Procedure : 2015/2933(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1150/2015

Indgivne tekster :

B8-1150/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 11/11/2015 - 16.2
CRE 11/11/2015 - 16.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 255kWORD 64k
4.11.2015
PE570.964v01-00
 
B8-1150/2015

på baggrund af Kommissionens redegørelse

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om den fremtidige luftfartspakke (2015/2933(RSP))


Roberts Zīle, Jacqueline Foster for ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om den fremtidige luftfartspakke (2015/2933(RSP))  
B8‑1150/2015

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin holdning, der blev vedtaget ved førstebehandling den 12. marts 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum (omarbejdning)(1),

–  der henviser til sin holdning, der blev vedtaget ved førstebehandling den 12. marts 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 216/2008 for så vidt angår flyvepladser, lufttrafikstyring og luftfartstjenester(2),

–  der henviser til sin beslutning af 2. juli 2013 om EU's luftfartspolitik over for tredjelande – indsats i forbindelse med fremtidige udfordringer(3),

 

–  der henviser til Kommissionens arbejdsprogram 2015 – En ny start (COM(2014)0910),

 

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at luftfartssektoren ifølge Kommissionens seneste data yder et afgørende bidrag til EU's samlede økonomi og beskæftigelse direkte og indirekte ved at støtte 5,1 millioner arbejdspladser og yde et bidrag på mere end 2,4 % til EU’s BNP;

B.  der henviser til, at antallet af passagerer, der rejste med fly i EU i 2014, ifølge tal fra Eurostat udgjorde 879,4 mio., hvilket svarer til en stigning på 4 % mellem 2013 og 2014(4);

C.  der henviser til, at EU’s luftfartsselskabers konkurrenceevne er stillet over for mange udfordringer både internt og eksternt;

D.  der henviser til, at EU og dets medlemsstater har indført forskellige retlige og finansielle bestemmelser, der ensidigt har forøget byrderne for den europæiske luftfartssektor (som emissionshandelssystemet inden for EU, udvidede passagerrettigheder, nationale afgifter, begrænsning af driftstimer);

E.  der henviser til, at Kommissionen har til hensigt at forelægge en luftfartspakke inden udgangen af 2015, som vil identificere de udfordringer, som EU’s luftfartssektor står over for;

1.  mener, at luftfartspakken bør forbedre sektorens konkurrenceevne og fastlægge en langsigtet strategi for Europas luftfartsindustri;

2.  opfordrer Kommissionen til ved udformningen af luftfartspakken at tage hensyn til og medtage Europa-Parlamentets ovennævnte førstebehandlingsholdninger om SES 2+ og om flyvepladser, lufttrafikstyring og luftfartstjenester;

3.  understreger, at luftfartsindustrien er en vigtig bidragyder til vækst og beskæftigelse i EU og er tæt knyttet til konkurrenceevnen i EU’s luftfartssektor (f.eks. øget eksport, renere teknologier, det fælles europæiske rums ATM-forskning (SESAR), SES, bilaterale luftfartssikkerhedsaftaler) og genererer en omsætning på omkring 100 mia. EUR om året og opretholder ca. 500 000 direkte arbejdspladser; efterlyser derfor proaktive politikker for at støtte og udvikle luftfartsindustrien;

4.  understreger, at innovation er en forudsætning for en konkurrencedygtig europæisk luftfartsindustri; anbefaler derfor, at Kommissionen og medlemsstaterne støtter innovation inden for lufttrafikstyring, fjernstyrede flysystemer (RPAS), alternative brændstofløsninger, sikkerhed i lufthavne, nye forretningsmodeller og integrerede billetsystemer;

5.  opfordrer medlemsstaterne til at vedtage proaktive politikker for yderligere kapacitet og forbindelser for at forbedre konkurrenceevnen for EU's lufthavne over for tredjelandes lufthavne og forbedre deres nationale infrastruktur for at gøre det muligt for deres luftfartsselskaber at konkurrere på mere fordelagtige vilkår;

6.  bemærker, at europæiske lufthavne er stillet over for et betydeligt konkurrencepres – fra både luftfartsselskaber og konkurrerende lufthavne; opfordrer indtrængende luftfartsselskaber og lufthavne til at gå sammen for at løse spørgsmål vedrørende gennemførelsen af direktivet om lufthavnsafgifter;

7.  opfordrer medlemsstaterne til at tilskynde og fremme betydningen af små og regionale lufthavne i EU som et middel til både at undgå overbelastning i større lufthavne og hovedlufthavne via indirekte forbindelser og forbedre forbindelserne;

8.  opfordrer Kommissionen til snarest muligt at indgå omfattende luftfartsaftaler med EU’s vigtigste handelspartnere såsom nabolandene, BRIK-landene, ASEAN-landene, Japan, Golfstaterne og Tyrkiet;

9.  opfordrer medlemsstaterne til at fremskynde gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum gennem vedtagelsen af SES2+-pakken og gennem en fuld gennemførelse og drift af funktionelle luftrumsblokke, idet den manglende gennemførelse af det fælles europæiske luftrum er en stor byrde for de europæiske luftfartsselskaber; opfordrer medlemsstaterne til at forstærke deres indsats for at tackle strejker inden for flyvekontrol (ATC), der har forårsaget alvorlige forstyrrelser for passagerer, ved hjælp af ny teknologi eller gennem alternative tvistbilæggelsesmekanismer;

10.  understreger, at luftfartsindustrien kræver en højt kvalificeret og motiveret arbejdsstyrke, og at den for at kunne fortsætte denne tendens og konkurrere i et meget konkurrencepræget internationalt marked både skal overholde EU’s og nationale bestemmelser om ansættelse og arbejdsvilkår i fuldt omfang for at sikre gode arbejdsvilkår, standarder og praksis, samtidig med at udviklingen af mere konkurrencedygtige økonomiske modeller anerkendes;

11.  opfordrer til en fuldstændig gennemførelse af SESAR-programmet, der kræver et tæt samarbejde mellem og en finansiel forpligtelse fra Kommissionen, luftfartstjenesteudøvere, luftfartsselskaber og lufthavne;

12.  afventer med interesse Kommissionens revision af forordningen om Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) som en del af luftfartspakken;

13.  opfordrer Kommissionen til at fjerne de lovgivningsmæssige hindringer for satellitbaseret flyvekontrol med henblik på at muliggøre livsvigtige tjenester for EU-borgere, og opfordrer Den Internationale Telekommunikationsunion (ITU) til at foretage den nødvendige frekvenstildeling;

14.  opfordrer til en mere "risikobaseret sikkerhedstilgang" for passagerer i stedet for den nuværende reaktionsbaserede tilgang; opfordrer indtrængende Kommissionen til at foretage en feasibilityundersøgelse af gennemførelsen af et system til forudgående kontrol og et "Global Entry-system" i Europa svarende til det, der for øjeblikket er ved at blive afprøvet i USA;

15.  opfordrer budgetmyndighederne til at afsætte de nødvendige midler til EASA ved at tage hensyn til dets ansvarsområder, samtidig med at det bemærkes, at sektoren bidrager med 70 % til EASA's budget; opfordrer Kommissionen til at sikre gennemførelse af det oprindelige budget for Connecting Europe-faciliteten (CEF), som var berørt af oprettelsen af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI);

16.  opfordrer Kommissionen til at behandle de ovennævnte spørgsmål i sin lovgivningsmæssige luftfartspakke, der skal gennemføres inden udgangen af 2015;

17.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer.

 

(1)

Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0220.

(2)

Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0221.

(3)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0290.

(4)

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Thousand_passengers_carried_monthly_data_2013-2014.png

Juridisk meddelelse