Procedure : 2015/2933(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1148/2015

Indgivne tekster :

B8-1148/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 11/11/2015 - 16.2
CRE 11/11/2015 - 16.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0394

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 146kWORD 73k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-1146/2015
4.11.2015
PE570.962v01-00
 
B8-1148/2015

på baggrund af Kommissionens redegørelse

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om den fremtidige luftfartspakke (2015/2933(RSP))


Gesine Meissner, Pavel Telička, Dominique Riquet, Ramon Tremosa i Balcells for ALDE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om den fremtidige luftfartspakke (2015/2933(RSP))  
B8‑1148/2015

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin beslutning af 25. april 2007 om oprettelse af et fælleseuropæisk luftfartsområde(1),

–  der henviser til direktiv 2009/12/EF af 11. marts 2009 om lufthavnsafgifter,

–  der henviser til sin beslutning af 7. juni 2011 om internationale luftfartsaftaler efter Lissabontraktaten(2),

–  der henviser til sin beslutning om EU’s luftfartspolitik over for tredjelande – indsats i forbindelse med fremtidige udfordringer(3),

–  der henviser til sin holdning, der blev vedtaget ved førstebehandling den 12. marts 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum (omarbejdning)(4),

–  der henviser til sin holdning, der blev vedtaget ved førstebehandling den 12. marts 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 216/2008 for så vidt angår flyvepladser, lufttrafikstyring og luftfartstjenester(5),

–  der henviser til sin beslutning af 29. oktober 2015 om allokering på verdensradiokonferencen 2015 (WRC-15), der skal afholdes i Genève den 2.-27. november 2015, af det nødvendige radiofrekvensbånd til støtte for den fremtidige udvikling af satellitbaseret teknologi med henblik på etablering af verdensomspændende flysporingssystemer(6),

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 90, artikel 100, stk. 2, og artikel 218,

–  der henviser til Kommissionens kommende lovgivningsmæssige "luftfartspakke",

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at luftfartssektorens økonomi i EU i 2012 bidrog til 5,5 millioner arbejdspladser og med mere end 2,6 % til EU’s BNP;

B.  der henviser til, at antallet af passagerer, der rejste med fly i EU i 2014, udgjorde 849,4 mio., hvilket er en stigning på 4,4 % i forhold til 2013 og på 16,9 % i forhold til 2009;

C.  der henviser til, at europæiske luftfartsselskaber siden 2012 har gennemført og planlagt nedskæringer af mere end 20 000 arbejdspladser;

D.  der henviser til, at europæiske luftfartsselskaber opererer i et hurtigt skiftende og stadig mere konkurrencepræget miljø på både interne og eksterne markeder;

E.  der henviser til, at EU og dets medlemsstater skal forbedre visse retlige og finansielle bestemmelser, bl.a. vedrørende nationale og lokale afgifter og begrænse driftstimer, hvis de unødvendige byrder i Europa for den europæiske luftfartssektor skal fjernes;

F.  der henviser til, at Kommissionen har til hensigt at forelægge en luftfartspakke inden udgangen af 2015, som har til formål at identificere og imødegå de udfordringer, som EU’s luftfartssektor står over for;

Forbedring af luftfartsindustriens konkurrenceevne

1.  mener, at luftfartspakken bør give et stærkt tiltrængt løft til den europæiske luftfartsindustri, forbedre sektorens konkurrenceevne, føre til mere lige vilkår og fastlægge en langsigtet strategi for Europas luftfartsindustri;

2.  opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til og medtage Europa-Parlamentets førstebehandlinger om det fælles europæiske luftrum 2+ (SES 2+) og Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) (T7-0220/2014 og T7-0151/2014) ved udarbejdelsen af luftfartspakken;

3.  understreger, at luftfartsindustrien er en vigtig bidragyder til vækst og beskæftigelse i EU og er tæt knyttet til konkurrenceevnen i EU’s luftfartssektor (f.eks. positiv eksportbalance, renere teknologier for europæiske fly og implementering af SESAR, det fælles europæiske luftrum (SES), bilaterale luftfartssikkerhedsaftaler, vedligeholdelse) ved at generere en omsætning på omkring 100 mia. EUR om året og opretholde ca. 500 000 direkte arbejdspladser; anmoder derfor om proaktive politikker med henblik på at udvikle et gunstigt miljø for luftfartsindustrien;

4.  understreger, at innovation er en forudsætning for en konkurrencedygtig europæisk luftfartsindustri; anbefaler derfor, at Kommissionen støtter innovation inden for lufttrafikstyring (automatiseret flyvekontrol (ATC), direkte ruteføring), fjernstyrede flysystemer (RPAS'er), alternative brændstofløsninger, fly- og motordesign (større effektivitet, mindre støj) – sikkerhed i lufthavne (løsninger uden berøring, avanceret teknologi til sikkerhedsscreening, "one-stop security") digitalisering og multimodale løsninger (elektroniske groundhandlingydelser); anbefaler endvidere, at den støtter globale miljøløsninger, såsom en global markedsbaseret foranstaltning til at begrænse CO2-emissionerne fra international luftfart og tilnærme de regionale ordninger som f.eks. emissionshandelssystemet (ETS) inden for luftfart med det formål at samle dem i en global ordning, mere miljøvenlige lufthavne (grønne afgifter) og nye forretningsmodeller (som f.eks. Den Internationale Luftfartssammenslutnings (IATA's) "New Distribution Capability" (NDC), self-connection eller integrerede billetsystemer);

5.  beklager, at forordning (EF) nr. 868/2004 om beskyttelse mod illoyal priskonkurrence inden for lufttransport har vist sig at være utilstrækkelig og ineffektiv i forhold til sit anvendelsesområde; anmoder Kommission om så hurtigt som muligt at udarbejde en analyse af årsagerne til den manglende gennemførelse og til at revidere forordningen for mere effektivt at sikre loyal konkurrence, sikre gensidighed og eliminere illoyal praksis, herunder subsidier og statsstøtte til luftfartsselskaber fra visse tredjelande, der forvrider markedet; understreger, at formålet bør være at forbedre den politiske strategi på europæisk plan for at løse denne konflikt, hovedsagelig baseret på anvendelsen af en gennemsigtig og klausul om "loyal konkurrence"; anmoder også Kommissionen om at behandle begrebet "effektiv kontrol" over luftfartselskaber;

6.  beklager, at der har været et spild af skatteydernes penge, når de bruges til at støtte infrastruktur, der ikke formår at leve op til forventningerne; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at udarbejde en offentlig liste over "fiktive" og ineffektive lufthavne;

7.  bemærker, at europæiske lufthavne er stillet over for et betydeligt konkurrencepres – fra både luftfartsselskaber og konkurrerende lufthavne; opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til at tage disse forhold i betragtning ved gennemførelse af direktivet om lufthavnsafgifter;

8.  opfordrer til en større indsats i Rådet for at godkende forslaget til forordningen om slots for at forbedre lufthavnenes resultater og give mulighed for en velfungerende lufttransport i Europa, idet det forventes, at lufttrafikken ville blive fordoblet inden 2030;

9.  understreger betydningen af små og regionale lufthavne i Unionen for de regionale tilslutningsmuligheder; opfordrer Kommissionen til sammen med medlemsstaterne at forelægge en langsigtet strategisk EU-plan for at tage fat på udfordringerne og mulighederne for de regionale lufthavne i EU, idet luftfartsforbindelser bør fremmes og blive en af søjlerne i EU’s vækst- og beskæftigelsesstrategi;

Den internationale dimension

10.  opfordrer Kommissionen til at forhandle og hurtigst muligt at indgå omfattende luftfartsaftaler med EU’s vigtigste handelspartnere såsom nabolandene, BRIK- og ASEAN-landene, Mexico, Japan og Tyrkiet og Golfstaterne for at skabe nye muligheder for EU’s luftfartsselskaber og til at sikre mere lige konkurrencevilkår ved at fremme finansiel gennemsigtighed og sikre loyal konkurrence;

11.  bemærker, at lufttransportsektoren ikke er reguleret på verdensplan, da den endnu ikke er omfattet af Verdenshandelsorganisationen; understreger betydningen af internationalt vedtagne regler inden for Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO) for at reducere luftfartens emissioner; er stærkt bekymret over de manglende fremskridt inden for ICAO med hensyn til udvikling af en effektiv global, markedsbaseret mekanisme;

12.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremskynde gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum gennem vedtagelsen af SES2+-pakken og gennem en fuld gennemførelse og drift af funktionelle luftrumsblokke, da den nuværende opsplitning af det fælles europæiske luftrum er en stor byrde for de europæiske luftfartsselskaber;

13.  forventer, at luftfartspakken tager fat på og sikrer fuld integration af lufthavne i det europæiske transportnet; minder om, at luftfartspakken skal være i overensstemmelse med den nuværende og fremtidige lovgivning om passagerrettigheder, og opfordrer indtrængende Rådet til at forelægge sin holdning, idet både passagerer og luftfartsselskaber længe har ønsket klarhed om reglerne;

Den sociale dagsorden i luftfartssektoren

14.  understreger, at visse arbejdsvilkår i luftfartssektoren kan påvirke flysikkerheden; anbefaler, at GD MOVE og GD EMPL arbejder sammen, og at luftfartspakken omfatter sociale bestemmelser og indeholder de nødvendige garantier, som blev drøftet på konferencen på højt plan "en social dagsorden for transport", der blev afholdt den 4. juni 2015 af Kommissionen;

15.  anmoder om en styrkelse og harmonisering af sikkerhedskæden ved at tiltrække og fastholde en velkvalificeret, veluddannet og smidig arbejdsstyrke;

16.  anbefaler at definere begrebet "hovedforretningssted", således at en driftslicens udstedes af en stat, hvis omfanget af lufttransport i denne er omfattende, og også i forbindelse med koordineringen af de sociale sikringsordninger og arbejdsmarkedslovgivninger, samtidig med at definitionen af "hjemmebase" tilpasses i henhold til forordning (EU) nr. 83/2014 og forordning (EU) nr. 465/2012; anbefaler også at afkorte overgangsperioden og skabe klarhed over situationen for flybesætninger, som har flere hjemmebaser;

17.  bemærker udfordringerne med gennemførelsen af direktivet om vikararbejde (2008/104/EF) og anbefaler, at Kommissionen undersøger dets nuværende anvendelse i sektoren;

18.  er opmærksom på stigningen i socialt problematiske former for forretningspraksis som f.eks. "bekvemmelighedsflag" og i anvendelsen af atypiske former for beskæftigelse såsom proformaselvstændige, pay-to-fly-ordninger og ansættelser uden et fast timetal, som kan have sikkerhedsmæssige konsekvenser; mener, at sociale standarder skal opretholdes i alle luftfartsaktiviteter;

Sikring af et højt sikkerhedsniveau i det europæiske luftrum

19.  opfordrer til en fuldstændig gennemførelse af SESAR-programmet, der kræver et tæt samarbejde mellem og en finansiel forpligtelse fra Kommissionen, luftfartstjenesteudøvere, luftfartsselskaber og lufthavne; opfordrer derfor til en samlet systemtilgang i alle luftfartsområder vedrørende alle faser af en flyvning, der begynder på jorden, og indbefatter en større rolle for EASA inden for SES-SESAR-miljøet inden for et EU-EASA-system for sikkerhed, miljø og resultater;

20.  glæder sig over planerne om at øge EASA's ansvar og forventer derfor, at den ændrede grundforordning (forordning (EF) nr. 216/2008) sikrer etableringen af et omfattende sikkerhedsstyringssystem og overdrager EASA de sikkerhedsmæssige aspekter af EU’s sikkerhedsforanstaltninger og de sikkerhedsmæssige aspekter af kommerciel rumfart og fjernstyrede luftfartøjer; opfordrer Kommissionen til at give EASA status som en fælles luftfartsmyndighed i Europa i overensstemmelse med de mange forskellige ansvarsområder, som skal tildeles af lovgiveren;

21.  opfordrer Kommissionen til at styrke EASA's rolle på den internationale scene, for at den svarer til dens vigtigste modparter såsom Federal Aviation Administration (FAA) og sikre dets officielle anerkendelse inden for ICAO med henblik på udarbejdelse af en fælles EU-holdning, der skal sikre et højere sikkerhedsniveau for EU-borgere, samtidig med at EU’s luftfartsindustris konkurrenceevne og eksport sikres;

22.  opfordrer Kommissionen til at fjerne de lovgivningsmæssige hindringer for satellitbaseret flyvekontrol med henblik på at muliggøre livsvigtige tjenester for EU-borgere og opfordrer Den Internationale Telekommunikationsunion til at foretage den nødvendige frekvenstildeling, idet ICAO har identificeret satellitbaseret ADS-B som en teknologi, der kan bistå flysporing, også til lufttrafikstyring (ATM) uden for de tættest befolkede områder, hvor andre former for landbaserede ATM-overvågningsteknologier er begrænsede; understreger, at der ved implementeringen af ADS-B skal tages hensyn til behovene blandt alle brugere af luftrummet, og at der skal sikres interoperabilitet mellem alternative teknologier for at undgå overtrædelse af sikkerhedskravene; understreger, at dette kunne hjælpe regeringer, luftfartstjenesteudøvere og luftfartsselskaber i Europa og resten af verden med at øge lufttrafikstyringens effektivitet og kapacitet og dermed reducere luftfartens emissioner og væsentligt øge luftfartssikkerheden, samtidig med at det europæiske luftrum tildeles et yderligere kontrolniveau, der kan supplere det nuværende niveau;

23.  opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger, der er i tråd med EASA’s anbefalinger efter Germanwings' uheld med henblik på at forbedre helbredskontrollen af besætninger og den bistand, der ydes til dem;

24.  insisterer på "risikobaseret sikkerhed" for passager- og godstransport i stedet for reaktionsbaserede foranstaltninger på grundlag af en rimelig og afbalanceret tilgang i forhold til det følsomme spørgsmål om luftfartssikkerhed for på den ene side at imødekomme behovene og forventningerne hos medlemsstaterne og på den anden side at undgå utilfredsstillende erfaringer for passagerer i lufthavne og på grundlag af en styrkelse af systemet, der er etableret af udvalget for luftfartssikkerhed (AVSEC) og ekspertgruppen vedrørende luftfartssikkerhed (SAGAS), til udarbejdelse af sikkerhedsforanstaltninger; opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til at foretage en feasibilityundersøgelse af gennemførelsen af et system til forudgående kontrol i Europa svarende til det, der anvendes i USA;

25.  opfordrer budgetmyndighederne til at opretholde et konkurrencedygtigt budget for EASA, der tager højde for disse nye ansvarsområder, for at have fleksible og effektive værktøjer til rådighed, for at EU's luftfartsselskaber kan konkurrere på verdensplan; opfordrer Kommissionen til at sikre gennemførelsen af det oprindelige budget for Connecting Europe-faciliteten (CEF), som var berørt af oprettelsen af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI);

26.  opfordrer Kommissionen til at behandle alle ovennævnte spørgsmål i sin lovgivningsmæssige luftfartspakke, der skal gennemføres inden udgangen af 2015;

27.  opfordrer Kommissionen til at tilskynde Rådet til at undersøge mulighederne for at løse den nuværende tvist mellem medlemsstaterne, hvilket hindrer en lang række lovgivningspakker inden for lufttransport;

28.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

 

 

(1)

EUT C 74 E af 20.3.2008, s. 658.

(2)

EUT C 380 E af 11.12.2012, s. 5.

(3)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0290.

(4)

Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0220.

(5)

Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0221.

(6)

Vedtagne tekster, P8_TA-PROV(2015)0392.

Juridisk meddelelse