Procedūra : 2015/2933(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1150/2015

Pateikti tekstai :

B8-1150/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 11/11/2015 - 16.2
CRE 11/11/2015 - 16.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 402kWORD 74k
4.11.2015
PE570.964v01-00
 
B8-1150/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl būsimojo aviacijos dokumentų rinkinio (2015/2933(RSP))


Roberts Zīle, Jacqueline Foster ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl būsimojo aviacijos dokumentų rinkinio (2015/2933(RSP))  
B8-1150/2015

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo 2014 m. kovo 12 d. per pirmąjį svarstymą priimtą poziciją dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Bendro Europos dangaus iniciatyvos įgyvendinimo (nauja redakcija)(1),

–  atsižvelgdamas į savo 2014 m. kovo 12 d. per pirmąjį svarstymą priimtą poziciją dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 216/2008 nuostatos dėl aerodromų, oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų(2),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. liepos 2 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl pasirengimo spręsti būsimus ES išorės politikos aviacijos srityje uždavinius(3),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. Komisijos darbo programą „Nauja pradžia“ (COM(2014) 0910),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi, remiantis naujausiais Komisijos duomenimis, aviacijos sektorius labai svariai prisideda prie visos ES ekonomikos bei užimtumo tiesiogiai ir netiesiogiai sukurdamas 5,1 mln. darbo vietų, o jo indėlis į ES BVP yra didesnis nei 2,4 proc.;

B.  kadangi, remiantis Eurostato duomenimis, ES 2014 m. oro transportu keliavo 879,4 mln. keleivių, 2014 m. jų skaičius padidėjo 4 proc. lyginant su 2013 m.(4);

C.  kadangi ES oro linijų konkurencinei pozicijai iškyla daug vidaus ir išorės sunkumų;

D.  kadangi ES ir jos valstybės narės nustatė privalomas teisines ir finansines taisykles, kuriomis vienašališkai padidinta Europos aviacijos sektoriui tenkanti našta (Europos Sąjungoje taikoma ATLPS, nacionaliniai mokesčiai, darbo laiko apribojimai);

E.  kadangi Komisija ketina aviacijos dokumentų rinkinį, kuriame bus nurodyti ES aviacijos sektoriui iškylantys sunkumai, parengti iki 2015 m. pabaigos;

1.  mano, kad pagal aviacijos dokumentų rinkinį turėtų būti gerinamas sektoriaus konkurencingumas ir numatoma ilgalaikė Europos aviacijos pramonės strategija;

2.  ragina Komisiją, kad ji, rengdama aviacijos dokumentų rinkinį, atsižvelgtų į minėtąją per pirmąjį svarstymą priimtą Europos Parlamento poziciją dėl antrojo Bendro Europos dangaus dokumentų rinkino (angl. SES2+) ir aerodromų, oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų;

3.  pabrėžia, kad aeronautikos pramonė labai prisideda prie ES ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo ir yra glaudžiai susijusi su ES aviacijos sektoriaus konkurencingumu (didėja eksportas, kuriamos švaresnės technologijos, plėtojama Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų programa (SESAR), kuriamas Bendras Europos dangus (BED), prireikus sudaromi dvišaliai susitarimai dėl skrydžių saugos), jos metinė apyvarta yra apie 100 mlrd. EUR ir joje sukuriama maždaug 500 000 tiesioginių darbo vietų; taigi prašo vykdyti aktyvią politiką siekiant remti ir plėtoti aeronautikos pramonę;

4.  pabrėžia, kad inovacijos yra būtina konkurencingos Europos aviacijos pramonės sąlyga; taigi rekomenduoja, kad Komisija ir valstybės narės remtų inovacijas oro eismo valdymo, nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių sistemų (RPAS), alternatyvių degalų naudojimo sprendimų, oro uostų saugumo, naujų verslo modelių ir integruotojo bilietų pardavimo srityse;

5.  ragina valstybes nares aktyviai vykdyti politiką, susijusią su papildomų pajėgumų ir jungčių plėtojimu, siekiant gerinti ES oro uostų konkurencingumą trečiųjų šalių oro uostų atžvilgiu ir nacionalinę infrastruktūrą, kad sudarytų galimybes savo oro transporto bendrovėms konkuruoti palankesnėmis sąlygomis;

6.  pažymi, kad Europos oro uostai patiria didelį konkurencinį – tiek oro transporto bendrovių, tiek konkuruojančių oro uostų – spaudimą; taigi ragina oro transporto bendroves ir oro uostus kartu spręsti klausimus, susijusius su Direktyvos dėl oro uostų mokesčių įgyvendinimu;

7.  ragina valstybes nares atkreipti dėmesį į mažų ir regioninių oro uostų Sąjungoje svarbą ir tokius oro uostus puoselėti, nes jie gali būti naudojami kaip pernelyg didelės didelių ir pagrindinių oro uostų apkrovos mažinimo ir jungčių gerinimo priemonė, naudojant netiesiogines jungtis;

8.  ragina Komisiją kuo greičiau sudaryti išsamius aviacijos susitarimus su pagrindiniais ES prekybos partneriais, tai yra, su kaimyninėmis šalimis, BRIC šalimis, ASEAN šalimis, Japonija, Persijos įlankos valstybėmis ir Turkija;

9.  ragina valstybes nares paspartinti Bendro Europos dangaus įgyvendinimą priimant antrąjį Bendro Europos dangaus dokumentų rinkinį (angl. SES2+), visapusiškai įgyvendinant ir naudojant funkcinius oro erdvės blokus (angl. FAB), nes neįgyvendinus SES nukenčia Europos oro vežėjai; ragina valstybes nares dėti dvigubai daugiau pastangų siekiant išspręsti keleivius labai sutrikdžiusių oro eismo kontrolės (ATC) streikų klausimus, naudojant naujas technologijas ir naudojantis alternatyvaus ginčų sprendimo mechanizmais;

10.  pabrėžia, kad aviacijos pramonei reikia aukštos kvalifikacijos ir motyvuotų darbuotojų ir kad siekiant išlaikyti šią tendenciją ir konkuruoti labai konkurencingoje tarptautinėje rinkoje turi būti visapusiškai laikomasi ES ir nacionalinių teisės aktų nuostatų dėl įdarbinimo ir darbo sąlygų, kad būtų užtikrintos geros darbo sąlygos, standartai ir praktika ir kartu pripažįstama, kad plėtojami konkurencingesni ekonomikos modeliai;

11.  ragina visapusiškai įgyvendinti SESAR programą – tam būtinas Komisijos, oro navigacijos paslaugų teikėjų, oro vežėjų ir oro uostų glaudus bendradarbiavimas ir finansinis įsipareigojimas;

12.  susidomėjęs laukia Komisijos peržiūrėto Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) reglamento, kuris yra aviacijos dokumentų rinkinio dalis;

13.  ragina Komisiją panaikinti reguliavimo kliūtis, su kuriomis susiduriama vykdant palydovinę oro eismo kontrolę, kad ES piliečiams būtų užtikrintos gyvybės gelbėjimo paslaugos, ir prašo Tarptautinę telekomunikacijų sąjungą paskirti būtiną spektrą;

14.  ragina taikyti rizika grindžiamas keleivių saugumo priemones, o ne šiuo metu taikomas reakcines priemones; ragina Komisiją parengti išankstinės patikros ir „Global Entry“ sistemos, panašios į tą, kuri šiuo metu bandoma Jungtinėse Amerikos Valstijose, diegimo Europoje galimybių studiją;

15.  ragina biudžeto valdymo įstaigas užtikrinti reikiamus išteklius Europos aviacijos saugos agentūrai, atsižvelgiant į jai pavestas užduotis ir į tai, kad 70 proc. EASA biudžeto gaunama iš šios pramonės; ragina Komisiją užtikrinti, kad būtų numatytas pradinis Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) biudžetas, kuris buvo sumažintas steigiant Europos strateginių investicijų fondą (ESIF);

16.  ragina Komisiją spręsti minėtus klausimus aviacijos srities teisės aktų rinkinyje, kuris turi būti parengtas iki 2015 m. pabaigos;

17.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms.

(1)

Priimti tekstai, P7_TA(2014)0220.

(2)

Priimti tekstai, P7_TA(2014)0221.

(3)

Priimti tekstai, P7_TA(2013)0290.

(4)

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Thousand_passengers_carried_monthly_data_2013-2014.png

Teisinis pranešimas