Διαδικασία : 2015/2957(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1280/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1280/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 26/11/2015 - 11.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0417

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 479kWORD 69k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1278/2015
24.11.2015
PE573.312v01-00
 
B8-1280/2015

εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1107/2015

σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού


σχετικά με τη νέα στρατηγική για την καλή διαβίωση των ζώων 2016-2020 (2015/2957(RSP))


Albert Deß, Michel Dantin, Marijana Petir, Peter Jahr, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Sofia Ribeiro, Nuno Melo, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Annie Schreijer-Pierik, Mairead McGuinness, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, Norbert Erdős εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη νέα στρατηγική για την καλή διαβίωση των ζώων 2016-2020 (2015/2957(RSP))  
B8-1280/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 13 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 43 της ΣΛΕΕ σχετικά με τη λειτουργία της κοινής γεωργικής πολιτικής και της κοινής αλιευτικής πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων 2012-2015 (COM(2012)0006),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων 2012–2015(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα της καλής διαβίωσης των ζώων συμβάλλει στην επίτευξη ίσων όρων ανταγωνισμού εντός της Ένωσης και, κατά συνέπεια, στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι πολίτες επιδεικνύουν έντονο ενδιαφέρον για την καλή διαβίωση των ζώων και επιθυμούν να είναι σε θέση να κάνουν πιο συνειδητές επιλογές ως καταναλωτές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικοί κανόνες για την καλή διαβίωση των ζώων δεν πρέπει να αντιβαίνουν στις αρχές της ενιαίας αγοράς της ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καλή διαβίωση των ζώων είναι αλληλένδετη με την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες της ΕΕ και οι εθνικοί κανόνες για την καλή διαβίωση των ζώων, λόγω της πολυπλοκότητας και των διαφορετικών ερμηνειών, δημιουργούν ανασφάλεια δικαίου και μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τους παραγωγούς σε ορισμένα κράτη μέλη·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο καλής διαβίωσης των ζώων στην ΕΕ συγκαταλέγεται μεταξύ των υψηλότερων παγκοσμίως·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καλή διαβίωση των ζώων θα πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω με βάση τα επικρατέστερα επιστημονικά πορίσματα και με γνώμονα τόσο την καλή διαβίωση των ζώων συντροφιάς που έχουν οι πολίτες, όσο και την αποδοτικότητα και την ανταγωνιστικότητα των ζώων εκτροφής·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα υψηλό επίπεδο διαβίωσης των ζώων είναι σημαντικό για να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα, μολονότι προϋποθέτει επενδύσεις και πρόσθετες λειτουργικές δαπάνες που δεν κατανέμονται αναλογικά σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα·

1.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει, χωρίς καθυστέρηση, τα σημεία της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων 2012-2015 που εκκρεμούν·

2.  καλεί την Επιτροπή να διαμορφώσει μια νέα και φιλόδοξη στρατηγική για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων για την περίοδο 2016-2020 προκειμένου να αξιοποιήσει το έργο της προηγούμενης στρατηγικής και να διασφαλίσει τη συνέχεια ενός πλαισίου για την επίτευξη υψηλών προτύπων καλής διαβίωσης των ζώων σε όλα τα κράτη μέλη·

3.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν ήδη οι γεωργοί για την καλή μεταχείριση των ζώων στα διάφορα κράτη μέλη·

4.  υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει θεσπίσει νομοθετήματα για την αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με την καλή διαβίωση των ζώων, και συγκεκριμένα απαγόρευση των εισαγωγών και της εμπορίας κλωνοποιημένων ζώων εντός της Ένωσης και μεταρρύθμιση των επίσημων ελέγχων·

5.  καλεί την Επιτροπή, στις περιπτώσεις που υφίστανται σαφή επιστημονικά στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν προβλήματα στην καλή διαβίωση των ζώων, να προσαρμόζει τα μέσα πολιτικής ή να θεσπίζει νέα μέσα για την επίλυση των προβλημάτων αυτών· ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων στα κράτη μέλη·

6.  επισημαίνει την ανησυχία του όσον αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων, και τονίζει ότι η βελτίωση της εφαρμογής και της συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία θα πρέπει να αποτελεί βασικό στόχο για όλους τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων·

7.  παροτρύνει παράλληλα την Επιτροπή να ακολουθήσει μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση συμπεριλαμβάνοντας και δίνοντας προτεραιότητα στην αμοιβαιότητα των προτύπων για την καλή διαβίωση των ζώων, ως μη εμπορικού χαρακτήρα μέλημα στην εμπορική της πολιτική και στις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις, καθώς και να προαγάγει την καλή διαβίωση των ζώων σε τρίτες χώρες, απαιτώντας ισοδύναμα πρότυπα καλής διαβίωσης για τα εισαγόμενα ζώα και προϊόντα που θα συνοδεύονται από αυστηρούς ελέγχους·

8.  τονίζει τη σημασία της επαρκούς χρηματοδότησης της ΚΓΠ, δεδομένου ότι χρειαζόμαστε έναν προϋπολογισμό στο ύψος των φιλοδοξιών μας προκειμένου να προλαμβάνεται η μετεγκατάσταση της παραγωγής και του εμπορίου σε χώρες και ηπείρους που έχουν χαμηλότερα πρότυπα για την καλή διαβίωση των ζώων·

9.  υπενθυμίζει ότι στην τροφική αλυσίδα υπάρχουν ανισορροπίες που θέτουν τους παραγωγούς πρωτογενούς παραγωγής σε μειονεκτική θέση και ότι η κατάσταση αυτή περιορίζει τις δυνατότητες επενδύσεων για την καλή διαβίωση των ζώων σε επίπεδο αγροτικών εκμεταλλεύσεων·

10.  υπενθυμίζει ότι οι παραγωγοί επωμίζονται ήδη επαχθείς διοικητικές υποχρεώσεις και ότι, στο πλαίσιο της συνεχούς επιδίωξης διοικητικής απλούστευσης, η ευρωπαϊκή αυτή στρατηγική δεν θα πρέπει να επιτείνει τον υφιστάμενο φόρτο· υπογραμμίζει την ανάγκη για σταθερότητα και προβλεψιμότητα των επενδύσεων στον τομέα, με παράλληλη διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο·

11.  τονίζει ότι το άρθρο 13 της Συνθήκης είναι γενικής εφαρμογής και οριζόντιου χαρακτήρα και ότι, ως εκ τούτου, είναι εξίσου σημαντικό με τις διατάξεις για τη γεωργία, το περιβάλλον ή την προστασία των καταναλωτών·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ C 349E της 29.11.2013, σ. 62.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου