Procedura : 2015/2933(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-1147/2015

Teksty złożone :

B8-1147/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 11/11/2015 - 16.2
CRE 11/11/2015 - 16.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 324kWORD 70k
4.11.2015
PE570.961v01-00
 
B8-1147/2015

złożony w następstwie oświadczenia Komisji

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie przyszłego pakietu lotniczego  (2015/2933(RSP))


Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przyszłego pakietu lotniczego (2015/2933(RSP))  
B8‑1147/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że sektor transportu to jedyny sektor, z którego emisje zanieczyszczeń wzrosły od 1998 r. (o około 30%);

B.  mając na uwadze, że w 2012 r. transport lotniczy zatrudniał bezpośrednio 2,6 mln osób w Europie i reprezentował 2,4% PKB UE;

C.  mając na uwadze, że w europejskim sektorze transportu lotniczego od 2008 r. zredukowano o 20 tys. liczbę miejsc pracy;

D.  mając na uwadze, że sektor transportu lotniczego wciąż odpowiada za 3% wszystkich światowych emisji CO2;

E.  mając na uwadze, że w latach 1990-2004 emisje w sektorze transportu lotniczego wzrosły o 30%; mając na uwadze, że kwota emisji w przeliczeniu na pasażera w tym sektorze spadła o 80% w ciągu ostatnich sześćdziesięciu lat;

F.  mając na uwadze, że zbliżająca się 21. konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, która odbędzie się w tym roku w Paryżu (COP21), to kwestia kluczowa dla Unii Europejskiej;

G.  mając na uwadze, że Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA) zobowiązało się obniżyć emisje netto CO2 pochodzące z lotnictwa o 50% do 2050 r., za punkt odniesienia biorąc poziom z 2005 r.;

1.  uważa, że pakiet lotniczy, który ma wpłynąć pod koniec tego roku musi mieć na celu rozwój europejskiego sektora lotniczego przy jednoczesnym respektowaniu celów i zobowiązań UE dotyczących środowiska;

2.  podkreśla konieczność uczciwego opodatkowania i kompensowania linii lotniczych w związku z celami UE dotyczącymi emisji; popiera wprowadzenie międzynarodowego podatku od paliw lotniczych lub opłaty za lot, aby obniżyć zużycie paliwa lotniczego i emisje CO2, cząstek i NOx, a także smug kondensacyjnych, oraz wprowadzenie podatku VAT od europejskich biletów lotniczych na przeloty transgraniczne;

3.  przypomina państwom członkowskim i Komisji o konieczności podjęcia szybkiej decyzji w sprawie przeglądu rozporządzeń dotyczących jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej i praw pasażerów oraz ich egzekwowania;

4.  apeluje o to, aby baza macierzysta determinowała mające zastosowanie prawo pracy; zaleca doprecyzowanie definicji „głównego miejsca prowadzenia działalności” pod kątem systemów zabezpieczenia społecznego i prawa pracy;

5.  zwraca się do Komisji o przyjęcie niezbędnych środków, które będą zapobiegać stosowaniu przez tanich przewoźników nieuczciwych praktyk socjalnych ze szkodą dla ochrony socjalnej pracowników i praw pasażerów; zaleca Komisji włączenie do pakietu lotniczego agendy społecznej i zapewnienie współpracy między właściwymi dyrekcjami generalnymi;

6.  apeluje o środki na szczeblu UE, które będą zapobiegać coraz powszechniejszemu występowaniu szkodliwych praktyk socjalnych, takich jak wybór taniej bandery i stosowanie nietypowych form zatrudnienia, jak programy „płacenie za latanie” (pay-to-fly) lub fikcyjne samozatrudnienie; apeluje o zakaz umów zerogodzinowych, gdyż potencjalnie zagrażają one bezpieczeństwu;

7.  zwraca się do Komisji o zaproponowanie przeglądu rozporządzenia nr 868/2004 i powodów braku jego wdrożenia, o ile to możliwe w ramach pakietu lotniczego;

8.  ubolewa nad faktem, że rozporządzenie nr 868/2004 nigdy nie zostało wdrożone, i apeluje o jego jak najszybszą zmianę, aby umożliwić skuteczniejsze zwalczanie nieuczciwych praktyk cenowych w Europie i promować uczciwą i zrównoważoną intra- i intermodalną konkurencję, która zagwarantuje wzajemność i zlikwiduje nieuczciwe praktyki;

9.  wzywa UE do jak najszybszego wynegocjowania umowy dotyczącej usług lotniczych z państwami Zatoki Perskiej w celu zagwarantowania większej przejrzystości finansowej i wymuszenia uczciwej i zrównoważonej konkurencji w Europie; podkreśla konieczność zapewnienia podczas negocjacji z partnerami UE przejrzystości finansowej i ochrony standardów socjalnych;

10.  z zadowoleniem przyjmuje zamiar zwiększenia kompetencji Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) i dokonania przeglądu rozporządzenia podstawowego (rozporządzenie (WE) nr 216/2008), w celu egzekwowania standardów bezpieczeństwa w Europie w oparciu o poszanowanie standardów socjalnych;

11.  podkreśla znaczenie wzajemnych połączeń między lotniskami w Europie; apeluje o ponowną refleksję nad budową nowej infrastruktury, uwzględniając równowagę gospodarczą i środowiskową;

12.  apeluje o pełne wdrożenie przejrzystego systemu SESAR i inicjatywy „Czyste niebo” oraz apeluje do Komisji i państw członkowskich o promowanie innowacji i równowagi w sektorze transportu lotniczego, z myślą o uczynieniu tego sektora wydajnym i niskoemisyjnym;

13.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji i państwom członkowskim.

Informacja prawna