Процедура : 2015/2933(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1150/2015

Внесени текстове :

B8-1150/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/11/2015 - 16.2
CRE 11/11/2015 - 16.2
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 484kWORD 76k
4.11.2015
PE570.964v01-00
 
B8-1150/2015

за приключване на разисквания по изявление на Комисията

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно бъдещия пакет от мерки за въздухоплаването (2015/2933(RSP))


Робертс Зиле, Джаклин Фостър от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно бъдещия пакет от мерки за въздухоплаването (2015/2933(RSP))  
B8-1150/2015

Европейският парламент,

–  като взе предвид своята позиция, приета на първо четене на 12 март 2014 г., относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на Единното европейско небе (преработен текст)(1),

–  като взе предвид своята позиция, приета на първо четене на 12 март 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 216/2008 в областта на летищата, управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 2 юли 2013 г. относно външната политика на ЕС в областта на въздухоплаването – посрещане на бъдещите предизвикателства(3),

–  като взе предвид Работната програма на Комисията за 2015 г. – ново начало (COM(2014)0910),

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че според най-новите данни на Европейската комисия, секторът на въздухоплаването има изключително важен принос за икономиката и заетостта в ЕС, като пряко и косвено осигурява 5,1 милиона работни места и генерира повече от 2,4% от БВП на ЕС;

Б.  като има предвид, че според данни на Евростат, през 2014 г. броят на пътниците, превозвани по въздух в ЕС възлиза на 879,4 милиона, което представлява увеличение от 4% между 2013 г. и 2014 г.(4);

В.  като има предвид, че конкурентното положение на въздушните превозвачи от ЕС е изправено пред много предизвикателства, както във вътрешен, така и във външен план;

Г.  като има предвид, че ЕС и неговите държави членки наложиха различни правни и финансови разпоредби, които едностранно увеличиха тежестта за въздухоплавателния сектор в Европа (схема за търговия с емисии в рамките на ЕС, национални такси, ограничаване на работните часове);

Д.  като има предвид, че Европейската комисия възнамерява да представи пакет от мерки за въздухоплаването до края на 2015 г., който ще идентифицира предизвикателствата, пред които е изправен въздухоплавателният сектор на ЕС;

1.  счита, че пакетът от мерки за въздухоплаването следва да подобри конкурентоспособността на сектора и да осигури дългосрочна стратегия за европейския въздухоплавателен сектор;

2.  призовава при изготвянето на пакета от мерки за въздухоплаването Комисията да вземе предвид и да включи горепосочените предложения на Парламента на първо четене относно Единното европейско небе 2+ (ЕЕН2+) и относно летищата, управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване;

3.  подчертава, че въздухоплавателната промишленост е един от основните допринасящи фактори за растеж и работни места в ЕС и е тясно свързана с конкурентоспособността на въздухоплавателния сектор на ЕС (съответно – увеличен износ, по-чисти технологии, разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR), Единно европейско небе, двустранни споразумения за авиационна безопасност), и генерира оборот от около 100 милиарда евро годишно и създава около 500 000 преки работни места; поради това призовава за проактивни политики за подкрепа и развитие на въздухоплавателната промишленост;

4.  подчертава, че иновациите са предпоставка за конкурентоспособен европейски въздухоплавателен сектор; поради това препоръчва на Комисията и на държавите членки да подкрепят иновациите в областта на управлението на въздушното движение, дистанционно управляемите летателни системи (RPAS), алтернативните горива, безопасността на летищата, новите бизнес модели и интегрираната билетна обработка;

5.  призовава държавите членки да приемат новаторски политики във връзка с допълнителен капацитет и свързаност, с цел подобряване на конкурентоспособността на летищата в ЕС по отношение на летища от трети държави, и да подобрят националната си инфраструктура, за да могат техните въздушни превозвачи да се конкурират по-благоприятно;

6.  отбелязва, че европейските летища са изправени пред значителен конкурентен натиск – от страна както на въздушните превозвачи, така и на конкурентни летища; поради това настоятелно призовава въздушните превозвачи и летищата да се обединят, за да се решат въпросите, свързани с прилагането на Директивата за летищните такси;

7.  призовава държавите членки да насърчават и популяризират значението на малките и регионалните летища в рамките на ЕС като средство както за избягване на претоварването на големите летища и възловите летища чрез непреки връзки, така и за подобряване на свързаността;

8.  призовава Комисията спешно да сключи всеобхватни въздухоплавателни споразумения с главните търговски партньори на ЕС, като например със съседните държави, БРИК страните, държавите от АСЕАН, Япония, държавите от Персийския залив и Турция;

9.  призовава държавите членки да ускорят прилагането на законодателството за Единното европейско небе, чрез приемането на пакета ЕЕН2+ и чрез цялостно прилагане и действие на функционални блокове въздушно пространство (ФБВП), тъй като неизпълнението на ЕЕН доведе до санкциониращи последици за европейските въздушни превозвачи; призовава държавите членки да удвоят усилията си за справяне със стачките на контрола на въздушното движение (КВД), които причиняват сериозни смущения за пътниците, чрез използване на новите технологии или чрез алтернативни механизми за разрешаване на спорове;

10.  подчертава, че въздухоплавателният сектор изисква високо квалифицирана и мотивирана работна ръка, и че за да продължава в тази посока и да се конкурира на един силно конкурентен международен пазар, както разпоредбите на ЕС, така и националните регулаторни разпоредби относно условията на труд и заетостта трябва да се спазват напълно, за да се гарантират добри условия на труд, стандарти и практики, като в същото време се отчита разработването на по-конкурентоспособни икономически модели;

11.  призовава за пълното изпълнение на програмата SESAR, която изисква тясно сътрудничество и финансов ангажимент от страна на Комисията, доставчиците на аеронавигационно обслужване, въздушните превозвачи и летищата;

12.  очаква с интерес преразглеждането от страна на Комисията на регламента за Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) като част от пакета от мерки за въздухоплаването;

13.  призовава Комисията да премахне регулаторните препятствия пред спътниково наблюдение на въздушното движение, с цел да се активират животоспасяващи услуги за гражданите на ЕС, и се обръща с молба към Международния съюз по далекосъобщения (МСД) да направи необходимото разпределение на радиочестоти;

14.  призовава за подход към безопасността на пътниците, който се основава в по-голяма степен на риска, вместо настоящия реактивен подход; настоятелно призовава Комисията да предприеме проучване за осъществимост относно въвеждането на предварителна проверка и система от типа „Global Entry“ в Европа, равностойна на системата, която в момента се изпитва в Съединените щати;

15.  призовава бюджетните органи да предоставят необходимите за ЕААБ ресурси, като се вземат предвид нейните отговорности, и като се отчита, че секторът осигурява 70% от бюджета на ЕААБ; призовава Комисията да гарантира предоставянето на първоначалния бюджет за Механизма за свързване на Европа (МСЕ), който беше засегнат от създаването на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ);

16.  призовава Комисията да разгледа всички горепосочени въпроси в своя законодателен пакет от мерки за въздухоплаването, който ще представи до края на 2015 г.;

17.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата на държавите членки.

(1)

Приети текстове, P7_TA(2014)0220.

(2)

Приети текстове, P7_TA(2014)0221.

(3)

Приети текстове, P7_TA(2013)0290.

(4)

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Thousand_passengers_carried_monthly_data_2013-2014.png

Правна информация