Procedure : 2015/2933(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-1150/2015

Ingediende teksten :

B8-1150/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 11/11/2015 - 16.2
CRE 11/11/2015 - 16.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


ONTWERPRESOLUTIE
PDF 255kWORD 68k
4.11.2015
PE570.964v01-00
 
B8-1150/2015

naar aanleiding van een verklaring van de Commissie

ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement


over het toekomstig luchtvaartpakket (2015/2933(RSP))


Roberts Zīle, Jacqueline Foster namens de ECR-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over het toekomstig luchtvaartpakket (2015/2933(RSP))  
B8-1150/2015

Het Europees Parlement,

–  gezien zijn standpunt in eerste lezing van 12 maart 2014 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk Europees luchtruim (herschikking)(1),

–  gezien zijn standpunt in eerste lezing van 12 maart 2014 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 216/2008 op het gebied van luchthavens, luchtverkeersbeheer en luchtvaartnavigatiediensten(2),

–  gezien zijn resolutie van 2 juli 2013 over het externe luchtvaartbeleid van de EU - De aanpak van toekomstige uitdagingen(3),

–  gezien het werkprogramma van de Commissie voor 2015 - Een nieuwe start (COM(2014)0910),

–  gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de luchtvaartindustrie volgens de recentste gegevens van de Commissie een cruciale bijdrage levert aan de globale economie en werkgelegenheid in de EU, doordat zij rechtstreeks en onrechtstreeks voor 5,1 miljoen banen zorgt en goed is voor ruim 2,4 % van het bbp van de EU;

B.  overwegende dat het aantal luchtreizigers in de EU in 2014 volgens de gegevens van Eurostat 879,4 miljoen bedroeg, hetzij een toename van 4 % ten opzichte van 2013(4);

C.  overwegende dat de concurrentiepositie van de EU-luchtvaartmaatschappijen zowel op de interne markt als daarbuiten op talrijke manieren onder druk wordt gezet;

D.  overwegende dat de EU en haar lidstaten verscheidene juridische en financiële regels hebben ingevoerd die de lasten voor de Europese luchtvaartsector unilateraal hebben doen toenemen (zoals het ETS-systeem binnen de EU, nationale belastingen, werktijdbeperkingen);

E.  overwegende dat de Commissie van plan is eind 2015 een luchtvaartpakket uit te brengen waarin zij de uitdagingen waarmee de Europese luchtvaartsector te kampen heeft in kaart brengt;

1.  is van mening dat het luchtvaartpakket het concurrentievermogen van de Europese luchtvaartsector moet vergroten en een langetermijnstrategie voor deze sector moet bieden;

2.  vraagt de Commissie bij de opstelling van het luchtvaartpakket rekening te houden met de hierboven genoemde eerste lezingen van het Europees Parlement over SES+, luchthavens, luchtverkeersbeheer en luchtvaartnavigatiediensten, en de inhoud ervan in het pakket te verwerken;

3.  benadrukt dat de vliegtuigindustrie in grote mate bijdraagt tot de groei en werkgelegenheid in de EU, nauw verbonden is met het concurrentievermogen van de EU-luchtvaartindustrie (onder meer via een toename van de uitvoer, schonere technologieën, ATM-onderzoek voor het gemeenschappelijk Europees luchtruim (SESAR), het SES en bilaterale overeenkomsten inzake de luchtvaartveiligheid) en goed is voor een omzet van circa 100 miljard EUR per jaar en ongeveer 500 000 rechtstreekse arbeidsplaatsen; verzoekt bijgevolg om proactieve beleidsmaatregelen om de vliegtuigindustrie te steunen en te ontwikkelen;

4.  benadrukt dat innovatie een noodzakelijke voorwaarde is voor een concurrerende Europese luchtvaartsector; beveelt de Commissie en de lidstaten daarom aan steun te verlenen aan innovatie op het vlak van luchtverkeersbeheer, op afstand bestuurde luchtvaartuigsystemen (RPAS), alternatieve brandstoffen, beveiliging van luchthavens, nieuwe bedrijfsmodellen en geïntegreerde ticketverkoop;

5.  vraagt de lidstaten proactieve beleidsmaatregelen te nemen inzake aanvullende capaciteit en connectiviteit met als doel het concurrentievermogen van de EU-luchthavens ten opzichte van luchthavens in derde landen te vergroten, en hun nationale infrastructuur te verbeteren zodat hun luchtvaartmaatschappijen onder gunstiger voorwaarden kunnen concurreren;

6.  wijst erop dat Europese luchthavens aanzienlijke concurrentiedruk ondervinden van zowel luchtvaartmaatschappijen als concurrerende luchthavens; vraagt luchtvaartmaatschappijen en luchthavens bijgevolg om samen naar oplossingen te zoeken voor problemen betreffende de uitvoering van de richtlijn inzake luchthavengelden;

7.  vraagt de lidstaten kleine en regionale luchthavens in de EU te steunen en te benadrukken hoe belangrijk deze zijn om grotere luchthavens en hub-luchthavens te ontlasten, via onrechtstreekse verbindingen, en de connectiviteit te verbeteren;

8.  verzoekt de Commissie zo snel mogelijk omvattende luchtvaartovereenkomsten te sluiten met de belangrijkste handelspartners van de EU zoals haar buurlanden, de BRIC- en ASEAN-landen, Japan, de Golfstaten en Turkije;

9.  vraagt de lidstaten de invoering van een gemeenschappelijk Europees luchtruim te versnellen middels de goedkeuring van het SES2+-pakket en de volledige tenuitvoerlegging en ingebruikname van functionele luchtruimblokken (FAB's), aangezien het uitblijven van het SES nadelige gevolgen heeft gehad voor Europese luchtvaartmaatschappijen; vraagt dat de lidstaten nog meer inspanningen leveren om stakingen van luchtverkeersleidingsdiensten, die grote hinder veroorzaken voor passagiers, aan te pakken door middel van nieuwe technologieën of via mechanismen voor alternatieve geschillenbeslechting;

10.  benadrukt dat de luchtvaartindustrie nood heeft aan hooggeschoolde en gemotiveerde werknemers, en dat het met het oog op de handhaving van deze tendens en van een goede positie op de uiterst competitieve internationale markt essentieel is dat zowel de Europese als de nationale regelgeving betreffende werk en werkomstandigheden volledig worden nageleefd, zodat goede arbeidsomstandigheden, -normen en -praktijken worden gegarandeerd terwijl er competitievere economische modellen worden ontwikkeld;

11.  vraagt om de volledige tenuitvoerlegging van het SESAR-programma, waarvoor nauwe samenwerking tussen en financiële toezeggingen door de Commissie, luchtnavigatiediensten, luchtvaartmaatschappijen en luchthavens vereist zijn;

12.  kijkt met belangstelling uit naar de herziening van de verordening betreffende het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (de EASA-verordening) door de Commissie in het kader van het luchtvaartpakket;

13.  vraagt de Commissie de regelgevingsbarrières voor satellietgebaseerde systemen voor vluchtopvolging weg te nemen om levensreddende diensten voor de EU-burgers mogelijk te maken, en vraagt de Internationale Unie voor Telecommunicatie (ITU) de nodige frequenties toe te wijzen;

14.  pleit voor een meer risicogebaseerde benadering ten aanzien van passagiers in plaats van de huidige reactieve benadering; vraagt de Commissie met klem de haalbaarheid te onderzoeken van de invoering in Europa van een systeem voor controle vooraf en voor snellere grenspassage (PreCheck en Global Entry), naar analogie met de systemen die momenteel in de Verenigde Staten worden getest;

15.  vraagt de begrotingsautoriteiten om het EASA de nodige middelen te verstrekken, rekening houdend met de verantwoordelijkheden van het agentschap, en merkt op dat 70 % van de begroting van het EASA afkomstig is uit de bedrijfswereld; verzoekt de Commissie te zorgen voor de verstrekking van de oorspronkelijke begroting voor de Connecting Europe Facility (CEF), die was gewijzigd naar aanleiding van de oprichting van het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI);

16.  roept de Commissie ertoe op de bovengenoemde kwesties in haar eind 2015 uit te brengen wetgevingspakket voor de luchtvaart aan de orde te stellen;

17.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regeringen van de lidstaten.

(1)

Aangenomen teksten, P7_TA (2014)0220.

(2)

Aangenomen teksten, P7_TA (2014)0221.

(3)

Aangenomen teksten, P7_TA (2013)0290.

(4)

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Thousand_passengers_carried_monthly_data_2013-2014.png

Juridische mededeling