ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 139kWORD 60k
17.11.2015
PE571.061v01-00
 
B8-1237/2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно финансовите въпроси, свързани с продължителността на живота


Джанлука Буонано

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно финансовите въпроси, свързани с продължителността на живота  
B8-1237/2015

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че според доклада „The Challenge of Longevity: Making Retirement Income Last a Lifetime“ (Предизвикателството, свързано с дълголетието: да се направи така, че пенсионният доход да е достатъчен с оглед на продължителността на живота), съвсем наскоро публикуван от актюери от Австралия, Великобритания и САЩ, трябва да се започне да се проучва по какъв начин да се добави „рискът“ дълголетие в публичните и частните пенсионни системи;

Б.  като има предвид, че с напредналата възраст се увеличават водещите до инвалидност заболявания и съответно приходите намаляват, а точно тогава са необходими повече средства за лечение и грижи;

В.  като има предвид, че според изчисленията на „State Street Global Advisors“ девет от всеки десет души няма да разполагат като пенсионери с необходимите средства;

1.  призовава Европейската комисия, в съответствие с член 3 от Договора за Европейския съюз и членове 9, 10, 19, 45 – 48 и 145 – 164 от ДФЕС да разгледа въпроса за дълголетието от финансова гледна точка, за да се гарантират на европейските пенсионери необходимите средства за достоен живот.

Правна информация