Procedure : 2015/2933(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1147/2015

Indgivne tekster :

B8-1147/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 11/11/2015 - 16.2
CRE 11/11/2015 - 16.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 129kWORD 59k
4.11.2015
PE570.961v01-00
 
B8-1147/2015

på baggrund af Kommissionens redegørelse

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om den fremtidige luftfartspakke  (2015/2933(RSP))


Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om den fremtidige luftfartspakke (2015/2933(RSP))  
B8‑1147/2015

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at transportsektoren er den eneste sektor, der har øget sine emissioner af forurenende stoffer siden 1998 (med ca. 30 %);

B.  der henviser til, at lufttransportsektoren i 2012 tegnede sig for 2,6 millioner direkte job i Europa og 2,4 % af EU's BNP;

C.  der henviser til, at den europæiske lufttransportsektor har været ramt af betydelige jobnedskæringer siden 2008, idet over 20 000 job gik tabt;

D.  der henviser til, at lufttransportsektoren stadig tegner sig for 3 % af alle internationale CO2-emissioner over hele verden;

E.  der henviser til, at emissionerne i lufttransportsektoren er vokset med 30 % mellem 1990 og 2004; der henviser til, at emissionstallene pr. passager i sektoren er faldet med 80 % i løbet af de sidste tres år;

F.  der henviser til, at den 21. konference i FN om klimaændringer 2015, der skal afholdes i Paris (COP21), er et vigtigt anliggende for Den Europæiske Union;

G.  der henviser til, at Den Internationale Luftfartssammenslutning (IATA) har forpligtet sig til at nedbringe netto-CO2-emissionerne fra luftfart med 50 % inden 2050 i forhold til niveauerne fra 2005;

1.  mener, at luftfartspakken skal forelægges i slutningen af dette år, og at den europæiske luftfartssektor skal udvikles, alt imens EU's forpligtelser og miljømål overholdes;

2.  understreger nødvendigheden af retfærdig beskatning og kompensation for lufttransportselskaber, hvad angår EU's emissionsmål; støtter indførelsen af en international flybrændstofskat eller -afgift på flyvninger for at nedbringe flybrændstofforbruget og CO2-, partikel- og NOx-emissionerne samt kondensstriberne, og indførelsen af moms på alle europæiske billetter til flyvninger på tværs af grænserne;

3.  minder medlemsstaterne og Kommissionen om nødvendigheden af en hurtig afgørelse om og indførelse af revisionen af forordningerne om det fælles europæiske luftrum og passagerrettigheder;

4.  opfordrer til, at “hjemmebase” gøres til reglen i forhold til arbejdsretten; opfordrer til en præcisering af definitionen på “hovedforretningssted” i forbindelse med socialsikringsordningerne og arbejdsretten;

5.  anmoder Kommissionen om at træffe de nødvendige foranstaltninger for at forhindre illoyal social praksis hos lavprisflyselskaberne, der har negativ indvirkning på medarbejderes sociale beskyttelse og passagerernes rettigheder; pålægger Kommissionen at indføre en "social dagsorden" i sin luftfartspakke og til at sikre tværfagligt arbejde mellem de relevante GD'er;

6.  efterlyser foranstaltninger på EU-plan for at bekæmpe tiltagende social praksis såsom "bekvemmelighedsflag" og brugen af atypisk beskæftigelse såsom pay-to-fly-ordninger og proformaselvstændige; slår til lyd for et forbud mod ansættelser uden et fast timetal, eftersom de har potentielle sikkerhedsmæssige konsekvenser;

7.  opfordrer Kommissionen til at foreslå en revision af forordning 868/2004 og årsagerne til dens manglende gennemførelse, hvis det er muligt inden for rammerne af luftfartspakken;

8.  beklager, at forordning 868/2004 aldrig er blevet gennemført, og opfordrer til, at den revideres snarest muligt for at bekæmpe urimelig prisdannelse i Europa og fremme fair og bæredygtig intra- og intermodal konkurrence på en mere effektiv måde for således at sikre gensidigheden og afskaffe urimelig praksis;

9.  opfordrer indtrængende EU til så hurtigt som muligt at forhandle en luftfartsaftale med Golfstaterne for at sikre større gennemsigtighed i finansieringen og til at styrke fair og bæredygtig konkurrence i Europa; understreger nødvendigheden af i alle forhandlinger med EU’s partnere at sikre finansiel gennemsigtighed og fastholde de sociale standarder;

10.  glæder sig over hensigten om at øge Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs (EASA's) ansvar og om at revidere grundforordningen (forordning 2016/2008) for at styrke sikkerheden i Europa på grundlag af overholdelse af de sociale standarder;

11.  understreger vigtigheden af indbyrdes forbindelse mellem lufthavnene i Europa; opfordrer til en genovervejelse af, hvordan man kan styrke nye infrastrukturer under bevarelse af en økonomisk og miljømæssig balance;

12.  opfordrer til fuld gennemførelse af et gennemsigtigt SESAR-program og Clean Sky-initiativet og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme innovation og bæredygtighed i lufttransportsektoren for at opbygge en effektiv og mindre forurenende industri;

13.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne.

 

Juridisk meddelelse