PROJEKT REZOLUCJI
PDF 311kWORD 60k
9.11.2015
PE571.060v01-00
 
B8-1236/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie uczenia się dorosłych


Aldo Patriciello

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie uczenia się dorosłych  
B8-1236/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rezolucję Rady 2011/C 372/01,

–  uwzględniając strategię „Europa 2020”,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że według raportu Eurydice „Edukacja i szkolenia dorosłych w Europie” jeden na trzech dorosłych w Europie, czyli około 70 mln osób, nie podjął żadnego kształcenia po zakończeniu nauki na poziomie gimnazjalnym;

B.  mając na uwadze, że według przeprowadzonego przez OECD badania umiejętności dorosłych (Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych) jeden na trzech dorosłych ma bardzo małe kompetencje informatyczne bądź nie posiada ich wcale, a jeden na pięciu wykazuje niski poziom umiejętności w zakresie pisania, czytania i matematyki;

C.  mając na uwadze, że udział dorosłych w edukacji wzmacnia aktywne obywatelstwo i ułatwia zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych, a także samorealizację i rozwój osobisty;

D.  mając na uwadze, że według badań Eurostatu głównymi przeszkodami utrudniającymi uczenie się przez całe życie są wśród dorosłych obowiązki rodzinne, godziny pracy, kwestie finansowe i niedostateczne kwalifikacje;

E.  mając na uwadze, że według tych samych badań około 80% dorosłych, którzy się nie kształcą nie jest skłonne do większego zaangażowania;

1.  zwraca się do Komisji o zachęcenie państw członkowskich do tego, by w większym stopniu uświadamiały dorosłym znaczenie uczenia się przez całe życie i by znosiły kolejne bariery stojące na przeszkodzie ich kształceniu, a tym samym sprawiły, że uczenie się stanie się udziałem wszystkich obywateli.

Informacja prawna