Procedure : 2015/2933(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1151/2015

Indgivne tekster :

B8-1151/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 11/11/2015 - 16.2
CRE 11/11/2015 - 16.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 139kWORD 70k
4.11.2015
PE570.965v01-00
 
B8-1151/2015

på baggrund af Kommissionens redegørelse

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om den fremtidige luftfartspakke (2015/2933(RSP))


Curzio Maltese, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos for GUE/NGL-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om den fremtidige luftfartspakke (2015/2933(RSP))  
B8‑1151/2015

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin holdning fastlagt ved førstebehandling den 12. marts 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum (omarbejdning)(1),

 

–  der henviser til sin beslutning af 2. juli 2013 om EU's luftfartspolitik over for tredjelande – indsats i forbindelse med fremtidige udfordringer(2),

–  der henviser til direktiv 2009/12/EF af 11. marts 2009 om lufthavnsafgifter,

–  der henviser til sin beslutning af 25. april 2007 om oprettelse af et fælleseuropæisk luftfartsområde,

–  der henviser til sin beslutning af 7. juni 2011 om internationale luftfartsaftaler efter Lissabontraktaten(3),

–  der henviser til sin holdning fastlagt ved førstebehandling den 12. marts 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 216/2008 for så vidt angår flyvepladser, lufttrafikstyring og luftfartstjenester(4),

–  der henviser til sin beslutning af 29. oktober 2015 om allokering på verdensradiokonferencen i Genève den 2.-27. november 2015 (WRC-15) af det nødvendige radiofrekvensbånd til støtte for den fremtidige udvikling af satellitbaseret teknologi med henblik på etablering af verdensomspændende flysporingssystemer(5),

–  der henviser til Kommissionens kommende lovpakke om luftfart,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at lufttransportsøkonomien i Europa i 2012 direkte understøttede 2,6 mio. job og bidrager med mere end 2,4 % af EU's BNP;

B.  der henviser til, at antallet af gennemførte og planlagte jobnedskæringer inden for de europæiske luftfartsselskaber siden 2012 beløber sig til flere end 20 000;

C.  der henviser til, at Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO), EU og dens medlemsstater er nødt til at forbedre en række forskellige lovgivningsmæssige og finansielle bestemmelser såsom EU's interne emissionshandelsordning (ETS), udvidede passagerrettigheder, afgifter og nationale skatter, støjreduktion i lufthavne og begrænsning af driftstiden;

D.  der henviser til, at Kommissionen agter at forelægge en luftfartspakke i slutningen af 2015, som vil identificere de udfordringer, som EU's luftfartssektor står over for;

1.  modsætter sig enhver form for privatisering og liberalisering af den europæiske luftfartssektor; opfordrer medlemsstaterne til at støtte de nationale luftfartsselskaber;

2.  understreger behovet for at bevare og styrke beskæftigelsen og arbejdsvilkårene i luftfartssektoren; understreger, at arbejdsvilkårene indvirker på flyvesikkerheden; fordømmer enhver form for kriminalisering af arbejdstagere og fagforeningsaktiviteter; støtter arbejdstagerne i deres kamp for at bevare deres job og arbejdsvilkår rundt om i medlemsstaterne;

3.  understreger, at luftfartsindustrien er en af de vigtigste bidragydere til vækst og beskæftigelse i EU og er tæt forbundet med EU's luftfartssektor, og at den genererer en omsætning på ca. 100 mia. EUR om året og ca. 500 000 direkte job;

4.  kræver, at sikkerhedskæden styrkes og harmoniseres ved, at der tiltrækkes og fastholdes en dygtig og veluddannet arbejdsstyrke, og ved, at uddannelsesstandarderne styrkes, og at adgang til erhvervet (f.eks. for piloter) ikke resulterer i beskæftigelsesformer, der kan være skadelige for flysikkerheden, såsom pay-to-fly (P2F)-ordninger;

5.  anbefaler, at udtrykket "hovedforretningssted" klargøres, således at driftstilladelsen tildeles af en stat, hvis der er tale om et betydeligt lufttransportvolumen, og også i forbindelse med samordning af sociale sikringsordninger og arbejdsret, og at definitionerne af "hjemmebase" i Kommissionens forordning (EU) nr. 83/2014 og i forordning (EU) nr. 465/2012 harmoniseres; anbefaler desuden, at overgangsperioden afkortes, og at situationen for besætninger, der har flere hjemmebaser, afklares;

 

 

6.  anbefaler muligheden af, at europæiske arbejdstagerorganisationer kan forhandle kollektive transnationale arbejdsaftaler;

7.  opfordrer Kommissionen til at styrke beskyttelsen af arbejdstagere og forbrugere ved et luftfartsselskabs konkurs;

8.  bemærker udfordringerne i forbindelse med gennemførelsen af direktivet om vikararbejde og anbefaler, at Kommissionen foretager en revision af direktivets anvendelse for at fremme direkte ansættelse som standardmodel og begrænse anvendelsen af atypisk beskæftigelse, som kan have negativ indvirkning på flyvesikkerheden og føre til uacceptabel og urimelig praksis;

9.  er bekymret over stigningen i socialt problematiske forretningsmetoder såsom "bekvemmelighedsflag", lavprisluftfartsselskabers illoyale adfærd og anvendelsen af atypiske ansættelsesformer såsom proformaselvstændighed, pay-to-fly-ordninger og ansættelser uden fast timetal, som har sikkerhedskonsekvenser og burde forbydes; mener, at der bør sikres sociale standarder i alle luftfartsaktiviteter;

10.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger til at forbedre helbredsundersøgelsen af piloter, til at indføre kollegiale støtteprogrammer for piloter og til at sørge for sikkerheds-, ind- og udgangsprocedurer ved dørene til cockpittet, der følger risikovurderingen i rapporten fra taskforcen under Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA);

11.  forventer, at luftfartspakken tager fat på og sikrer fuld integrering af lufthavne i det europæiske transportnetværk; minder om, at luftfartspakken skal være i overensstemmelse med den nuværende og fremtidige lovgivning om passagerrettigheder, herunder det foreslåede EU-passagerlistedirektiv, og opfordrer på grund af Gibraltar-spørgsmålet Rådet til at meddele sin holdning, da både passagerer og luftfartsselskaber afventer klarhed om reglerne;

12.  bemærker, at europæiske lufthavne står over for et betydeligt pres fra luftfartsselskaber, som ikke betaler de fulde infrastrukturomkostninger; opfordrer derfor Kommissionen til at udnytte denne udvikling til at udarbejde en ny lovramme, der bygger på fælles sociale, økonomiske og miljømæssige parametre; mener, at offentlig forvaltning af lufthavne kunne være et vigtigt redskab i løsningen af de fleste af de ovenfor nævne problemer;

13.  opfordrer under henvisning til, at trafikken forventes at stige til det dobbelte i 2030, medlemsstaterne til at yde en større indsats for at forbedre miljøstandarderne i lufthavne, f.eks. i form af støj- og emissionsreduktion;

14.  understreger, at lufttransportforbindelser er vigtige for de berørte regioners overordnede økonomi, og anmoder medlemsstaterne og Kommissionen om i tæt samarbejde med de regionale og lokale myndigheder at sætte fokus på små og regionale lufthavnes betydning og flytte kortere flyafstande over på jernbane, når disse afstande er kortere end fem timers rejsetid inden for Unionen, da dette også vil kunne bidrage til at lette presset på de store centrale lufthavne gennem indirekte forbindelser; opfordrer Kommissionen til sammen med medlemsstaterne at forelægge en langsigtet strategisk EU-plan, der tager fat på udfordringerne og mulighederne i regionale lufthavne i sammenhæng med sammenkoblingen af lufthavne og jernbaner i EU, som bør fremmes;

15.  bemærker, at lufttransportsektoren ikke er reguleret internationalt, da den ikke er dækket af WTO; opfordrer Kommissionen til at forhandle med ICAO for at bane vej for international regulering; understreger betydningen af internationalt aftalte regler under ICAO med henblik på reduktion af luftfartsemissioner og foranstaltninger til opstilling af passende mål inden udgangen af 2016, som kan give resultater med hensyn til de nødvendige reduktioner set i lyset af 2 °C-målsætningen;

16.   bemærker ønsket om at øge EASA's ansvar og forventer derfor, at den ændrede forordning (EF) nr. 216/2008 (grundforordningen) sikrer, at der oprettes et omfattende sikkerhedsstyringssystem, og at EASA får ansvar for sikkerhedsaspekterne i EU's sikkerhedsforanstaltninger og inden for den kommercielle lufttransport og fjernstyret luftfart; opfordrer Kommissionen til at give EASA status som fælles luftfartsmyndighed i Europa i betragtning af de mange ansvarsområder, den vil blive tildelt af lovgiver;

17.  opfordrer Kommissionen til at styrke EASA's rolle på den internationale scene, så den når samme niveau som dens største modparter såsom de amerikanske luftfartsmyndigheder, Federal Aviation Authority (FAA), og til at sikre, at den anerkendes officielt af ICAO, for at tilvejebringe en fælles EU-holdning, der kan sikre EU-borgere en højere grad af sikkerhed globalt, sammen med eksporten af EU's luftfartsindustri;

18.  opfordrer Kommissionen til at ophæve de reguleringsmæssige hindringer for satellitbaseret lufttrafikovervågning og åbne op for livsvigtige redningstjenester for EU-borgerne og anmoder Den Internationale Telekommunikationsunion (ITU) om at sikre den nødvendige radiofrekvensallokering, idet ICAO har udpeget satellitbaseret ADS-B som en teknologi, der kan bidrage til sporing af fly uden for de tættest befolkede områder, hvor andre former for jordbaserede flysporingssystemer er begrænsede; bemærker, at indførelsen heraf vil kunne hjælpe myndigheder, leverandører af luftfartstjenester og flyselskaber i Europa og hele verden med at øge lufttrafikstyringens effektivitet og kapacitet, begrænse luftfartsemissioner og forbedre luftfartssikkerheden betydeligt, samtidig med det vil mindske omkostningerne til infrastruktur og tilføre et ekstra overvågningsniveau, der kan højne det eksisterende;

19.  understreger, at innovation er en forudsætning for den europæiske luftfartsindustri, og anbefaler derfor Kommissionen at tage højde for og støtte innovation inden for lufttrafikstyring (f.eks. automatiseret lufttrafikstyring, fri ruteføring), alternative brændselsløsninger, luftfarts- og motordesign (større effektivitet, mindre støj), lufthavnssikkerhed (berøringsfrie løsninger, one-stop-security), digitalisering sammen med multimodale løsninger, støtte til globale miljøløsninger og nedbringelse af luftfartens CO2-fodaftryk ved at styrke foranstaltninger, som sektoren selv gennemfører, og som fører til en nettoreduktion af emissionerne;

20.  understreger, at forhandlinger om omfattende luftfartsaftaler med EU's vigtigste handelspartnere såsom dens nabolande, ASEAN-landene, Brasilien, Indien, Mexico, Japan og Tyrkiet bør være et strategisk mål og fremskyndes eller indledes, når det skønnes realistisk; påpeger, at dette bør indebære nye muligheder for EU-luftfartsselskaber og styrke finansiel gennemsigtighed; understreger, at der, for at disse luftfartsaftaler kan blive effektive i praksis, bør indføjes en sikkerhedsklausul, som definerer, hvad der udgør en overtrædelse, samt de retlige konsekvenser af en krænkelse;

21.  opfordrer Kommissionen til at forhandle om en EU-luftfartsaftale med Golfstaterne snarest muligt for at sikre lige konkurrencevilkår for europæiske luftfartsselskaber og lufthavne;

22.  insisterer på en "risikobaseret sikkerhed" for passagerer og godstransport i stedet for reaktionsbaserede foranstaltninger og på en loyal og afbalanceret tilgang til det følsomme spørgsmål om luftfartssikkerhed for at imødekomme medlemsstaternes behov og forventninger på den ene side og undgå utilfredsstillende oplevelser for passagerer i lufthavne på den anden side og opfordrer til, at AVSEC- og SAGAS-systemet styrkes med henblik på sikkerhedsforanstaltninger;

23.  opfordrer budgetmyndigheden til at fastholde et budget for EASA, der tager højde for disse nye ansvarsområder, således at der sikres fleksible og effektive redskaber for EU's lufttransportselskaber;

24.  anmoder Kommissionen om at inddrage alle de ovenfor omtalte spørgsmål i den lovpakke om luftfarten, der forventes forelagt inden udgangen af 2015;

25.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

 

(1)

EUT C 74 E af 10.3.2004, s. 658.

(2)

Vedtagne tekster, P7_TA-PROV(2013)0290.

(3)

EUT C 380 E af 11.12.2012, s. 5.

(4)

Vedtagne tekster P7_TA(2014)0221.

(5)

Vedtagne tekster, P8_TA (2015)0392.

Juridisk meddelelse