Förfarande : 2015/2933(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1147/2015

Ingivna texter :

B8-1147/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/11/2015 - 16.2
CRE 11/11/2015 - 16.2
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 162kWORD 63k
4.11.2015
PE570.961v01-00
 
B8-1147/2015

till följd av ett uttalande av kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om det framtida luftfartspaketet  2015/2933(RSP))


Karima Delli för Verts/ALE-gruppen

Europaparlamentets resolution om det framtida luftfartspaketet (2015/2933(RSP))  
B8-1147/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Transportsektorn är den enda sektorn som ökat sina förorenande utsläpp sedan 1998 (med omkring 30 %).

B.  Under 2012 stod lufttransportsektorn för 2,6 miljoner direkta arbetstillfällen i Europa och 2,4 % av unionens BNP.

C.  Ett stort antal arbetstillfällen, närmare bestämt över 20 000, har skurits ner inom den europeiska lufttransportsektorn sedan 2008.

D.  Lufttransportsektorn står fortfarande för 3 % av den totala mängden koldioxidutsläpp i världen.

E.  Utsläppen inom lufttransportsektorn ökade med 30 % mellan 1990 och 2004. Siffrorna över utsläpp per passagerare inom sektorn har minskat med 80 % under de senaste 60 åren.

F.  FN:s 21:a klimatförändringskonferens som snart ska hållas i Paris (COP 21) är av stor betydelse för Europeiska unionen.

G.  Internationella lufttransportorganisationen (Iata) har förbundit sig att före 2050 minska nettoutsläppen av CO2 från luftfarten med 50 % i förhållande till 2005 års nivåer.

1.  Europaparlamentet anser att luftfartspaketet som ska läggas fram i slutet av detta år måste utveckla den europeiska luftfartssektorn samtidigt som EU:s åtaganden och miljömål respekteras.

2.  Europaparlamentet understryker vikten av rättvis beskattning av och ersättning till flygbolag när det gäller EU:s utsläppsmål. Parlamentet stöder inrättandet av en internationell skatt på flygbränsle eller en avgift på flygningar för att minska konsumtionen av flygfotogen och utsläppen av koldioxidpartiklar och kväveoxider samt kondensationsstrimmor, och ett införande av moms på europeiska gränsöverskridande flygbiljetter.

3.  Europaparlamentet påminner medlemsstaterna och kommissionen om att det behövs snabba beslut om och ett snabbt genomförande av översynen av förordningarna om det gemensamma europeiska luftrummet och passagerares rättigheter.

4.  Europaparlamentet kräver att stationeringsorten ska vara regeln när det gäller tillämpningen av arbetsrätten. Parlamentet rekommenderar att man förtydligar definitionen av ”huvudsaklig verksamhetsort” när det gäller sociala trygghetssystem och arbetsrätt.

5.  Europaparlamentet begär att kommissionen ska vidta de åtgärder som behövs för att förhindra att lågprisflygbolagen tillämpar illojal social praxis som inverkar negativt på de anställdas sociala skydd och passagerarnas rättigheter. Parlamentet uppmanar kommissionen att inkludera en social agenda i sitt luftfartspaket och att sörja för ett övergripande arbete mellan lämpliga generaldirektorat.

6.  Europaparlamentet efterlyser åtgärder på EU-nivå för att bekämpa ökningen av skadliga metoder i fråga om social trygghet, såsom bekvämlighetsflagg, och utnyttjandet av atypiska anställningsformer, såsom pay to fly-system (piloter betalar för att få flyga) eller falskt egenföretagande. Parlamentet kräver att arbetsavtal där antalet arbetstimmar ej avtalats ska förbjudas eftersom de kan få konsekvenser för säkerheten.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå en översyn av förordning nr 868/2004 och orsakerna till att den inte genomförts, om möjligt inom ramen för luftfartspaketet.

8.  Europaparlamentet beklagar att förordning (EG) nr 868/2004 aldrig har genomförts, och begär att den ska ses över snarast möjligt så att man kan bekämpa illojal prissättning i Europa och främja lojal och hållbar intra- och intermodal konkurrens på ett mer effektivt sätt i syfte att trygga ömsesidighet och sålla bort otillbörliga metoder.

9.  Europaparlamentet uppmanar EU att så snabbt som möjligt förhandla fram ett luftfartsavtal med Gulfstaterna, i syfte att säkra ökad transparens i finansieringen och upprätthålla lojal och hållbar konkurrens i Europa. Parlamentet understryker att man i alla förhandlingar med EU:s partner måste trygga finansiell transparens och upprätthålla sociala normer.

10.  Europaparlamentet välkomnar avsikten att utöka ansvarsområdet för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) och se över grundförordningen (förordning (EG) nr 216/2008) i syfte att upprätthålla säkerheten i Europa på grundval av respekt för de sociala normerna.

11.  Europaparlamentet framhäver vikten av att länka samman flygplatserna i Europa. Parlamentet anser att man bör tänka om i fråga om införande av ny infrastruktur med beaktande av en ekonomisk och miljömässig balans.

12.  Europaparlamentet efterlyser ett fullständigt genomförande av ett transparent Sesarprogram, liksom Clean Sky-initiativet, och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja innovation och hållbarhet inom lufttransportsektorn i syfte att bygga upp en effektiv och lågförorenande industri.

13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaterna.

Rättsligt meddelande