ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 135kWORD 62k
17.11.2015
PE571.061v01-00
 
B8-1237/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τα οικονομικά προβλήματα που συνδέονται με τη μακροβιότητα


Gianluca Buonanno

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα οικονομικά προβλήματα που συνδέονται με τη μακροβιότητα  
B8-1237/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση "The Challenge of Longevity: Making Retirement Income Last a Lifetime" (Η πρόκληση της μακροβιότητας: Πώς το συνταξιοδοτικό εισόδημα θα διαρκέσει μια ολόκληρη ζωή), την οποία μόλις δημοσίευσαν αναλογιστές της Αυστραλίας, της Μεγάλης Βρετανίας και των ΗΠΑ, πρέπει να αρχίσουμε να μελετούμε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να εγγραφεί ο «κίνδυνος» 'μακροβιότητα' στα δημόσια και τα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά συστήματα·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με το γήρας σημειώνεται αύξηση των ασθενειών που προκαλούν αναπηρία και, ως εκ τούτου, τα έσοδα θα μειώνονται τη στιγμή που, αντιθέτως, θα απαιτούνται περισσότεροι πόροι για φροντίδα και περίθαλψη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς των συμβούλων "State Street Global Advisors", εννέα άτομα στα δέκα θα αρχίσουν τη ζωή τους ως συνταξιούχοι χωρίς να διαθέτουν τους απαραίτητους για την επιβίωσή τους πόρους·

1.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα άρθρα 9, 10, 19, 45 έως 48 και 145 έως 164 της ΣΛΕΕ, να εξετάσει και να αντιμετωπίσει το ζήτημα της μακροβιότητας από την οικονομική του άποψη με σκοπό να παρασχεθεί η εγγύηση ότι οι ευρωπαίοι συνταξιούχοι θα διαθέτουν τους πόρους που απαιτούνται για μια αξιοπρεπή ζωή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου