PROJEKT REZOLUCJI
PDF 308kWORD 61k
11.11.2015
PE571.066v01-00
 
B8-1242/15

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie możliwości uprawiania sportu przez osoby niepełnosprawne oraz równego, sprawiedliwego i niedyskryminującego nagradzania wyników sportowych


Mircea Diaconu

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie możliwości uprawiania sportu przez osoby niepełnosprawne oraz równego, sprawiedliwego i niedyskryminującego nagradzania wyników sportowych  
B8-1242/15

Parlament Europejski,

–  uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka, europejską konwencję praw człowieka, Kartę praw podstawowych UE, Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i europejską strategię w sprawie niepełnosprawności na lata 2010–2020,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że jako pełnoprawni obywatele osoby niepełnosprawne mają równe prawa i przysługuje im niezaprzeczalne prawo do godności, równego traktowania i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym;

B.  mając na uwadze, że ponad 80 mln osób w UE jest dotkniętych niepełnosprawnością i że osoby te stanowią jedną z grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, a ich integracja jest jednym z największych wyzwań polityki społecznej;

C.  mając na uwadze, że ustawodawstwo niektórych państw członkowskich dyskryminuje osoby niepełnosprawne, ustanawiając mniejsze nagrody dla niepełnosprawnych sportowców osiągających wyniki w międzynarodowych zawodach sportowych w porównaniu z nagrodami przyznawanymi sportowcom pełnosprawnym;

1.  przypomina o znaczeniu sportu w utrzymaniu lub poprawie jakości życia oraz o tym, że stanowi on motywację dla niepełnosprawnych sportowców;

2.  zwraca się do Komisji o poprawę możliwości możliwości uprawiania sportu przez osoby niepełnosprawne na wszystkich poziomach, o zapewnienie dostosowanego i odpowiedniego sprzętu, a także o przyznawania równych, sprawiedliwych i niedyskryminujących nagród za wyniki sportowe osiągane przez sportowców niepełnosprawnych i pełnosprawnych.

Informacja prawna