Процедура : 2015/2957(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1280/2015

Внесени текстове :

B8-1280/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 26/11/2015 - 11.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0417

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 480kWORD 70k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-1278/2015
24.11.2015
PE573.312v01-00
 
B8-1280/2015

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8-1107/2015

съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността


относно нова стратегия за хуманно отношение към животните за периода 2016 – 2020 г. (2015/2957(RSP))


Алберт Дес, Мишел Дантен, Марияна Петир, Петер Яр, Анжелик Дьолае, Елизабет Кьостингер, Херберт Дорфман, Норберт Линс, София Рибейру, Нуну Мелу, Ярослав Калиновски, Чеслав Адам Шекерски, Ани Схрейер-Пирик, Марейд Макгинес, Владимир Уручев, Даниел Буда, Рамон Луис Валкарсел Сисо, Анна Мария Кораца Билд, Норберт Ердьош от името на групата PPE

Резолюция на Европейския относно нова стратегия за хуманно отношение към животните за периода 2016 – 2020 г. (2015/2957(RSP))  
B8-1280/2015

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 13 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид член 43 от ДФЕС относно функционирането на общата селскостопанска политика и на общата политика в областта на рибарството,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 15 февруари 2012 г. относно стратегията на Европейския съюз за защита и хуманно отношение към животните за периода 2012 – 2015 г. (COM(2012)0006),

–  като взе предвид своята резолюция от 4 юли 2012 г. относно стратегията на Европейския съюз за защита и хуманно отношение към животните за периода 2012 – 2015 г.(1),

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че законодателството на ЕС в областта на хуманното отношение към животните допринася за постигането на еднакви условия на конкуренция в рамките на Съюза и по този начин за доброто функциониране на вътрешния пазар;

Б.  като има предвид, че европейските граждани са силно заинтересовани от хуманното отношение към животните и искат да могат да правят по-информиран избор като потребители;

В.  като има предвид, че националните правила за хуманното отношение към животните не трябва да противоречат на принципите на единния пазар на ЕС;

Г.  като има предвид, че хуманното отношение към животните е взаимосвързано със здравето на животните и с общественото здраве;

Д.  като има предвид, че правилата на ЕС и националните правила за хуманното отношение към животните поради своята сложност и различни тълкувания създават правна несигурност и могат да поставят производителите в определени държави членки в сериозно неизгодно конкурентно положение;

Е.  като има предвид, че равнището на хуманното отношение към животните в Съюза представлява едно от най-високите равнища по света;

Ж.  като има предвид, че хуманното отношение към животните следва да бъде допълнително засилено на база на преобладаващите научни открития и при надлежно отчитане както на положението с хуманното отношение към животните спрямо домашните любимци, притежавани от гражданите, така и на ефективността и конкурентоспособността на животновъдството в селскостопанския сектор;

З.  като има предвид, че високо равнище на хуманното отношение към животните представлява важен аспект за осигуряване на устойчивост, въпреки че то води до инвестиции и допълнителни оперативни разходи, които не са пропорционално разпределени по цялата хранителна верига;

1.  настоятелно призовава Комисията незабавно да приложи точките, произтичащи от стратегията на Европейския съюз за защита и хуманно отношение към животните за периода 2012 – 2015 г.;

2.  настоятелно призовава Комисията да изготви нова и амбициозна стратегия за защита и хуманно отношение към животните за периода 2016 – 2020 г. с оглед на продължаването на дейността, обвързана с предишната стратегия, и гарантирането на приемственост на рамка, с която се цели осигуряването на високи стандарти за хуманно отношение към животните във всички държави членки;

3.  признава вече положените от земеделските стопани усилия в областта на хуманното отношение към животните в различните държави членки;

4.  припомня, че Парламентът е приел законодателни актове, които разглеждат въпросите, свързани с хуманното отношение към животните, по-специално забраната за внос и пускането на пазара в рамките на Съюза на клонирани животни и реформата на официалния контрол;

5.  настоятелно призовава Комисията при наличие на ясни научни данни, доказващи съществуването на проблеми с хуманното отношение към животните, да адаптира политическите инструменти или да въведе нови такива за решаване на тези проблеми; отправя искане към Комисията да наблюдава внимателно въвеждането на законодателството на ЕС във връзка с хуманното отношение към животните в държавите членки;

6.  изразява своята загриженост по отношение на ефективното въвеждане и прилагане на съществуващото законодателство на ЕС, свързано с хуманното отношение към животните, и подчертава, че подобряването на прилагането и спазването на съществуващото законодателство следва да бъде ключовата цел по отношение на правилата за здравето на животните и хуманното отношение към тях;

7.  същевременно настоятелно призовава Комисията да бъде по-амбициозна при включване и отдаване на приоритет на реципрочността на стандартите за хуманно отношение към животните като съображение с нетърговски характер в рамките на търговската ѝ политика, както и когато води преговори по международни търговски споразумения, и да насърчава хуманното отношение към животните в трети държави, като изисква прилагането на равностойни стандарти за хуманно отношение към животните спрямо внесените животни и продукти, които да се придружават със строг контрол;

8.  подчертава важността на подходящо финансиране за ОСП, тъй като е необходим бюджет, който да съответства на равнището на нашите амбиции с цел предотвратяване на преместването на производството и търговията към държави и континенти с по-ниски стандарти за хуманно отношение към животните;

9.  припомня, че съществуват неравновесия в хранителната верига, които поставят първичния производител в неизгодно положение, и че това положение ограничава възможностите за инвестиции, свързани с хуманното отношение към животните, на равнище земеделско стопанство;

10.  припомня, че производителите са крайно натоварени с административни изисквания и че с оглед на непрекъснатия стремеж за административно опростяване тази европейска стратегия не следва допълнително да увеличава съществуващата тежест; подчертава необходимостта от стабилност и предвидимост на инвестициите в сектора, като същевременно се гарантира лоялна конкуренция в международен мащаб;

11.  подчертава, че член 13 от ДФЕС е с общо приложение – хоризонтално, и в това си качество е също толкова важен колкото разпоредбите в областта на земеделието, околната среда и защитата на потребителите;

12.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1)

OВ C 349E, 29.11.2013 г., стp. 62.

Правна информация