Postup : 2015/2933(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1150/2015

Předložené texty :

B8-1150/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 11/11/2015 - 16.2
CRE 11/11/2015 - 16.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 259kWORD 73k
4.11.2015
PE570.964v01-00
 
B8-1150/2015

předložený na základě prohlášení Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o budoucím leteckém balíčku (2015/2933(RSP))


Roberts Zīle, Jacqueline Foster za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o budoucím leteckém balíčku (2015/2933(RSP))  
B8-1150/2015

Evropský parlament,

–  s ohledem na svůj postoj přijatý v prvním čtení dne 12. března 2014 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o provádění jednotného evropského nebe (přepracované znění)(1),

–  s ohledem na svůj postoj přijatý v prvním čtení dne 12. března 2014 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 216/2008, pokud jde o letiště, uspořádání letového provozu a letové navigační služby(2),

–  s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. července 2013 o vnější politice EU v oblasti letecké dopravy – řešení budoucích výzev(3),

–  s ohledem na pracovní program Komise na rok 2015 – Nový začátek (COM(2014)0910),

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že podle posledních údajů Komise odvětví letecké dopravy významným způsobem přímo i nepřímo přispívá k celkové ekonomice a zaměstnanosti EU, jelikož vytváří 5,1 milionu pracovních míst a více než 2,4 % přispívá k HDP EU;

B.  vzhledem k tomu, že podle údajů Eurostatu vzrostl počet cestujících leteckou dopravou na 879,4 milionu, což představuje nárůst o 4 % mezi lety 2013 a 2014(4),

C.  vzhledem k tomu, že v oblasti konkurenceschopnosti čelí letecké společnosti EU mnoha výzvám, a to jak vnitřním, tak vnějším;

D.  vzhledem k tomu, že EU a její členské státy zavedly různá legislativní a finanční opatření, která společně zvýšila tlak na evropské odvětví letecké dopravy (systém obchodování s emisemi uvnitř EU, vnitrostátní zdanění, omezení provozních hodin);

E.  vzhledem k tomu, že Komise má v plánu do konce roku 2015 předložit letecký balíček, v němž určí výzvy související s leteckým průmyslem EU,

1.  má za to, že letecký balíček by měl zlepšit konkurenceschopnost odvětví a zajistit dlouhodobou strategii pro evropské odvětví letecké dopravy;

2.  vyzývá Komisi, aby při vypracovávání návrhu leteckého balíčku zohlednila a začlenila výše uvedený postoj Evropského parlamentu schválený v prvním čtení k jednotném evropském nebi (SES2+) a k letištím, uspořádání letového provozu a letovým navigačním službám;

3.  zdůrazňuje, že letecký průmysl významným způsobem přispívá k růstu a zaměstnanosti EU, což úzce souvisí s konkurenceschopností odvětví letecké dopravy EU (větší vývoz, čistší technologie, výzkum uspořádání letového provozu jednotného evropského nebe (SESAR), jednotné evropské nebe (SES) a v příslušných případech dvoustranné dohody o bezpečnosti v letectví), což zajišťuje obrat ve výši 100 miliard EUR ročně a přibližně 500 000 přímých pracovních míst; požaduje tedy proaktivní politiky na podporu a rozvoj leteckého průmyslu;

4.  zdůrazňuje, že předpokladem pro konkurenceschopné evropské odvětví letectví jsou inovace; doporučuje tedy, aby Komise a členské státy podpořily inovace v oblasti uspořádání letového provozu, dálkově řízených letadlových systémů (RPAS), alternativních paliv, bezpečnosti letišť, nových obchodních modelů a integrovaného systému prodeje letenek;

5.  vyzývá členské státy, aby přijaly proaktivní politiky týkající se dodatečné kapacity a propojení, s cílem zlepšit konkurenceschopnost letišť v EU oproti letištím třetích zemí , a aby zlepšily svou vnitrostátní infrastrukturu s cílem umožnit svým leteckým společnostem příznivější konkurenční prostředí;

6.  konstatuje, že evropská letiště čelí značným konkurenčním tlakům, a to jak od leteckých společností, tak od konkurenčních letišť; vyzývá proto letecké společnosti a letiště, aby se dohodly na společném řešení výzev souvisejících s prováděním směrnice o letištních poplatcích;

7.  vyzývá členské státy, aby podpořily a propagovaly význam malých a regionálních letišť v EU, což může jednak zabránit hustému provozu na větších letištích a letištních uzlech díky využití nepřímých spojů a také zlepšit propojenost;

8.  vyzývá Komisi, aby naléhavě uzavřela komplexní dohody v oblasti letectví s hlavními obchodními partnery EU, jako jsou sousední země, Brazílie, Rusko, Indie a Čína (BRIC), Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN), Japonsko, země Perského zálivu a Turecko;

9.  vyzývá členské státy, aby zrychlily provádění jednotného evropského nebe přijetím balíčku SES2+ a plným provedením a provozem funkčních bloků vzdušného prostoru (FAB), jelikož neprovedení jednotného evropského nebe mělo pro evropské letecké dopravce kárné důsledky; vyzývá členské státy, aby zdvojnásobily úsilí o řešení stávek řízení letového provozu, které cestujícím způsobily vážné problémy, a to využitím nových technologií nebo mechanismů alternativního řešení sporů;

10.  zdůrazňuje, že letecké odvětví vyžaduje vysoce kvalifikovanou a motivovanou pracovní sílu, a aby tomu tak mohlo být i nadále a byla možná konkurence na vysoce konkurenčním mezinárodním trhu, musí být plně dodržována jak unijní, tak vnitrostátní právní úprava zaměstnanosti a pracovních podmínek, s cílem zajistit pracovní podmínky, normy a postupy a zároveň zohlednit rozvoj konkurenceschopnějších ekonomických modelů;

11.  vyzývá k plnému provedení programu SESAR, což si žádá úzkou spolupráci a finanční závazky ze strany Komise, poskytovatelů letových navigačních služeb, leteckých dopravců a letišť;

12.  se zájmen očekává Komisí provedenou revizi nařízení o Evropské agentuře pro bezpečnost letectví (EASA);

13.  vyzývá Komisi, aby odstranila regulační překážky pro satelitní přehled o letovém provozu, a umožnila tak občanům EU dosáhnout na život zachraňující služby, a vyzývá Mezinárodní telekomunikační unii (ITU), aby přidělila potřebné spektrum;

14.  vyzývá k přijetí přístupu bezpečnosti více založené na rizicích týkajícího se cestujících místo současného systému založenému na reakcích; naléhavě vyzývá Komisi, aby provedla studii proveditelnosti týkající se provádění systému předběžných kontrol a globálního vstupu v Evropě, obdobně jako se v současné době zkouší ve Spojených státech amerických;

15.  vyzývá rozpočtové orgány, aby zajistily potřebné finanční prostředky pro agenturu EASA, a zohlednily tak její odpovědnosti, a zároveň konstatuje, že 70 % rozpočtu agentury EASA pochází z leteckého odvětví; vyzývá Komisi, aby zajistila rozpočet původnímu Nástroji pro propojení Evropy (CEF), který byl dotčen zřízením Evropského fondu pro strategické investice (EFSI);

16.  vyzývá Komisi, aby se ve svém leteckém legislativním balíčku, který má předložit do konce roku 2015, výše uvedenými otázkami zabývala.

17.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám členských států.

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0220.

(2)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0221.

(3)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0290.

(4)

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Thousand_passengers_carried_monthly_data_2013-2014.png

Právní upozornění