Förfarande : 2015/2933(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1148/2015

Ingivna texter :

B8-1148/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/11/2015 - 16.2
CRE 11/11/2015 - 16.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0394

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 273kWORD 77k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-1146/2015
4.11.2015
PE570.962v01-00
 
B8-1148/2015

till följd av ett uttalande av kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om det framtida luftfartspaketet (2015/2933(RSP))


Gesine Meissner, Pavel Telička, Dominique Riquet, Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen

Europaparlamentets resolution om det framtida luftfartspaketet (2015/2933(RSP))  
B8-1148/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sin resolution av den 25 april 2007 om upprättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum(1),

–  med beaktande av direktiv 2009/12/EG av den 11 mars 2009 om flygplatsavgifter,

–  med beaktande av sin resolution av den 7 juni 2011 om internationella luftfartsavtal enligt Lissabonfördraget(2),

–  med beaktande av sin resolution om EU:s yttre luftfartspolitik – att möta framtidens utmaningar(3),

–  med beaktande av sin ståndpunkt antagen vid första behandlingen den 12 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet (omarbetning)(4),

–  med beaktande av sin ståndpunkt antagen vid första behandlingen den 12 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 216/2008 inom området flygplatser, flygledningstjänst och flygtrafiktjänster(5),

–  med beaktande av sin resolution av den 29 oktober 2015 om tilldelning vid världskonferensen om radiokommunikationer, som hålls i Genève den 2–27 november 2015 (WRC-15), av det radiospektrumband som krävs för en kommande utveckling av satellitbaserad teknik till stöd för system för global flygspårning(6),

–  med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 90, 100.2 och 218,

–  med beaktande av kommissionens kommande lagstiftningspaket om luftfart,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Under 2012 stod lufttransportnäringen för 5,5 miljoner direkta arbetstillfällen i EU och bidrog med över 2,6 procent av EU:s BNP.

B.  Antalet flygpassagerare i EU under 2014 uppgick till 849,4 miljoner, vilket innebär en ökning med 4,4 procent jämfört med 2013 och med 16,9 procent jämfört med 2009.

C.  Över 20 000 arbetstillfällen har skurits ned eller planeras att nedskäras av europeiska flygbolag sedan 2012.

D.  Europeiska flygbolag bedriver sin verksamhet i en snabbt föränderlig miljö där konkurrensen blir allt hårdare, både på inhemska och utländska marknader.

E.  EU och dess medlemsstater måste förbättra vissa juridiska och ekonomiska regleringar, till exempel sådana som handlar om nationella och lokala skatter och begränsar driftstimmarna, om det är meningen att EU ska få bort sådant som i onödan belastar den europeiska luftfartssektorn.

F.  Kommissionen har för avsikt att före slutet av 2015 lägga fram ett luftfartspaket som kommer att ringa in och åtgärda utmaningarna för EU:s luftfartssektor.

Bättre konkurrenskraft för luftfarten

1.  Europaparlamentet anser att luftfartspaketet bör innebära en välbehövlig skjuts för den europeiska luftfarten, förbättra sektorns konkurrenskraft, leda till mer likvärdiga verksamhetsförutsättningar och fastställa en långsiktig strategi för den europeiska luftfarten.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att beakta parlamentets första behandlingar av det gemensamma europeiska luftrummet 2+ (SES2+) och av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (nedan kallad Easa) (T7-0220/2014 och T7-0151/2014) och inbegripa dem i sitt arbete med luftfartspaketet.

3.  Europaparlamentet betonar att flygteknikindustrin bidrar starkt till tillväxt och jobbskapande i EU, har en nära anknytning till konkurrenskraften hos EU:s luftfartssektor (t.ex. i form av exportöverskott, renare teknik för europeiska flygplan, ibruktagande av Sesar, det gemensamma europeiska luftrummet, bilaterala flygsäkerhetsavtal, underhållskedjan) och genererar en omsättning på ungefär 100 miljarder euro om året och upprätthåller omkring 500 000 direkta arbetstillfällen. Därför efterlyser parlamentet en proaktiv politik för att flygteknikindustrin ska få en gynnsam verksamhetsmiljö.

4.  Europaparlamentet understryker att innovation är en förutsättning för en konkurrenskraftig europeiska luftfartsindustri. Parlamentet rekommenderar därför att kommissionen stöder innovation inom områdena för flygledningstjänster (automatiska flygkontrolltjänster, fri ruttläggning), fjärrstyrda luftfartygssystem (RPAS), alternativa bränslelösningar, utformning av flygplan och motorer (ökad effektivitet, mindre buller), säkerheten på flygplatser (beröringsfria lösningar, avancerad teknik för säkerhetskontroll, en enda säkerhetskontroll) och digitalisering kombinerat med multimodala lösningar (datoriserade marktjänster). Parlamentet rekommenderar vidare att kommissionen stöder globala miljölösningar, såsom en global marknadsbaserad åtgärd för att minska koldioxidutsläppen från den internationella luftfarten och sammanjämka regionala system såsom utsläppshandelssystemet för luftfarten till ett världsomfattande system, tillsammans med att stödja miljöanpassade flygplatser (miljövänlig flygplatsverksamhet på marknivå), nya affärsmodeller (såsom Internationella lufttransportorganisationens (Iata) ”New Distribution Capability” (NDC), egenbokning av anslutningsflyg och integrerad biljettförsäljning).

5.  Europaparlamentet beklagar djupt att förordning (EG) nr 868/2004 om illojal prissättning vid tillhandahållandet av lufttrafiktjänster har visat sig otillräcklig och ineffektiv när det gäller tillämpningsområdet. Parlamentet ber kommissionen att snarast möjligt lägga fram en analys om varför den inte genomförts och att se över förordningen för att mera effektivt garantera en lojal konkurrens, säkerställa ömsesidighet och få bort illojala metoder, såsom de subventioner och det statliga stöd som vissa tredjeländer beviljar flygbolag och som snedvrider marknaden. Parlamentet betonar att syftet bör vara att förbättra den politiska strategin på europeisk nivå för att denna konflikt snabbt ska lösas, huvudsakligen på grundval av att det tillämpas en klausul om insyn och lojal konkurrens. Parlamentet uppmanar kommissionen att också ge sig i kast med begreppet ”faktiskt kontroll” över flygbolag.

6.  Europaparlamentet beklagar djupt att skattebetalares pengar slösas bort på stöd till infrastrukturer som inte motsvarar förväntningarna och uppmanar här kommissionen att sammanställa en offentlig förteckning över ”spökflygplatser” och ineffektiva flygplatser.

7.  Europaparlamentet konstaterar att flygplatserna i Europa utsätts för avsevärt konkurrenstryck – både från flygbolag och från konkurrerande flygplatser. Parlamentet uppmanar därför med kraft kommissionen att vid genomförandet av direktivet om flygplatsavgifter beakta denna händelseutveckling.

8.  Europaparlamentet uppmanar till intensivare arbete inom rådet med att godkänna förslaget till förordning om ankomst- och avgångstider för att flygplatserna ska bli effektivare och för att luftfarten i Europa ska fungera smidigt, i en situation där trafiken väntas öka till det dubbla fram till 2030.

9.  Europaparlamentet framhåller att unionens små och regionala flygplatser är viktiga för förbindelserna på det regionala planet. Parlamentet uppmanar kommissionen att, tillsammans med medlemsstaterna, lägga fram en långsiktig strategisk plan där EU ska gripa sig an utmaningar och möjligheter för regionala flygplatser inom EU, eftersom flygförbindelserna bör gynnas och bli en av pelarna för EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning.

Den internationella dimensionen

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att så fort som möjligt förhandla fram och ingå övergripande luftfartsavtal med EU:s huvudsakliga handelspartner, såsom grannländer, Brik- och Aseanländer, Mexiko, Japan och Turkiet och Gulfstaterna, för att EU:s lufttrafikföretag ska få nya möjligheter och för att trygga mer likvärdiga verksamhetsförutsättningar genom att förbättra insynen på det ekonomiska planet och slå vakt om den lojala konkurrensen.

11.  Europaparlamentet konstaterar att luftfartssektorn inte är reglerad på världsomfattande bas, eftersom den ännu inte omfattas av Världshandelsorganisationens regler. Parlamentet understryker hur viktigt det är med globalt överenskomna regler inom Internationella civila luftfartsorganisationen (Icao) för att minska utsläppen från luftfarten. Parlamentet oroar sig starkt över att man inom Icao inte gjort framsteg med att utveckla en effektiv global marknadsbaserad mekanism.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att påskynda genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet genom att anta SES2+-paketet och fullständigt genomföra och driva funktionella luftrumsblock, eftersom den uppsplittring som i dag råder inom det europeiska luftrummet är en tung börda för europeiska lufttrafikföretag.

13.  Europaparlamentet förväntar sig att luftfartspaketet ska ta upp frågan om flygplatsernas fullständiga integrering i det europeiska transportnätet och säkerställa att integreringen förverkligas. Parlamentet erinrar om att det måste råda konsekvens mellan luftfartspaketet och nuvarande och kommande lagstiftning om passagerares rättigheter, och uppmanar med kraft rådet att lägga fram sin ståndpunkt, eftersom både passagerarna och lufttrafikföretagen vill få klarhet om vilka regler som gäller.

Den sociala agendan inom luftfartssektorn

14.  Europaparlamentet framhåller att vissa av arbetsvillkoren inom luftfartssektorn kan påverka flygsäkerheten. Parlamentet rekommenderar att GD Transport och rörlighet och GD Sysselsättning ska samarbeta, och att luftfartspaketet ska innehålla sociala bestämmelser och ge de säkerhetsgarantier som behövs, såsom det diskuterades vid högnivåkonferensen A social agenda for transport, som hölls av kommissionen den 4 juni 2015.

15.  Europaparlamentet vill att säkerhetskedjan ska förbättras och harmoniseras, genom att man gör den attraktiv för en yrkeskunnig, högt utbildad och anpassningsvillig personal som man också får att stanna kvar där.

16.  Europaparlamentet rekommenderar en sådan definition av begreppet ”huvudsaklig verksamhetsort”, att den operativa licensen utfärdas av en stat där luftfarten bedrivs i betydande omfattning. Likaså rekommenderar parlamentet att det vid arbetet med samordning av de sociala trygghetssystemen och arbetsrätten görs en anpassning av definitionen på ”stationeringsort”, som ingår i förordningarna (EU) nr 83/2014 och (EU) nr 465/2012. Parlamentet rekommenderar också en förkortning av övergångsperioden och ett klargörande av situationen för luftfartspersonal som har flera stationeringsorter.

17.  Europaparlamentet konstaterar vilka utmaningar som genomförandet av direktivet om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag (2008/104/EG) innebär och rekommenderar att kommissionen skärskådar hur det för närvarande tillämpas inom sektorn.

18.  Europaparlamentet är medvetet om att det blivit vanligare med socialt problematiska affärsmetoder såsom ”bekvämlighetsflagg” och utnyttjande av atypiska anställningsformer, som falskt egenföretagande, system där piloter betalar för att få flyga och arbetsavtal där antalet arbetstimmar ej avtalats, något som kan få konsekvenser för säkerheten. Parlamentet anser att sociala normer bör upprätthållas i all luftfartsverksamhet.

Att trygga en hög nivå av säkerhet i det europeiska luftrummet

19.  Europaparlamentet efterlyser att Sesar-programmet ska genomföras fullt ut, vilket kräver nära samarbete mellan kommissionen, leverantörer av flygtrafiktjänster, flygbolag och flygplatser, och ett finansiellt åtagande från dessa parter. Parlamentet efterlyser därför en metod för ett övergripande system (”total system approach”) inom alla områden av luftfarten, som ska omfatta alla faser av flygningar, med början från marken, och där Easa ska få en förstärkt roll i en omgivning med det gemensamma luftrummet och Sesar, där EU genom Easa har ett system för flygsäkerhet, luftfartsskydd, miljö och prestanda.

20.  Europaparlamentet välkomnar avsikten om att utöka Easas ansvarsområde och förväntar sig därför att grundförordningen (förordning (EG) nr 216/2008) i sin ändrade lydelse ska leda till att det inrättas ett övergripande system för säkerhetsledning och till att Easa får ta hand om de säkerhetsaspekter som är förknippade med EU:s luftfartsskyddsåtgärder och med kommersiell rymdfart och fjärrstyrda flygplan. Parlamentet begär att kommissionen ska låta Easa få bli den gemensamma luftfartsmyndigheten i Europa, såsom det förutsätts i och med att Easa i lagstiftningen kommer att få ett så vittförgrenat ansvarsområde.

21.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka Easas roll på det internationella planet, så att Easa blir en motsvarighet till sina viktigaste motparter, såsom Förenta staternas federala luftfartsmyndighet (Federal Aviation Administration, FAA), och för att Easa ska få officiellt erkännande inom Icao. Detta behövs för att EU ska kunna tala samstämmigt och unionsmedborgarna således få en högre nivå av säkerhet, samtidigt som det slås vakt om den europeiska luftfartsindustrins konkurrenskraft och export.

22.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att avlägsna regelspärrarna mot lufttrafikövervakning via satellit, i syfte att öppna vägen för livräddande tjänster för EU-medborgare, och uppmanar Internationella teleunionen att genomföra den spektrumallokering som behövs, eftersom Icao har fastställt att automatisk positionsövervakning -sändning (ADS-B) via satellit är den enda tekniska lösning som kan bistå vid flygspårning, också för flygledningstjänsternas behov, utanför de mest tätbefolkade områdena, där andra typer av markbunden övervakningsteknik i samband med flygledningstjänster har sina begränsningar. Parlamentet betonar att när teknik för automatisk positionsövervakning -sändning (ADS-B) införs är det viktigt att beakta behoven hos samtliga användare av luftrummet och att säkerställa driftskompatibilitet mellan alternativa tekniker för att det inte ska brytas mot bestämmelserna om flygsäkerhet och luftfartsskydd. Parlamentet konstaterar att detta skulle kunna hjälpa stater, leverantörer av flygtrafiktjänster och flygbolag i Europa och övriga delar av världen att öka effektiviteten i och kapaciteten för flygledningstjänsterna, och således minska utsläppen från luftfarten och markant öka flygsäkerheten, samtidigt som det europeiska luftrummet får ytterligare ett övervakningssystem som kan komplettera det befintliga.

23.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, efter olyckan med Germanwings, vidta åtgärder i enlighet med Easas rekommendationer för att besättningsmedlemmar ska hälsokontrolleras bättre och få bättre stöd.

24.  Europaparlamentet håller fast vid att det behövs ett ”riskbaserat luftfartsskydd” för befordran av passagerare och frakt i stället för åtgärder som innebär en reaktion på redan inträffade händelser, tillsammans med ett rättvist och väl avvägt förhållningssätt till den känsliga frågan om flygsäkerhet, dels för att man ska kunna tillgodose medlemsstaternas behov och motsvara deras förväntningar, dels för att inte passagerarna ska bli missnöjda med sina upplevelser av flygplatserna. Parlamentet vidhåller också att kommittén för luftfartsskydd måste stärkas, vilket också gäller det system för luftfartsskyddsåtgärder som inrättats av den rådgivande gruppen för luftfartsskydd (Stakeholder Advisory Group on Aviation Security). Kommissionen uppmanas därför med eftertryck att göra en genomförbarhetsundersökning om tillämpning av ett system för förhandskontroll i Europa motsvarande det som görs i Förenta staterna.

25.  Europaparlamentet uppmanar budgetmyndigheten att, mot bakgrund av de nya ansvarsskyldigheterna som Easa fått, låta Easas budget stå kvar på en konkurrenskraftig nivå, för att det ska finnas flexibla och effektiva redskap för att luftfartsföretag från EU ska kunna konkurrera ute i världen. Kommissionen uppmanas att se till att budgeten för den ursprungliga Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) slutförs. Fonden påverkades av inrättandet av Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi).

26.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta itu med alla de ovannämnda frågorna i sitt lagstiftningspaket om luftfart, som ska läggas fram mot slutet av 2015.

27.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra rådet att undersöka hur det skulle gå att lösa eventuella pågående tvister mellan medlemsstaterna, som bromsar upp ett flertal lagstiftningspaket med anknytning till luftfarten.

28.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

 

(1)

EUT C 74 E, 20.3.2008, s. 658.

(2)

EUT C 380 E, 11.12.2012, s. 5.

(3)

Antagna texter, P7_TA(2013)0290.

(4)

Antagna texter, P7_TA(2014)0220.

(5)

Antagna texter, P7_TA(2014)0221.

(6)

Antagna texter, P7_TA-PROV(2015)0392.

Rättsligt meddelande