Διαδικασία : 2015/2933(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1147/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1147/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/11/2015 - 16.2
CRE 11/11/2015 - 16.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 471kWORD 70k
4.11.2015
PE570.961v02-00
 
B8-1147/2015

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τη μελλοντική δέσμη μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές  (2015/2933(RSP))


Karima Delli εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη μελλοντική δέσμη μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές (2015/2933(RSP))  
B8-1147/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των μεταφορών είναι ο μόνος τομέας που έχει αυξήσει τις εκπομπές ρύπων του από το 1998 (κατά περίπου 30%)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2012 ο τομέας των αεροπορικών μεταφορών αντιπροσώπευε 2,6 εκατομμύρια άμεσες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη και το 2,4% του ΑΕγχΠ της ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός τομέας των αεροπορικών μεταφορών έχει πληγεί από σημαντικές περικοπές θέσεων εργασίας από το 2008, οι οποίες ανέρχονται σε άνω των 20.000·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των αεροπορικών μεταφορών αντιπροσωπεύει ακόμη το 3% όλων των διεθνών εκπομπών CO2 ανά τον κόσμο·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκπομπές στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών αυξήθηκαν κατά 30% μεταξύ 1990 και 2004· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των εκπομπών ανά επιβάτη στον τομέα μειώθηκε κατά 80% κατά τα τελευταία εξήντα χρόνια·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επικείμενη 21η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή του 2015 που θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι (COP 21) αποτελεί ουσιώδες ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών (IATA) έχει αναλάβει τη δέσμευση να μειώσει τις καθαρές εκπομπές CO2 από τις αεροπορικές μεταφορές κατά 50% έως το 2050, σε σχέση με τα επίπεδα του 2005·

1.  θεωρεί ότι η δέσμη μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές που πρόκειται να υποβληθεί στο τέλος του τρέχοντος έτους πρέπει να αναπτύσσει τον ευρωπαϊκό αεροπορικό τομέα, με παράλληλο σεβασμό προς τις δεσμεύσεις και τους περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ·

2.  υπογραμμίζει την ανάγκη για δίκαιη φορολογία και αποζημίωση για τις αεροπορικές εταιρείες όσον αφορά τους στόχους της ΕΕ για τις εκπομπές· υποστηρίζει τη δημιουργία ενός διεθνούς τέλους ή εισφοράς κηροζίνης επί των πτήσεων, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης κηροζίνης και CO2, των σωματιδίων και των εκπομπών NOx, καθώς και των ιχνών συμπύκνωσης, και την εισαγωγή ΦΠΑ στα ευρωπαϊκά εισιτήρια διασυνοριακών πτήσεων·

3.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή την ανάγκη για μια ταχεία απόφαση και εφαρμογή της αξιολόγησης του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού και των κανονισμών για τα δικαιώματα των επιβατών·

4.  ζητεί όπως η «έδρα βάσης» αποτελεί τον κανόνα όσον αφορά το εργατικό δίκαιο· συνιστά να αποσαφηνιστεί ο όρος «κύριος τόπος επιχειρηματικής δραστηριότητας» σε σχέση με τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και με το εργατικό δίκαιο·

5.  ζητεί από την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να αποφεύγονται αθέμιτες κοινωνικές πρακτικές από εταιρείες χαμηλού κόστους σε βάρος της κοινωνικής προστασίας των εργαζομένων και των δικαιωμάτων των επιβατών· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει μια «κοινωνική ατζέντα» στη δέσμη μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές και να διασφαλίσει τις εγκάρσιες εργασίες μεταξύ των αρμόδιων ΓΔ·

6.  ζητεί να ληφθούν μέτρα σε επίπεδο ΕΕ για την καταπολέμηση της αύξησης των επιβλαβών κοινωνικών πρακτικών, όπως οι «σημαίες ευκαιρίας», και της χρήσης της άτυπης απασχόλησης, όπως τα καθεστώτα pay-to-fly ή η ψευδής αυτοαπασχόληση· ζητεί να απαγορευθούν οι συμβάσεις μηδενικών ωρών εργασίας, καθώς έχουν δυνητικές επιπτώσεις στην ασφάλεια·

7.  ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει αξιολόγηση του κανονισμού 868/2004 και των αιτίων της μη εφαρμογής του, ει δυνατόν στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές·

8.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο κανονισμός 868/2004 δεν εφαρμόστηκε ποτέ, και ζητεί να αναθεωρηθεί το συντομότερο δυνατό με σκοπό την καταπολέμηση της αθέμιτης τιμολόγησης στην Ευρώπη και την προώθηση του δίκαιου και βιώσιμου ενδοτροπικού και διατροπικού ανταγωνισμού με πιο αποτελεσματικό τρόπο, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η αμοιβαιότητα και να σταματήσουν οι αθέμιτες πρακτικές·

9.  προτρέπει την ΕΕ να διαπραγματευτεί, το συντομότερο δυνατό, τη σύναψη αεροπορικής συμφωνίας με τα κράτη του Κόλπου, ώστε να διασφαλισθεί μεγαλύτερη διαφάνεια της χρηματοδότησης και να επιβληθεί ο δίκαιος και βιώσιμος ανταγωνισμός στην Ευρώπη· υπογραμμίζει την ανάγκη, σε όλες τις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους της ΕΕ, να διασφαλίζεται η χρηματοδοτική διαφάνεια και η διαφύλαξη των κοινωνικών προτύπων·

10.  χαιρετίζει την πρόθεση αύξησης των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA) και αναθεώρησης του βασικού κανονισμού (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2016/2008), ούτως ώστε να επιβληθεί η ασφάλεια στην Ευρώπη σε ένα πλαίσιο σεβασμού των κοινωνικών προτύπων·

11.  υπογραμμίζει τη σημασία της διασύνδεσης μεταξύ των αερολιμένων στην Ευρώπη· ζητεί να επανεξεταστεί η εφαρμογή νέων υποδομών, στο πλαίσιο μιας οικονομικής και περιβαλλοντικής ισορροπίας·

12.  ζητεί την πλήρη εφαρμογή ενός διαφανούς προγράμματος SESAR και της πρωτοβουλίας «Clean Sky», και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την καινοτομία και τη βιωσιμότητα στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, προκειμένου να συγκροτηθεί μια αποτελεσματική και λιγότερο ρυπογόνα βιομηχανία·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου