Förfarande : 2015/2957(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1280/2015

Ingivna texter :

B8-1280/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 26/11/2015 - 11.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0417

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 261kWORD 61k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-1278/2015
24.11.2015
PE573.312v01-00
 
B8-1280/2015

till följd av frågan för muntligt besvarande B8-1107/2015

i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen


om en ny strategi för djurs välbefinnande för 2016–2020 (2015/2957(RSP))


Albert Deß, Michel Dantin, Marijana Petir, Peter Jahr, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Sofia Ribeiro, Nuno Melo, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Annie Schreijer-Pierik, Mairead McGuinness, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, Norbert Erdős för PPE-gruppen

Europaparlamentets resolution om en ny strategi för djurs välbefinnande för 2016–2020 (2015/2957(RSP))  
B8-1280/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 13 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–  med beaktande av artikel 43 i EUF-fördraget om den gemensamma jordbrukspolitikens och den gemensamma fiskeripolitikens funktion,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 15 februari 2012 om EU:s strategi för djurskydd och djurs välbefinnande 2012–2015 (COM(2012)0006),

–  med beaktande av sin resolution av den 4 juli 2012 om EU:s strategi för djurskydd och djurs välbefinnande 2012-2015(1),

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  EU:s lagstiftning på området djurs välbefinnande bidrar till lika villkor inom unionen och därmed till en välfungerande inre marknad.

B.  De europeiska medborgarna har ett starkt intresse för djurs välbefinnande och skulle vilja kunna göra mer välgrundade val som konsumenter.

C.  De nationella bestämmelserna om djurs välbefinnande får inte stå i strid med den inre marknadens principer.

D.  Djurens välbefinnande hänger samman med djur- och folkhälsan.

E.  Eftersom EU:s bestämmelser och de nationella bestämmelserna om djurs välbefinnande är komplexa och tolkas på olika sätt leder det till rättslig osäkerhet och kan innebära allvarlig konkurrensnackdelar för producenterna i vissa medlemsstater.

F.  Djurskyddsnivån inom EU är bland de högsta i världen.

G.  Djurskyddet bör förbättras ytterligare på grundval av rådande vetenskapliga rön och med vederbörlig hänsyn till både djurskyddssituationen för medborgarnas husdjur och effektiviteten och konkurrenskraften inom jordbrukets boskapsskötsel.

H.  Det är viktigt med en hög djurskyddsnivå för att garantera hållbarhet, även om det medför investeringar och ytterligare driftskostnader som inte fördelas proportionerligt över hela livsmedelskedjan.

1.  Europaparlamentet uppmanar bestämt kommissionen att utan dröjsmål genomföra de kvarstående punkterna från EU:s strategi för djurskydd och djurs välbefinnande 2012–2015.

2.  Europaparlamentet uppmanar bestämt kommissionen att utarbeta en ny och ambitiös strategi för djurskydd och djurs välbefinnande för perioden 2016–2020, så att man kan bygga på det arbete som gjorts inom den tidigare strategin och garantera ett fortsatt ramverk som tillhandahåller höga standarder för djurs välbefinnande i alla medlemsstater.

3.  Europaparlamentet erkänner de ansträngningar som jordbrukare redan har gjort vad gäller djurs välbefinnande i de olika medlemsstaterna.

4.  Europaparlamentet påminner om att parlamentet har antagit rättsakter som tar upp frågor som rör djurs välbefinnande, särskilt förbudet mot import och kommersialisering inom EU av klonade djur samt reformen av officiella kontroller.

5.  Europaparlamentet uppmanar bestämt kommissionen att, i de fall det finns tydliga vetenskapliga bevis som pekar på problem med djurs välbefinnande, anpassa de politiska instrumenten eller införa nya för att lösa dessa problem. Parlamentet uppmanar kommissionen att noggrant övervaka genomförandet av den EU-lagstiftning som gäller djurs välbefinnande i medlemsstaterna.

6.  Europaparlamentet uttrycker oro över det faktiska genomförandet och tillämpningen av EU:s nuvarande lagstiftning som rör djurs välbefinnande och betonar att bättre tillämpning av och överensstämmelse med befintlig lagstiftning bör vara det huvudsakliga målet för alla bestämmelser om djurs hälsa och välbefinnande.

7.  Europaparlamentet uppmanar bestämt kommissionen att både vara mer ambitiös när det gäller att inkludera och prioritera ömsesidiga standarder för djurs välbefinnande som ett icke-handelspolitiskt problem i sin handelspolitik och i förhandlingarna om internationella handelsavtal, och främja djurs välbefinnande i tredjeländer genom att kräva likvärdiga standarder för importerade djur och produkter, åtföljda av strikta kontroller.

8.  Europaparlamentet understryker betydelsen av tillräcklig finansiering för den gemensamma jordbrukspolitiken, eftersom vi behöver en budget som är förenlig med vår ambitionsnivå för att förhindra omlokalisering av produktion och handel till länder och kontinenter med lägre standarder för djurs välbefinnande.

9.  Europaparlamentet påminner om att det förekommer obalans i livsmedelskedjan, som gör att primärproducenten missgynnas, och att denna situation begränsar omfattningen av investeringarna i djurs välbefinnande på gårdsnivå.

10.  Europaparlamentet påminner om att producenterna är överbelastade med administrativa krav och att, i en oavbruten strävan efter administrativ förenkling, denna europeiska strategi bör undvika att göra den nuvarande bördan ännu tyngre. Parlamentet betonar behovet av stabilitet och förutsägbarhet för investeringar i sektorn samtidigt som en rättvis konkurrens på internationell nivå garanteras.

11.  Europaparlamentet betonar att artikel 13 i EUF-fördraget är av allmän, övergripande giltighet, och därmed lika viktig som bestämmelser om jordbruket, miljön eller konsumentskyddet.

12.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1)

EUT C 349E, 29.11.2013, s. 62.

Rättsligt meddelande