Förfarande : 2015/2933(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1146/2015

Ingivna texter :

B8-1146/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/11/2015 - 16.2
CRE 11/11/2015 - 16.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0394

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 181kWORD 75k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-1146/2015
4.11.2015
PE570.960v01-00
 
B8-1146/2015

till följd av ett uttalande av kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om det framtida luftfartspaketet (2015/2933(RSP))


Wim van de Camp, Marian-Jean Marinescu, Deirdre Clune, Georges Bach, Markus Pieper för PPE-gruppen

Europaparlamentets resolution om det framtida luftfartspaketet (2015/2933(RSP))  
B8-1146/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sin ståndpunkt antagen vid första behandlingen den 12 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet (omarbetning)(1),

–  med beaktande av sin ståndpunkt antagen vid första behandlingen den 26 februari 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens järnvägsbyrå och om upphävande av förordning (EG) nr 881/2004(2),

–  med beaktande av sin resolution om EU:s yttre luftfartspolitik – att möta framtidens utmaningar(3),

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Under 2012 stod lufttransportnäringen i Europa för 2,6 miljoner direkta arbetstillfällen och den står för över 2,4 % av unionens BNP.

B.  Antalet förlorade arbetstillfällen till följd av genomförda och planerade personalnedskärningar hos de europeiska flygbolagen sedan 2012 uppgår till över 20 000.

C.  EU-flygbolagen måste möta många konkurrensrelaterade utmaningar, både på den inre marknaden och på världsmarknaden.

D.  EU och medlemsstaterna har infört olika rättsliga och finansiella regleringar som ensidigt ökat belastningen i Europa för den europeiska luftfartssektorn (t.ex. utsläppshandelssystemet inom EU, utvidgade passagerarrättigheter, nationella skatter, begränsningar av driftstiden).

E.  Kommissionen har för avsikt att före slutet av 2015 lägga fram ett luftfartspaket som är tänkt att närmare fastställa utmaningarna för EU:s luftfartssektor.

1.  Europaparlamentet anser att luftfartspaketet bör innebära en välbehövlig skjuts för den europeiska luftfartsindustrin, förbättra sektorns konkurrenskraft, leda till likvärdiga verksamhetsförutsättningar och innehålla en långsiktig strategi för Europas luftfartsindustri.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att beakta parlamentets ståndpunkter vid första behandlingen av det gemensamma europeiska luftrummet 2+ (SES2+) och av Easa samt parlamentets betänkande om EU:s yttre luftfartspolitik – att möta framtidens utmaningar, och inbegripa dem i sitt arbete med luftfartspaketet.

3.  Europaparlamentet betonar att flygteknikindustrin bidrar starkt till tillväxt och sysselsättning i EU, har nära samband med konkurrenskraften hos EU:s luftfartssektor (t.ex. i form av exportöverskott, renare teknik för europeiska flygplan, ibruktagande av Sesar, SES, bilaterala flygsäkerhetsavtal, underhållskedjan), genererar en omsättning på ungefär 100 miljarder euro om året och upprätthåller omkring 500 000 direkta arbetstillfällen. Därför efterlyser parlamentet en proaktiv politik för att stödja och utveckla flygteknikindustrin.

4.  Europaparlamentet understryker att det finns en direkt koppling mellan konkurrenskraft och innovation. Parlamentet rekommenderar därför att kommissionen ska ta hänsyn till och stödja innovationer på områdena för flygledningstjänster (automatiska flygkontrolltjänster, fri ruttläggning), fjärrstyrda luftfartygssystem, alternativa lösningar i fråga om bränsle, utformning av flygplan och motorer (ökad effektivitet, mindre buller), flygplatssäkerhet (beröringsfria lösningar, en enda säkerhetskontroll), digitalisering och multimodala lösningar (datoriserade marktjänster). Parlamentet rekommenderar vidare att kommissionen ska stödja globala miljölösningar (t.ex. en globalt tillämplig marknadsbaserad åtgärd för att minska koldioxidutsläppen från den internationella luftfarten istället för nuvarande regionala system som exempelvis utsläppshandelssystemet för luftfarten), miljöanpassade flygplatser (miljövänlig flygplatsverksamhet på marknivå) och nya affärsmodeller (t.ex. internationella lufttransportorganisationens (Iata) ”New Distribution Capability” (NDC), egenbokning av anslutningsflyg och integrerad biljettförsäljning).

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder, inom ramen för sina befogenheter, för att avskaffa betungande EU-krav och nationella bestämmelser för europeiska flygbolag, i syfte att stärka konkurrenskraften i den europeiska luftfartsbranschen.

6.  Europaparlamentet pekar på den försämrade konkurrenskraften hos flygplatserna i EU i förhållande till dem utanför EU och uppmanar medlemsstaterna att anta en proaktiv politik för bättre kapacitet och förbindelser.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över förordning (EG) nr 868/2004 beträffande orsakerna till att den ännu inte genomförts senast i oktober 2015, och undanröja hindren i dess utformning så att den kan bli ett effektivt verktyg mot snedvridning av konkurrensen i luftfartsbranschen.

8.  Europaparlamentet beklagar att förordning (EG) nr 868/2004 om skydd mot illojal prissättning i luftfartsbranschen aldrig har genomdrivits och uppmanar kommissionen att se över förordning (EG) nr 868/2004 i syfte att upprätthålla lojal konkurrens i EU:s externa luftfartsförbindelser och stärka konkurrenskraften i EU:s luftfartssektor, mer verkningsfullt förhindra illojal konkurrens, säkerställa ömsesidighet och undanröja användandet av illojala metoder, som subventioner och statligt stöd till flygbolag från tredjeländer, vilket snedvrider marknaden, i syfte att förbättra EU:s politiska strategi, för att snabbt kunna lösa den här konflikten, främst på grundval av tillämpning av en transparent klausul om sund konkurrens.

9.  Europaparlamentet konstaterar att flygplatserna i Europa utsätts för avsevärt konkurrenstryck – både från flygbolag och från konkurrerande flygplatser – vilket leder till att användarna inte betalar den fulla kostnaden för infrastrukturen. Parlamentet uppmanar därför med kraft kommissionen att beakta denna händelseutveckling vid genomförandet av direktivet om flygplatsavgifter.

10.  Europaparlamentet pekar på betydelsen av små och regionala flygplatser inom EU som ytterligare ett sätt att genom indirekta förbindelser minska överbelastningen vid större flygplatser och knutpunktsflygplatser. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att, tillsammans med medlemsstaterna, lägga fram en långsiktig strategisk plan där EU ska gripa sig an utmaningar och möjligheter för regionala flygplatser inom EU, eftersom flygförbindelserna bör främjas och bli en av pelarna för EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning.

11.  Europaparlamentet betonar att förhandlingar om övergripande luftfartsavtal med EU:s huvudsakliga handelspartner, som grannländer, Brik- och Aseanländer, Japan och Turkiet, bör vara ett strategiskt mål och att sådana förhandlingar bör inledas eller påskyndas. Parlamentet påpekar att detta bör ge nya möjligheter för EU:s lufttrafikföretag, förbättra transparensen på det ekonomiska planet och slå vakt om den lojala konkurrensen och att det därför bör innebära mer likvärdiga verksamhetsförutsättningar för europeiska flygbolag i förhållande till konkurrenter från tredjeländer. Om dessa övergripande luftfartsavtal ska fungera i praktiken måste de, enligt parlamentet, innehålla en skyddsklausul med definitioner av överträdelser, rättsliga konsekvenser av överträdelser samt tvistlösning.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att så snart som möjligt förhandla fram ett luftfartsavtal mellan EU och Gulfstaterna och insisterar på att transparens i finansieringen och en stark klausul om sund konkurrens måste vara nyckelkomponenter i ett sådant avtal.

13.  Europaparlamentet konstaterar att luftfartssektorn inte är reglerad på världsomfattande bas, eftersom den ännu inte omfattas av WTO:s regler. Parlamentet uppmanar kommissionen att förhandla med Internationella civila luftfartsorganisationen (Icao) för att driva fram globalt tillämpliga bestämmelser för sund konkurrens. Parlamentet understryker hur viktigt det är med globalt överenskomna regler inom Icao för att minska utsläppen från luftfarten och värdesätter att Icao starkt förespråkar utveckling av en global marknadsbaserad mekanism.

14.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att påskynda genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet genom att anta SES2+-paketet, fullständigt genomföra och driva funktionella luftrumsblock och fastställa riktlinjer för statligt stöd eller bättre genomförande och snabbare godkännande av förfaranden i affärsplaner eftersom den nuvarande splittringen av det europeiska luftrummet utgör en stor belastning för europeiska luftfartsföretag.

15.  Europaparlamentet förväntar sig att luftfartspaketet kommer att innehålla säker lagstiftning som är direkt kopplad till arbetsvillkor i luftfartsbranschen, eftersom EU måste använda sig av alla tillgängliga interna och externa redskap för att mer effektivt skydda den europeiska luftfartsindustrin mot illojala metoder.

16.  Europaparlamentet begär att man stärker och harmoniserar säkerhetskedjan genom att locka och behålla en kvalificerad, högutbildad och anpassningsbar arbetskraft.

17.  Europaparlamentet rekommenderar att GD Transport och rörlighet och GD Sysselsättning ska samarbeta, och att luftfartspaketet även ska innehålla sociala bestämmelser, såsom det diskuterades vid högnivåkonferensen ”A social agenda for transport”, som kommissionen höll den 4 juni 2015.

18.  Europaparlamentet anser att det behövs en bättre definition av ”huvudsaklig verksamhetsort”, så att den operativa licensen utfärdas av en stat där luftfarten bedrivs i betydande omfattning. Med hänsyn till samordningen av de sociala trygghetssystemen och arbetsrätten, är det även angeläget att man anpassar definitionerna av ”stationeringsort” i kommissionens förordning (EU) nr 83/2014 och i förordning (EU) nr 465/2012. Parlamentet förordar dessutom en förkortning av övergångsperioden och ett klargörande av situationen för luftfartspersonal som har flera stationeringsorter.

19.  Europaparlamentet rekommenderar att kommissionen genomför en översyn av direktivet om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, i syfte att främja direktanställning som standardmodell och begränsa förekomsten av atypiska anställningsformer.

20.  Europaparlamentet föreslår åtgärder för att bekämpa ökningen av socialt problematiska affärsmetoder, t.ex. bekvämlighetsflagg och utnyttjande av atypiska anställningsformer, som falskt egenföretagande, system där piloter betalar för att få flyga och arbetsavtal där antalet arbetstimmar ej fastställs. Parlamentet anser att dessa bör förbjudas eftersom de kan få konsekvenser för säkerheten. Parlamentet efterlyser en ny definition av ett företags ”huvudsakliga verksamhetsort”, som innebär att flygbolag måste styrka att de har betydande flygverksamhet i ett visst land.

21.  Europaparlamentet efterlyser att Sesar-programmet ska genomföras fullt ut, vilket kräver nära samarbete mellan kommissionen, leverantörer av flygtrafiktjänster, flygbolag och flygplatser, och finansiella åtaganden från dessa parter. Parlamentet efterlyser därför en metod för ett övergripande system inom alla områden av luftfarten, som ska omfatta alla faser av flygningar, med början från marken, och där Easa ska få en förstärkt roll, inom ramen för det gemensamma luftrummet och Sesar, i ett EU–Easa-system för flygsäkerhet, luftfartsskydd, miljö och prestanda.

22.  Europaparlamentet välkomnar avsikten att utöka Easas ansvarsområde och förväntar sig därför att förordning EG nr 216/2008 (grundförordningen) i sin ändrade lydelse ska leda till att det inrättas ett övergripande system för säkerhetsledning och till att Easa får ta hand om de säkerhetsaspekter som är förknippade med EU:s luftfartsskyddsåtgärder och de säkerhetsaspekter som rör kommersiell rymdfart och fjärrstyrda flygplan. Parlamentet begär att kommissionen ska göra Easa till gemensam luftfartsmyndighet för hela Europa, med tanke på att Easa i lagstiftningen kommer att få ett så vittförgrenat ansvarsområde.

23.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka Easas roll på det internationella planet, så att Easa blir en motsvarighet till sina viktigaste motparter, såsom Förenta staternas federala luftfartsmyndighet (Federal Aviation Administration, FAA), och att se till att Easa får officiellt erkännande inom Icao. Detta behövs för att EU ska kunna tala samstämmigt och unionsmedborgarna således få en högre nivå av global säkerhet, samtidigt som det slås vakt om den europeiska luftfartsindustrins konkurrenskraft och export.

24.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att avlägsna regelspärrarna mot lufttrafikövervakning via satellit, i syfte att öppna vägen för livräddande tjänster för EU‑medborgare, och uppmanar Internationella teleunionen att genomföra den spektrumallokering som behövs, eftersom Icao har fastställt att automatisk positionsövervakning – sändning (ADS‑B) via satellit är den enda tekniska lösning som kan bistå vid flygspårning och övervakning av flygledningstjänster utanför de mest tätbefolkade områdena, där andra typer av markbunden teknik för övervakning av flygledningstjänster är begränsade. Parlamentet konstaterar att detta skulle kunna hjälpa stater, leverantörer av flygtrafiktjänster och flygbolag i Europa och övriga delar av världen att öka effektiviteten i och kapaciteten för flygledningstjänsterna, minska utsläppen från luftfarten och markant öka flygsäkerheten, samtidigt som infrastrukturkostnaderna minskas och det europeiska luftrummet får ytterligare ett övervakningssystem som kan komplettera det befintliga.

25.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att förbättra de medicinska bedömningarna av piloterna samt säkerhetsrutinerna och förfarandena för att öppna och stänga dörrarna till cockpit, till följd av riskanalysen i rapporten från Easas arbetsgrupp.

26.  Europaparlamentet håller fast vid att det behövs ett ”riskbaserat luftfartsskydd” för befordran av passagerare och frakt i stället för åtgärder som innebär en reaktion på redan inträffade händelser, tillsammans med ett rättvist och väl avvägt förhållningssätt till den känsliga frågan om flygsäkerhet, dels för att man ska kunna tillgodose medlemsstaternas behov och motsvara deras förväntningar, dels för att inte passagerarna ska bli missnöjda med sina upplevelser av flygplatserna. Parlamentet vidhåller också att man måste stärka det system för upprättande av säkerhetsåtgärder som inrättats av kommittén för luftfartsskydd (Aviation Security Service, AVSEC) och den rådgivande gruppen för luftfartssäkerhet för intressenter (Stakeholder Advisory Group on Aviation Security, SAGAS). Kommissionen uppmanas därför med eftertryck att göra en genomförbarhetsundersökning om tillämpning av ett system för förhandskontroll motsvarande det som görs i Förenta staterna.

27.  Europaparlamentet uppmanar budgetmyndigheten att, mot bakgrund av Easas nya ansvarsområden, låta Easas budget stå kvar på en konkurrenskraftig nivå, för att det ska finnas flexibla och effektiva redskap för att luftfartsföretag från EU ska kunna konkurrera ute i världen. Parlamentet uppmanar också medlemsstaterna och kommissionen att öka det offentliga ekonomiska stödet och den direkta offentliga finansieringen av luftfartsskydd – vilket är regel i andra delar av världen, inklusive Förenta staterna – så att europeiska flygplatser kan bli mer konkurrenskraftiga genom lägre flygplatsavgifter. Kommissionen uppmanas att se till att man kompletterar den ursprungliga budgeten för Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE); denna påverkades av inrättandet av Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi).

28.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta itu med de ovannämnda frågorna i sitt lagstiftningspaket om luftfart, som ska läggas fram före utgången av 2015.

29.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1)

EUT C 74 E, 20.3.2008, s. 658.

(2)

Antagna texter, P7_TA(2014)0151.

(3)

Antagna texter, P7_TA(2013)0290.

Rättsligt meddelande