Procedūra : 2015/2957(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1280/2015

Pateikti tekstai :

B8-1280/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 26/11/2015 - 11.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0417

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 406kWORD 69k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-1278/2015
24.11.2015
PE573.312v01-00
 
B8-1280/2015

pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, B8-1107/2015

pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį


dėl naujosios 2016–2020 m. gyvūnų gerovės strategijos (2015/2957(RSP))


Albert Deß, Michel Dantin, Marijana Petir, Peter Jahr, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Sofia Ribeiro, Nuno Melo, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Annie Schreijer-Pierik, Mairead McGuinness, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, Norbert Erdős PPE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl naujosios 2016–2020 m. gyvūnų gerovės strategijos (2015/2957(RSP))  
B8-1280/2015

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 13 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į SESV 43 straipsnį dėl bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) ir bendros žuvininkystės politikos (BŽP) veikimo,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 15 d. Komisijos komunikatą dėl Europos Sąjungos strategijos dėl gyvūnų gerovės apsaugos 2012–2015 m. (COM(2012) 0006),

–  atsižvelgdamas į savo 2012 m. liepos 4 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos strategijos dėl gyvūnų gerovės apsaugos 2012–2015 m.(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi taikant ES teisės aktus gyvūnų gerovės srityje padedama užtikrinti vienodas sąlygas Sąjungoje ir, savo ruožtu, puikiai veikiančią vidaus rinką;

B.  kadangi ES piliečiai labai suinteresuoti gyvūnų gerove ir, kaip vartotojai, pageidauja rinktis remdamiesi konkrečia informacija;

C.  kadangi gyvūnų gerovę reglamentuojančios nacionalinės taisyklės negali prieštarauti ES bendrosios rinkos principams;

D.  kadangi gyvūnų gerovė susijusi su gyvūnų ir visuomenės sveikata;

E.  kadangi dėl gyvūnų gerovę reglamentuojančių ES ir nacionalinių taisyklių sudėtingumo ir skirtingo aiškinimo atsiranda teisinis neapibrėžtumas ir dėl to gali stipriai susilpnėti kai kurių valstybių narių gamintojų konkurencinė padėtis;

F.  kadangi gyvūnų gerovės lygis Sąjungoje yra vienas iš aukščiausių pasaulyje;

G.  kadangi gyvūnų gerovė turėtų būti toliau tobulinama remiantis įsigalėjusiomis mokslinėmis išvadomis ir tinkamai atsižvelgiant ir į piliečių laikomų gyvūnų augintinių gerovės padėtį, ir į žemės ūkio gyvulininkystės veiksmingumą ir konkurencingumą;

H.  kadangi aukšto lygio gyvūnų gerovė svarbi norint užtikrinti tvarumą, nors tam ir būtinos investicijos bei papildomos veiklos išlaidos, kurios nėra proporcingai paskirstomos visoje maisto grandinėje;

1.  ragina Komisiją nedelsiant įgyvendinti likusius Europos Sąjungos strategijos dėl gyvūnų gerovės apsaugos 2012–2015 m. punktus;

2.  primygtinai ragina Komisiją parengti naują plataus masto 2016–2020 m. gyvūnų gerovės apsaugos strategiją siekiant tęsti su ankstesniąja strategija pradėtą darbą ir užtikrinti, kad toliau galiotų aukštų gyvūnų gerovės standartų visose valstybėse narėse standartų sistema;

3.  pripažįsta įvairių valstybių narių ūkininkų pastangas užtikrinti gyvūnų gerovę;

4.  primena, kad Parlamentas yra priėmęs teisės aktus, kuriais siekiama spręsti su gyvūnų gerove susijusias problemas, visų pirma uždraudžiant klonuotų gyvūnų importą ir prekybą Sąjungoje ir reformuojant oficialiąją kontrolę;

5.  primygtinai ragina Komisiją pritaikyti politikos priemones arba nustatyti naujas priemones su gyvūnų gerove susijusioms problemoms spręsti, kai esama aiškių šias problemas patvirtinančių mokslo įrodymų; ragina Komisiją atidžiai stebėti, kaip valstybėse narėse įgyvendinami su gyvūnų gerove susiję ES teisės aktai;

6.  išreiškia susirūpinimą dėl veiksmingo dabartinių su gyvūnų gerove susijusių ES teisės aktų įgyvendinimo ir vykdymo ir pabrėžia, kad dabartinių teisės aktų vykdymo ir jų atitikties esamiems teisės aktams pagerinimas turėtų būti pagrindinis tikslas visose gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklėse;

7.  primygtinai ragina Komisiją taip pat būti ambicingesnei ir į savo prekybos politiką ir derybas dėl tarptautinių prekybos susitarimų kaip ne prekybos aspektą įtraukti gyvūnų gerovės standartų abipusiškumo principą ir priskirti jį prie savo prioritetų, taip pat skatinti užtikrinti gyvūnų gerovę trečiosiose šalyse reikalaujant, kad importuojami gyvūnai ir produktai atitiktų lygiaverčius gyvūnų gerovės standartus ir būtų atliekama griežta jų kontrolė;

8.  pabrėžia, kad svarbu deramai finansuoti BŽŪP, nes mums reikia biudžeto, kuris atitiktų mūsų užmojų mastą, kad nebūtų leista perkelti gamybos ir prekybos į tas šalis ir žemynus, kuriuose gyvūnų gerovės standartai žemesni;

9.  primena, kad maisto tiekimo grandinėje nėra pusiausvyros ir dėl to nukenčia pirminiai gamintojai, o dėl tokių sąlygų ūkiuose mažėja investicijų į gyvūnų gerovę;

10.  primena, kad gamintojams tenka labai daug administravimo reikalavimų ir kad, nuolat siekiant supaprastinti administravimą, ši ES strategija neturėtų labiau didinti dabartinės naštos; pabrėžia, kad reikia užtikrinti investicijų į šį sektorių stabilumą ir nuspėjamumą ir tuo pat metu užtikrinti sąžiningą konkurenciją tarptautiniu mastu;

11.  pabrėžia, kad SESV 13 straipsnis yra bendro taikymo, horizontalusis ir yra toks pat svarbus, kaip žemės ūkio, aplinkos ar vartotojų apsaugos nuostatos;

12.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL C 349E, 2013 11 29, p. 62.

Teisinis pranešimas