Procedure : 2015/2957(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1280/2015

Indgivne tekster :

B8-1280/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 26/11/2015 - 11.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0417

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 258kWORD 64k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-1278/2015
24.11.2015
PE573.312v01-00
 
B8-1280/2015

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-1107/2015

jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5


om en ny dyrevelfærdsstrategi for 2016-2020 (2015/2957(RSP))


Albert Deß, Michel Dantin, Marijana Petir, Peter Jahr, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Sofia Ribeiro, Nuno Melo, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Annie Schreijer-Pierik, Mairead McGuinness, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, Norbert Erdős for PPE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om dyrevelfærdsstrategi for 2016-2020 (2015/2957(RSP))  
B8-1280/2015

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 13 i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til artikel 43 i TEUF om den fælles landbrugs- og fiskeripolitiks funktionsmåde,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 15. februar 2012 om Den Europæiske Unions strategi for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd 2012-2015 (COM(2012)0006),

–  der henviser til Den Europæiske Unions strategi for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd 2012-2015(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at EU-lovgivningen på dyrevelfærdsområdet bidrager til lige konkurrencevilkår inden for Unionen og dermed til et velfungerende indre marked;

B.  der henviser til, at Europas borgere i høj grad interesserer sig for dyrevelfærd og ønsker at blive i stand til at træffe et bedre informeret valg som forbrugere;

C.  der henviser til, at nationale regler om dyrevelfærd ikke må være i modstrid med principperne for EU's indre marked;

D.  der henviser til, at dyrevelfærd er tæt forbundet med dyresundhed og folkesundhed;

E.  der henviser til, at EU-reglerne og de nationale regler om dyrevelfærd er komplicerede og kan fortolkes forskelligt, hvilket giver anledning til retsusikkerhed og kan medføre en alvorlig konkurrencemæssig ulempe for producenterne i visse medlemsstater

F.  der henviser til, at EU har et af de højeste dyrevelfærdsniveauer i verden;

G.  der henviser til, at der bør ske yderligere forbedringer i dyrevelfærden på grundlag af de fremherskende videnskabelige resultater og under behørig hensyntagen til både dyrevelfærdssituationen for borgernes kæledyr og faktorer som effektivitet og konkurrenceevne inden for landbrugets husdyrbrug;

H.  der henviser til, at et højt niveau for dyrevelfærd er vigtigt for at sikre bæredygtighed, selv om det medfører investeringer og supplerende driftsomkostninger, som ikke er rimeligt fordelt gennem fødevareforsyningskæden;

1.  opfordrer indtrængende Kommissionen til straks at gennemføre de udestående punkter i Den Europæiske Unions strategi for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd 2012-2015;

2.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at udarbejde en ny og ambitiøs strategi for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd for årene 2016-2020, således at der bygges oven på arbejdet med den foregående strategi, og man sikrer en videreførelse af en ramme, der kan tilvejebringe høje standarder for dyrevelfærd i alle medlemsstaterne;

3.  noterer sig den indsats, som landbruget allerede har gjort for at fremme dyrevelfærd i forskellige medlemsstater;

4.  erindrer om, at Parlamentet har vedtaget lovgivning, som fokuserer på spørgsmål vedrørende dyrevelfærd, navnlig forbuddet mod import og markedsføring inden for Unionen af klonede dyr samt reformen af offentlige kontroller;

5.  opfordrer indtrængende Kommissionen til, når der er klare videnskabelige beviser for dyrevelfærdsproblemer, at tilpasse politikinstrumenterne eller indføre nye for at løse disse problemer; anmoder Kommissionen om nøje at overvåge medlemsstaternes gennemførelse af EU-lovgivningen om dyrevelfærd;

6.  giver udtryk for bekymring over den reelle gennemførelse og håndhævelse af den nuværende EU-lovgivning vedrørende dyrevelfærd og understreger, at det bør være det centrale mål med alle regler om dyresundhed og -velfærd at forbedre håndhævelsen og overholdelsen af den eksisterende lovgivning;

7.  opfordrer samtidig indtrængende Kommissionen til at være mere ambitiøs med hensyn til at inkludere og prioritere gensidighed inden for dyrevelfærdsstandarder som et ikke-handelsmæssigt hensyn i sin handelspolitik og i forhandlinger om internationale handelsaftaler samt at fremme dyrevelfærd i tredjelande ved at anmode om opfyldelse af tilsvarende dyrevelfærdsstandarder for importerede dyr og produkter, hvilket skal ledsages af streng kontrol;

8.  understreger, at det er vigtigt at sikre en passende finansiering af den fælles landbrugspolitik, da der er behov for et budget, som lever op til ambitionsniveauet for at undgå en flytning af produktion og handel til lande og kontinenter med lavere dyrevelfærdsstandarder;

9.  minder om, at der er uligevægt i fødevareforsyningskæden, hvilket stiller den primære producent ufordelagtigt, og at denne situation virker begrænsende på investeringer i dyrevelfærd på bedriftsplan;

10.  påpeger, at producenterne er overbebyrdede med administrative forpligtelser, og at denne EU-strategi ikke må gøre den eksisterende byrde endnu tungere i betragtning af bestræbelserne på administrativ forenkling; understreger behovet for stabilitet og forudsigelighed i forbindelse med investeringer i sektoren samt ligelige konkurrencevilkår på internationalt plan;

11.  understreger, at artikel 13 i TEUF er almengyldig, horisontal og således er lige så vigtig som bestemmelserne om landbrug, miljø og forbrugerbeskyttelse;

12.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.  

(1)

EUT C 349E af 29.11.2013, s. 62.

Juridisk meddelelse