Menetlus : 2015/2933(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1150/2015

Esitatud tekstid :

B8-1150/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 11/11/2015 - 16.2
CRE 11/11/2015 - 16.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 251kWORD 68k
4.11.2015
PE570.964v01-00
 
B8-1150/2015

komisjoni avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


tulevase lennunduspaketi kohta (2015/2933(RSP))


Roberts Zīle, Jacqueline Foster fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon tulevase lennunduspaketi kohta (2015/2933(RSP))  
B8‑1150/2015

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma 12. märtsil 2014. aastal vastu võetud esimese lugemise seisukohta ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühtse Euroopa taeva algatuse rakendamise kohta (uuesti sõnastatud)(1),

–  võttes arvesse oma 12. märtsil 2014. aastal vastu võetud esimese lugemise seisukohta ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 216/2008 lennuväljade, lennuliikluse korraldamise ja aeronavigatsiooniteenuste valdkonnas(2),

–  võttes arvesse oma 2. juuli 2013. aasta resolutsiooni ELi lennundusalase välispoliitika ja tulevikuprobleemide lahendamise kohta(3),

–  võttes arvesse komisjoni 2015. aasta tööprogrammi – Uus algus (COM(2014)0910),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et komisjoni viimaste andmete kohaselt on lennundussektor ELi majandusele ja tööhõivele erakordselt oluline, kuna annab otseselt ja kaudselt tööd 5,1 miljonile inimesele ja moodustab rohkem kui 2,4% ELi SKP-st;

B.  arvestades, et Eurostati andmete kohaselt reisis ELis 2014. aastal lennukiga 879,4 miljonit inimest, mis kujutab endast 4-protsendilist kasvu 2013. ja 2014. aasta vahel(4);

C.  arvestades, et ELi lennuettevõtjate konkurentsivõimet ähvardavad paljud probleemid nii ELis kui ka sellest väljaspool;

D.  arvestades, et EL ja selle liikmeriigid on kehtestanud erinevad õigusnormid ja finantseeskirjad, mis on ühepoolselt suurendanud Euroopa lennundussektori koormust (ELi-sisene heitkogustega kauplemise süsteem, riiklikud maksud, tööaja piiramised);

E.  arvestades, et Euroopa Komisjon kavatseb enne 2015. aasta lõppu esitada lennunduspaketi, milles on kindlaks tehtud ELi lennundussektori probleemid;

1.  on arvamusel, et lennunduspakett peaks suurendama sektori konkurentsivõimet ning tagama Euroopa lennundussektorile pikaajalise strateegia;

2.  kutsub komisjoni üles võtma lennunduspaketi koostamisel arvesse Euroopa Parlamendi eespool nimetatud esimese lugemise seisukohad SES2+ ning lennuväljade, lennuliikluse korraldamise ja aeronavigatsiooniteenuste kohta ning need sinna lisama;

3.  toonitab, et lennundustööstus aitab suurel määral kaasa ELi majanduskasvule ja töökohtade loomisele ning on tihedalt seotud ELi lennundussektori konkurentsivõimega (suurem eksport, puhtam tehnoloogia, Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) kasutuselevõtt, SES, kahepoolsed lennuohutuslepingud – vajaduse korral) ja toodab aastas umbes 100 miljardi euro suurust käivet ning annab otseselt tööd ligi 500 000 inimesele; nõuab seepärast ennetavat poliitikat, et lennundustööstust toetada ja arendada;

4.  rõhutab, et konkurentsivõimelise Euroopa lennundussektori eeltingimuseks on innovatsioon; soovitab seetõttu komisjonil ja liikmesriikidel toetada innovatsiooni sellistes valdkondades nagu lennuliikluse korraldamine, kaugjuhitava õhusõiduki süsteem (RPAS), alternatiivkütuste lahendused, lennujaama julgestus, uued ärimudelid ning integreeritud piletimüügisüsteem;

5.  kutsub liikmesriike üles võtma vastu ennetavaid poliitikapõhimõtteid, mis puudutavad lisavõimsust ja ühendusi, et suurendada ELi lennujaamade konkurentsivõimet võrreldes kolmandate riikide lennujaamadega, ning täiustama riiklikku infrastruktuuri, et võimaldada lennuettevõtjatel konkureerida soodsamatel tingimustel;

6.  märgib, et Euroopa lennujaamad seisavad silmitsi nii lennuettevõtjate kui ka konkureerivate lennujaamade tekitatud tõsise konkurentsisurvega; nõuab seega tungivalt, et lennuettevõtjad ja lennujaamad ühineksid, lahendamaks lennujaamatasude direktiivi rakendamisega seotud probleeme;

7.  kutsub liikmesriike üles toetama ja edendama väikeste ja piirkondlike lennujaamade olulisust ELis kui vahendit, millega hoitakse ära ülekoormus suuremates ja sõlmlennujaamades, kasutades kaudseid ühendusi ja parandades ühenduste toimimist;

8.  palub, et komisjon alustaks esimesel võimalusel läbirääkimisi ELi peamiste kaubanduspartneritega, nagu naabruses asuvad riigid, BRIC- ja ASEANi riigid, Jaapan, Pärsia lahe riigid ja Türgi, et sõlmida laiaulatuslikud lennunduslepingud;

9.  kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kiirendama ühtse Euroopa taeva algatuse elluviimist SES2+ paketi vastuvõtmise ning funktsionaalsete õhuruumiosade täieliku rakendamise ja kasutamise teel, kuna SESi rakendamata jätmine on toonud Euroopa lennuettevõtjatele kaasa kahjulikud tagajärjed; kutsub liikmesriike üles kahekordistama oma pingutusi, et tegeleda lennujuhtumissektori streikidega, mis on põhjustanud reisijatele tõsist kahju, ning kasutama uusi tehnoloogiaid või alternatiivseid vaidluste lahendamise mehhanisme;

10.  rõhutab, et lennundustööstus vajab hea kutseoskusega ja motiveeritud tööjõudu ning selle suundumuse jätkamiseks ja suure konkurentsiga rahvusvahelisel turul võistlemiseks tuleb täielikult järgida nii ELi kui ka riiklikke õigusnorme tööhõive ja töötingimuste valdkonnas, et tagada head töötingimused, -standardid ja –tavad, toetades samal ajal konkurentsivõimelisemate majandusmudelite väljatöötamist;

11.  nõuab SESARi programmi täielikku rakendamist, mis eeldab komisjoni, aeronavigatsiooniteenuse osutajate, lennuettevõtjate ja lennujaamade vahelist tihedat koostööd ning finantskohustuste võtmist;

12.  ootab huviga, et komisjon vaataks läbi Lennundusohutusametit (EASA) käsitleva määruse osana lennunduspaketist;

13.  palub komisjonil kaotada satelliidipõhist lennuliikluse seiresüsteemi takistavad regulatiivsed tõkked, et võimaldada ELi kodanikele elupäästvate teenuste osutamist, ja palub, et Rahvusvaheline Telekommunikatsiooni Liit (ITU) eraldaks selleks vajaliku spektri;

14.  nõuab reaktsioonipõhiste meetmete asemel rohkem reisijate riskipõhist julgestust; nõuab tungivalt, et komisjon viiks läbi teostatavusuuringu selle kohta, kas Euroopas rakendada eelkontrollisüsteemi ja Global Entry süsteemi, mis vastaks USAs praegu katsetamisel olevale süsteemile;

15.  palub eelarvepädevatel institutsioonidel anda EASA-le vajalikud vahendid, võttes arvesse selle kohustusi ning asjaolu, et kõnealune tööstus toodab 70% EASA eelarvest; kutsub komisjoni üles tagama, et võetakse kasutusele Euroopa ühendamise rahastu esialgne eelarve, mida mõjutas Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) loomine;

16.  palub komisjonil käsitleda kõiki eelmainitud küsimusi oma lennundusalases õigusaktide paketis ja esitada see hiljemalt 2015. aasta lõpuks;

17.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide valitsustele.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0220.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0221.

(3)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0290.

(4)

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Thousand_passengers_carried_monthly_data_2013-2014.png.

Õigusalane teave