Menettely : 2015/2957(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1280/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1280/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 26/11/2015 - 11.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0417

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 257kWORD 61k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-1278/2015
24.11.2015
PE573.312v01-00
 
B8-1280/2015

suullisesti vastattavan kysymyksen B8-1107/2015 johdosta

työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti


uudesta eläinten hyvinvointia koskevasta strategiasta vuosille 2016–2020 (2015/2957(RSP))


Albert Deß, Michel Dantin, Marijana Petir, Peter Jahr, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Sofia Ribeiro, Nuno Melo, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Annie Schreijer-Pierik, Mairead McGuinness, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, Norbert Erdős PPE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma uudesta eläinten hyvinvointia koskevasta strategiasta vuosille 2016–2020 (2015/2957(RSP))  
B8-1280/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 13 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen yhteisen maatalous- ja kalastuspolitiikan toimintaa koskevan 43 artiklan,

–  ottaa huomioon 15. helmikuuta 2012 annetun komission tiedonannon eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevasta Euroopan unionin strategiasta vuosille 2012–2015 (COM(2012)0006),

–  ottaa huomioon 4. heinäkuuta 2012 antamansa päätöslauselman eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevasta Euroopan unionin strategiasta vuosille 2012–2015(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että eläinten hyvinvointia koskeva unionin lainsäädäntö edistää tasapuolisia toimintaedellytyksiä unionissa ja siten myös toimivia sisämarkkinoita;

B.  toteaa, että unionin kansalaiset ovat erittäin kiinnostuneita eläinten hyvinvoinnista ja haluavat mahdollisuuden tehdä entistä tietoisempia valintoja kuluttajina;

C.  katsoo, että eläinten hyvinvointia koskevat kansalliset säännöt eivät saa olla ristiriidassa EU:n sisämarkkinoiden periaatteiden kanssa;

D.  toteaa, että eläinten hyvinvointi liittyy myös eläinten terveyteen ja kansanterveyteen;

E.  katsoo, että eläinten hyvinvointia koskevat EU:n ja jäsenvaltioiden säännöt synnyttävät monimutkaisuutensa ja erilaisten tulkintojensa vuoksi oikeudellista epävarmuutta ja voivat saattaa tiettyjen jäsenvaltioiden tuottajat hyvin epäedulliseen kilpailuasemaan;

F.  ottaa huomioon, että eläinten hyvinvoinnin taso unionissa on maailman korkeimpia;

G.  katsoo, että eläinten hyvinvointia on edelleen parannettava vallitsevan tieteellisen tiedon perusteella ja ottaen asianmukaisesti huomioon sekä lemmikkieläinten hyvinvointitilanne että kotieläintalouden tehokkuus ja kilpailukyky;

H.  katsoo, että eläinten hyvinvoinnin korkea taso on tärkeää kestävyyden varmistamiseksi, vaikka se edellyttää investointeja ja aiheuttaa ylimääräisiä toimintakustannuksia, jotka eivät jakaudu tasaisesti koko elintarvikeketjussa;

1.  Kehottaa komissiota panemaan viipymättä täytäntöön ne kohdat eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevasta Euroopan unionin strategiasta vuosille 2012–2015, joita ei vielä ole toteutettu;

2.  kehottaa komissiota laatimaan vuosille 2016–2020 uuden ja kunnianhimoisen eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevan strategian, jotta voitaisiin jatkaa edellisessä strategiassa aloitettua työtä ja pitää voimassa puitteet, jotka mahdollistavat eläinten hyvinvointia koskevien tiukkojen vaatimusten noudattamisen kaikissa jäsenvaltioissa;

3.  panee merkille eläinten hyvinvointia koskevat toimet, joita viljelijät ovat jo toteuttaneet unionin eri jäsenvaltioissa;

4.  muistuttaa, että parlamentti on hyväksynyt lainsäädäntöä, jossa käsitellään eläinten hyvinvointiin liittyviä asioita, erityisesti kieltoa, joka koskee kloonattujen eläinten tuontia ja kaupan pitämistä unionissa, ja virallisten tarkastusten uudistusta;

5.  kehottaa komissiota mukauttamaan toimintapoliittisia välineitä tai ottamaan käyttöön uusia välineitä, mikäli on selkeää tieteellistä näyttöä eläinten hyvinvointiin liittyvistä ongelmista, jotta nämä ongelmat voidaan ratkaista; pyytää komissiota seuraamaan tiiviisti eläinten hyvinvointia koskevan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa;

6.  on huolissaan eläinten hyvinvointia koskevan EU:n nykyisen lainsäädännön täytäntöönpanon ja valvonnan tehokkuudesta ja korostaa, että voimassa olevan lainsäädännön valvonnan ja noudattamisen parantamisen olisi oltava kaikkien eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen keskeinen tavoite;

7.  kehottaa komissiota myös olemaan kunnianhimoisempi ja ottamaan eläinten hyvinvointiin liittyvien vaatimusten vastavuoroisuuden huomioon ei-kaupallisena näkökohtana ja asettamaan sen etusijalle kauppapolitiikassaan ja kansainvälisiä kauppasopimuksia koskevissa neuvotteluissa sekä edistämään eläinten hyvinvointia kolmansissa maissa vaatimalla tuontieläimiltä ja -tuotteilta vastaavanlaisia hyvinvointia koskevia vaatimuksia ja tiukkaa valvontaa;

8.  korostaa yhteisen maatalouspolitiikan riittävän rahoituksen merkitystä, sillä tarvitsemme talousarvion, joka vastaa tavoitteitamme, jotta estetään tuotannon ja kaupan siirtyminen maihin ja maanosiin, joissa on alhaisemmat eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset;

9.  muistuttaa, että elintarvikeketjussa esiintyvä epätasapaino saattaa alkutuottajat epäedulliseen asemaan ja että tämä tilanne rajoittaa eläinten hyvinvointiin liittyviä investointimahdollisuuksia maatiloilla;

10.  muistuttaa, että jo nyt tuottajilla on hyvin paljon hallinnollisia velvoitteita ja ettei nykyistä rasitetta saa entisestään lisätä tällä EU:n strategialla vaan hallinnointia on pyrittävä jatkuvasti yksinkertaistamaan; korostaa tarvetta varmistaa alan investointien vakaus ja ennakoitavuus samalla, kun varmistetaan reilu kilpailu kansainvälisesti;

11.  korostaa, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 13 artiklaa sovelletaan yleisesti ja horisontaalisesti ja että se on näin ollen yhtä tärkeä kuin maataloutta, ympäristöä tai kuluttajansuojaa koskevat määräykset;

12.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EUVL C 349E, 29.11.2013, s. 62.

Oikeudellinen huomautus