárskej súťaži, zabezpečiť reciprocitu a odstrániť nekalé praktiky vrátane subvencií a štátnej pomoci, ktoré sa udeľujú leteckým spoločnostiam z tretích krajín, čo narúša trh, s cieľom zlepšiť politickú stratégiu na európskej úrovni v záujme urýchleného vyriešenia tohto konfliktu, a to hlavne uplatňovaním doložky o spravodlivej hospodárskej súťaži;

9.  poznamenáva, že európske letiská čelia významným konkurenčným tlakom – zo strany leteckých spoločností aj konkurenčných letísk, čoho dôsledkom je to, že používatelia neplatia úplné náklady spojené s využívaním infraštruktúry; naliehavo preto vyzýva Komisiu, aby tento vývoj zohľadnila pri vykonávaní smernice o letiskových poplatkoch;

10.  zdôrazňuje význam malých a regionálnych letísk v Únii, čo je ďalší spôsob na odbremenenie väčších a uzlových letísk prostredníctvom nepriamych spojení; naliehavo vyzýva Komisiu, aby spolu s členskými štátmi predložila dlhodobý strategický plán EÚ na riešenie problémov a príležitostí regionálnych letísk vnútri EÚ, keďže letecké prepojenia by sa mali podporovať a stať jedným z pilierov stratégie EÚ pre rast a zamestnanosť;

11.  zdôrazňuje, že rokovania o komplexných dohodách v oblasti letectva s hlavnými obchodnými partnermi EÚ, ako sú susedné krajiny, krajiny BRIC, krajiny ASEAN, Japonsko a Turecko, by mali predstavovať strategický cieľ a takéto rokovania by sa mali začať alebo urýchliť; poukazuje na to, že by to prinieslo nové príležitosti pre leteckých dopravcov v EÚ, zvýšilo finančnú transparentnosť a zabezpečilo spravodlivú hospodársku súťaž, a teda zaručilo rovnaké podmienky pre európske letecké spoločnosti v porovnaní s ich konkurentmi z tretích krajín; trvá na tom, že na účinné zavedenie týchto komplexných dohôd v oblasti letectva do praxe je potrebné, aby dohody zahrňovali ochrannú doložku, v ktorej je vymedzené porušenie, jeho právne dôsledky a urovnávanie sporov;

12.  vyzýva Komisiu, aby čo najskôr prerokovala dohodu v oblasti letectva medzi EÚ a krajinami Perzského zálivu; trvá na tom, že transparentnosť financovania a doložka o silnej hospodárskej súťaži musia tvoriť jadro takejto dohody;

13.  poznamenáva, že sektor leteckej dopravy nie je regulovaný na celosvetovom základe, keďže sa na naň nevzťahuje WTO; vyzýva Komisiu, aby rokovala s Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ICAO) s cieľom presadiť celosvetovú reguláciu v zmysle uplatniteľných pravidiel spravodlivej hospodárskej súťaže; zdôrazňuje význam celosvetovo dohodnutých pravidiel v rámci ICAO s cieľom znížiť emisie z leteckej dopravy; uznáva, že ICAO sa zaviazala vytvoriť globálny trhový mechanizmus;

14.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby urýchlili uskutočnenie jednotného európskeho neba prijatím balíka predpisov SES2+, úplnou realizáciou a prevádzkovaním funkčných blokov vzdušného priestoru (FAB) a vymedzením usmernení pre štátnu pomoc alebo dôslednejším uplatňovaním a rýchlejším schvaľovaním postupov podnikateľských plánov, keďže súčasná rozdrobenosť európskeho vzdušného priestoru je veľkou záťažou pre európskych leteckých dopravcov;

15.  očakáva, že balík opatrení v oblasti leteckej dopravy zaistí bezpečné právne predpisy priamo súvisiace s pracovnými podmienkami v sektore letectva, keďže EÚ musí využívať celú škálu dostupných vnútorných a vonkajších nástrojov na účinnejšiu ochranu európskeho leteckého priemyslu pre nekalými praktikami;

16.  požaduje posilnenie a harmonizáciu reťazca bezpečnosti prilákaním a udržaním si kvalifikovanej, dobre vyškolenej a pružnej pracovnej sily;

17.  odporúča, aby GR MOVE a GR EMPL navzájom spolupracovali a aby balík opatrení v oblasti leteckej dopravy zahŕňal sociálne ustanovenia v zmysle rokovaní počas konferencie na vysokej úrovni s názvom Sociálna agenda pre dopravu, ktorú Komisia zorganizovala 4. júna 2015;

18.  odporúča presne vymedziť pojem hlavné miesto podnikateľskej činnosti, aby štát udelil prevádzkovú licenciu v prípade, že sa v ňom uskutočňuje podstatná časť objemu leteckej dopravy, a to aj v súvislosti s koordináciou systémov sociálneho zabezpečenia a pracovného práva, čím sa zjednotia vymedzenia pojmu domovská základňa v nariadení Komisie (EÚ) č. 83/2014 a v nariadení (EÚ) č. 465/2012; okrem toho odporúča skrátiť prechodné obdobie a objasniť situáciu posádok, ktoré majú viacero domovských základní;

19.  odporúča, aby sa preskúmalo uplatňovanie smernice o dočasnej agentúrnej práci s cieľom propagovať priame pracovné miesta ako referenčný model a obmedziť používanie neštandardných foriem zamestnávania;

20.  navrhuje opatrenia na boj proti nárastu sociálne problematických obchodných praktík, ako je registrácia „pod výhodnou vlajkou“, a používania neštandardných foriem zamestnávania, ako napríklad nepravá samostatná zárobková činnosť, systémy tzv. platby za pilotovanie a zmluvy na nulový počet hodín; domnieva sa, že tieto praktiky by sa mali zakázať, keďže môžu mať vplyv na bezpečnosť; požaduje revíziu vymedzenia pojmu hlavné miesto podnikateľskej činnosti spoločnosti tak, aby sa od leteckej spoločnosti požadovalo preukázanie hlavnej leteckej činnosti v danej krajine;

21.  žiada úplné vykonávanie programu SESAR, čo si vyžaduje úzku spoluprácu a finančný záväzok zo strany Komisie, poskytovateľov leteckých navigačných služieb, leteckých dopravcov a letísk; požaduje preto úplný systémový prístup všetkých oblastí letectva vzťahujúci sa na všetky fázy letu, a to počnúc zemou, spolu s posilnením úlohy EASA v prostredí SES-SESAR v rámci systému EÚ-EASA, ktorým sa riadia bezpečnosť, bezpečnostná ochrana, životné prostredie a výkonnosť;

22.  víta zámer zvýšiť zodpovednosť EASA, a očakáva preto, že sa zmeneným nariadením (ES) č. 216/2008 (základné nariadenie) zabezpečí vytvorenie komplexného systému riadenia bezpečnosti a EASA sa poverí bezpečnostnými hľadiskami opatrení bezpečnostnej ochrany EÚ a bezpečnostnými hľadiskami komerčnej vesmírnej dopravy a diaľkovo pilotovaných lietadiel; vyzýva Komisiu, aby udelila EASA štatút jediného orgánu leteckej dopravy v Európe vzhľadom na široký rozsah zodpovedností, ktoré jej udelí zákonodarca;

23.  vyzýva Komisiu, aby posilnila úlohu EASA na medzinárodnej scéne do rovnakej miery ako jej hlavné náprotivky, ako Federálny úrad pre letectvo (FAA), a zabezpečila jej oficiálne uznanie v rámci ICAO s cieľom zaistiť jednotnú pozíciu EÚ na zabezpečenie vyššej úrovne bezpečnosti na celom svete pre občanov EÚ, ako aj konkurencieschopnosti a možností vývozu leteckého priemyslu v EÚ;

24.  vyzýva Komisiu, aby zrušila regulačné bariéry brániace satelitnému sledovaniu letovej prevádzky s cieľom umožniť služby záchrany života pre občanov EÚ, a žiada Medzinárodnú telekomunikačnú úniu (ITU), aby vyčlenila potrebnú časť spektra, keďže ICAO identifikovala satelitný ADS-B ako jedinú technológiu, ktorá môže napomôcť sledovanie letov a riadenie letovej prevádzky (ATM) mimo najhustejšie osídlených oblastí, v ktorých sú obmedzené iné formy technológií pozemného riadenia letovej prevádzky; konštatuje, že by to mohlo pomôcť vládam, poskytovateľom leteckých navigačných služieb a leteckým spoločnostiam v Európe a na celom svete zvýšiť účinnosť a kapacitu riadenia letovej prevádzky, znížiť emisie leteckej dopravy a výrazne posilniť bezpečnosť letectva, a to všetko pri súčasnom znížení nákladov na infraštruktúru a vybavení európskeho vzdušného priestoru ďalšou úrovňou dohľadu, ktorá by mohla rozšíriť existujúci rozsah tohto dohľadu;

25.  vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia s cieľom zlepšiť zdravotné prehliadky pilotov, ako aj zvýšiť bezpečnosť a zdokonaliť postupy upravujúce vstup a výstup z kabíny pilota, a to na základe hodnotenia rizika uvedeného v správe pracovnej skupiny EASA;

26.  trvá na „bezpečnostnej ochrane založenej na riziku“ v prípade osobnej a nákladnej dopravy namiesto uplatňovania opatrení reakcie, na spravodlivom a vyváženom prístupe k citlivej otázke bezpečnosti letectva s cieľom na jednej strane uspokojiť potreby a očakávania členských štátov a na druhej strane vyhnúť sa zbytočnému obťažovaniu cestujúcich na letiskách, ako aj na posilnení systému pre vytvorenie opatrení bezpečnostnej ochrany, ktorý tvorí bezpečnostná ochrana letectva (AVSEC) a poradná skupina zúčastnených strán pre bezpečnostnú ochranu letectva (SAGAS); nalieha preto na Komisiu, aby vypracovala štúdiu uskutočniteľnosti týkajúcu sa zavedenia systému predbežných kontrol (tzv. pre-check) v Európe, ktorý by bol rovnocenný systému, ktorý sa používa v Spojených štátoch;

27.  vyzýva rozpočtové orgány, aby zachovali konkurenčnú úroveň rozpočtových prostriedkov pre EASA, ktorá zohľadňuje tieto nové povinnosti, aby leteckí dopravcovia v EÚ mali k dispozícii pružné a účinné nástroje na dosiahnutie celosvetovej konkurencieschopnosti; okrem toho vyzýva členské štáty a Komisiu, aby zvýšili verejnú finančnú podporu pre bezpečnostnú ochranu letectva a financovanie bezpečnostnej ochrany letectva z verejných prostriedkov – čo je bežné v niektorých regiónoch sveta vrátane Spojených štátov – s cieľom umožniť európskym letiskám podporiť svoje konkurenčné postavenie znížením ich letiskových poplatkov; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila plnenie pôvodného rozpočtu pre nástroj na prepájanie Európy (NPE), ktorý bol ovplyvnený zriadením Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI);

28.  vyzýva Komisiu, aby sa všetkými uvedenými otázkami zaoberala vo svojom balíku opatrení v leteckej doprave, ktorý má predložiť do konca roku 2015;

29.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ C 74, 20.3.2008, s. 658.

(2)

Prijaté texty, P7_TA(2014)0151.

(3)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0290.

Právne oznámenie