ONTWERPRESOLUTIE
PDF 243kWORD 59k
23.5.2015
PE571.052v01-00
 
B8-1229/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de Europese dag van de stropdas


Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Marijana Petir, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Patricija Šulin, Milan Zver, Cristian Dan Preda, Sean Kelly, Daniel Caspary, Ivo Belet

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de Europese dag van de stropdas  
B8-1229/2015

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat Europa de ontstaansplek is van de stropdas die in de 17e eeuw door toedoen van de Kroatische cavalerie in Europa werd verspreid, en dat de Franse koning Lodewijk de XIIIe in 1643 een regiment met de naam "Royal-Croates" liet opstellen, dat onder Lodewijk de XIVe werd omgedoopt in "Royal-Cravates";

B.  overwegende dat de stropdas, d.w.z. een elegant gevouwen doek die indertijd kenmerkend was voor de kledij van de Kroatische soldaten en door het Franse hof overgenomen werd, in de loop der tijd een onontbeerlijk kledingstuk is geworden dat geleidelijk het Europese continent en vervolgens de hele wereld heeft veroverd;

C.  overwegende dat de stropdas in de loop der eeuwen kenmerkend is geworden voor Europeanen c.q. voor mensen die Europees denken en Europese waarden aanhangen, en uiteindelijk ook een symbool van de Europese mode is geworden;

D.  overwegende dat de stropdas een symbool is van waardigheid en plechtigheid, aanzien en zelfbewustzijn, succes en diplomatie;

E.  overwegende dat het nu reeds traditie is dat elk land dat het voorzitterschap van de Raad op zich neemt, aan het begin van zijn mandaat met een eigen stropdas optreedt, waaruit blijkt dat de stropdas ook als EU-symbool wordt opgevat;

1.  verzoekt de Commissie een "Europese dag van de stropdas" uit te roepen, op basis waarvan dit voorname kledingstuk erkend wordt als deel van het Europees cultureel erfgoed, de Europese identiteit, communicatie en vormgeving, met als doel de betrekkingen tussen de Europeanen onderling en hun betrekkingen met de rest van de wereld te handhaven en te versterken.

Juridische mededeling