Procedūra : 2015/2933(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-1150/2015

Iesniegtie teksti :

B8-1150/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 11/11/2015 - 16.2
CRE 11/11/2015 - 16.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 398kWORD 75k
4.11.2015
PE570.964v01-00
 
B8-1150/2015

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par gaidāmo aviācijas tiesību aktu paketi (2015/2933(RSP))


Roberts Zīle, Jacqueline Foster ECR grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par gaidāmo aviācijas tiesību aktu paketi (2015/2933(RSP))  
B8‑1150/2015

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā 2014. gada 12. martā pirmajā lasījumā pieņemto nostāju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas vienotās gaisa telpas īstenošanu (pārstrādāta redakcija)(1),

–  ņemot vērā 2014. gada 12. martā pirmajā lasījumā pieņemto nostāju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 216/2008 lidlauku, gaisa satiksmes pārvaldības un aeronavigācijas pakalpojumu jomā(2),

–  ņemot vērā 2013. gada 2. jūlija rezolūciju par ES ārējo aviācijas politiku — nākotnes problēmu risinājums(3),

–  ņemot vērā dokumentu "Komisijas 2015. gada darba programma — jauns sākums" (COM(2014)0910),

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā saskaņā ar Komisijas sniegto informāciju aviācijas nozare sniedz būtisku ieguldījumu vispārējās ekonomikas un nodarbinātības veicināšanā ES, tieši un netieši atbalstot 5,1 miljonu darbvietu un veidojot vairāk nekā 2,4 % no ES IKP;

B.  tā kā saskaņā ar Eurostat sniegtajiem datiem 2014. gadā ar gaisa transportu ceļojošo pasažieru skaits ES sasniedza 879,4 miljonus, kas ir par 4 % vairāk nekā laikposmā no 2013. līdz 2014. gadam;

C.  tā kā ES gaisa pārvadātāju konkurētspēju ietekmē daudzas iekšējas un ārējas problēmas;

D.  tā kā ES un tās dalībvalstis, nosakot dažādas tiesiskas normas un finansiālus noteikumus, ir vienpusēji palielinājušas slogu Eiropas aviācijas nozarei (iekšēja ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma, valsts nodokļi, darbības stundu ierobežojumi);

E.  tā kā Komisija plāno līdz 2015. gada beigām iesniegt aviācijas tiesību aktu paketi, kurā tā norādīs problēmas, ar kurām jāsaskaras ES aviācijas nozarei,

1.  uzskata, ka ar aviācijas tiesību aktu paketi būtu jāuzlabo šīs nozares konkurētspēja un jānodrošina ilgtermiņa stratēģija Eiropas aviācijas nozarei;

2.  aicina Komisiju aviācijas tiesību aktu paketes sagatavošanas gaitā ņemt vērā un iekļaut iepriekš minētās pirmajā lasījumā pieņemtās Eiropas Parlamenta nostājas jautājumos par SES2+, lidlaukiem, gaisa satiksmes pārvaldību un aeronavigācijas pakalpojumiem;

3.  uzsver, ka aeronautikas nozare dod ievērojamu ieguldījumu ES izaugsmē un darbvietu radīšanā un tā ir cieši saistīta ar ES aviācijas nozares konkurētspēju (attiecīgos gadījumos nodrošinot lielākus eksporta apjomus, videi draudzīgākas tehnoloģijas, jaunas paaudzes gaisa satiksmes pārvaldības sistēmas (SESAR) ieviešanu, SES, divpusējus aviācijas drošības nolīgumus), turklāt šīs nozares apgrozījums ir aptuveni EUR 100 miljardi gadā un ar to tieši saistītas aptuveni 500 000 darbvietas; tādēļ prasa īstenot proaktīvu politiku, lai atbalstītu un attīstītu aeronautikas nozari;

4.  uzsver, ka inovācija ir konkurētspējīgas Eiropas aviācijas nozares priekšnoteikums; tādēļ iesaka Komisijai un dalībvalstīm atbalstīt inovāciju tādās jomās kā gaisa satiksmes pārvaldība, tālvadības gaisa kuģu sistēmas (RPAS), alternatīvas degvielas risinājumi, lidostu drošība, jauni uzņēmējdarbības veidi un integrēta biļešu sistēma;

5.  aicina dalībvalstis pieņemt proaktīvu politiku jautājumos par papildu jaudu un savienojamību, lai uzlabotu ES lidlauku konkurētspēju attiecībā uz trešo valstu lidlaukiem, un uzlabot valsts infrastruktūru, lai dalībvalstu gaisa pārvadātājiem būtu labvēlīgāki konkurences apstākļi;

6.  atzīmē, ka Eiropas lidostas saskaras ar ievērojamu konkurences spiedienu gan no gaisa pārvadātājiem, gan konkurējošām lidostām; tādēļ mudina gaisa pārvadātājus un lidostas kopīgi risināt problēmas, kas saistītas ar Lidostu maksu direktīvas īstenošanu;

7.  aicina dalībvalstis veicināt un popularizēt mazo un reģionālo lidostu nozīmi Eiropas Savienībā, jo ar to palīdzību būtu iespējams atslogot lielās un centrālās lidostas, veidojot netiešus savienojumus un uzlabojot savienojamību;

8.  aicina Komisiju steidzami noslēgt visaptverošus aviācijas nolīgumus ar ES galvenajiem tirdzniecības partneriem, piemēram, kaimiņvalstīm, BRIC un ASEAN valstīm, Japānu, Persijas līča valstīm un Turciju;

9.  tā kā par SES neīstenošanu Eiropas gaisa pārvadātājiem ir tikuši noteikti sodi, aicina dalībvalstis paātrināt vienotās gaisa telpas izveidi, pieņemot SES2+ tiesību aktu paketi un pilnībā īstenojot un izmantojot funkcionālos gaisa telpas blokus (FAB); aicina dalībvalstis divkārt pastiprināt centienus, lai pievērstos jautājumam par gaisa satiksmes vadības (ATC) streikiem, kas ir radījuši būtiskas neērtības pasažieriem, un to atrisināt, izmantojot jaunas tehnoloģijas vai alternatīvus strīdu risināšanas mehānismus;

10.  uzsver, ka aviācijas nozarē ir nepieciešams augsti kvalificēts un motivēts darbaspēks un ka, lai saglabātu šo tendenci un varētu konkurēt starptautiskajā tirgū, kurā valda spēcīga konkurence, ir pilnībā jāievēro gan ES, gan valsts regulatīvie noteikumi par nodarbinātību un darba apstākļiem nolūkā nodrošināt labus darba apstākļus, standartus un praksi, vienlaikus atzīstot, ka veidojas aizvien konkurētspējīgāki uzņēmējdarbības veidi;

11.  prasa pilnībā īstenot SESAR programmu, kas paredz ciešu sadarbību starp Komisiju, aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem, gaisa pārvadātājiem un lidostām, kā arī to finansiālās saistības;

12.  izrāda interesi par Komisijas pārskatīto Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (EASA) regulu, kas iekļauta aviācijas tiesību aktu paketē;

13.  aicina Komisiju atcelt uz satelītiem balstītai gaisa satiksmes uzraudzībai noteiktos regulatīvos šķēršļus, lai ES iedzīvotājiem nodrošinātu dzīvības glābšanas pakalpojumus, un aicina Starptautisko Telesakaru savienību (ITU) piešķirt nepieciešamo radiofrekvenču spektru;

14.  prasa pašreizējās reaģējošās pieejas vietā attiecībā uz pasažieriem īstenot drošības pieeju, kuras pamatā ir riska novērtējums; mudina Komisiju veikt priekšizpēti par iespēju Eiropā ieviest tādu pašu iepriekšēju pārbaužu un Global Entry sistēmu, kāda pašlaik tiek izmēģināta Amerikas Savienotajās Valstīs;

15.  aicina budžeta lēmējinstitūcijas nodrošināt EASA nepieciešamos resursus, ņemot vērā tās pienākumus, un vienlaikus atzīmē, ka nozare nodrošina 70 % no EASA budžeta; aicina Komisiju nodrošināt Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentam (EISI) sākotnēji paredzētos budžeta līdzekļus, kuru apmēru ietekmēja Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (ESIF) izveide;

16.  aicina Komisiju risināt visus minētos jautājumus aviācijas tiesību aktu paketē, kas jāiesniedz līdz 2015. gada beigām;

17.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām.

 

(1)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0220.

(2)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0221.

(3)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0290.

Juridisks paziņojums