Postup : 2015/2957(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1283/2015

Předložené texty :

B8-1283/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 26/11/2015 - 11.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0417

NÁVRH USNESENÍ
PDF 251kWORD 64k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-1278/2015
24.11.2015
PE573.315v01-00
 
B8-1283/2015

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8‑1107/2015

v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu


o strategii v oblasti dobrých životních podmínek zvířat (2015/2957(RSP))


James Nicholson, Richard Ashworth, Daniel Dalton, Julie Girling za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o strategii v oblasti dobrých životních podmínek zvířat (2015/2957(RSP))  
B8‑1283/2015

Evropský parlament,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 15. února 2012 o strategii Evropské unie v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat pro období 2012–2015 (COM(2012)0006/2),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že evropské právní předpisy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat přispívají k vytvoření rovných podmínek v celé Unii a tím k dobrému fungování vnitřního trhu;

B.  vzhledem k tomu, že vnitrostátní předpisy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat nesmí být v rozporu se zásadami jednotného trhu EU;

C.  vzhledem k tomu, že dobré životní podmínky zvířat jsou úzce spjaty se zdravím zvířat a s veřejným zdravím;

1.  naléhavě vyzývá Komisi, aby bezodkladně provedla zbývající body strategie Evropské unie v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat na období 2012–2015;

2.  naléhavě žádá Komisi, aby vypracovala novou, ambiciózní strategii v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat na období 2016–2020 s cílem navázat na předcházející strategii a zajistit pokračování rámce, aby tak bylo dosaženo vysokých norem v oblasti dobrých životních podmínek zvířat ve všech členských státech;

3.  naléhavě žádá Komisi, aby tam, kde existují jasné vědecké důkazy o problémech v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, upravila stávající politické nástroje či zavedla nové nástroje na jejich vyřešení;

4.  vyjadřuje své znepokojení nad praktickým uplatňováním a vymáháním současných právních předpisů EU, jež se týkají dobrých životních podmínek zvířat, a zdůrazňuje, že hlavním cílem v souvislosti se všemi pravidly v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek zvířat by mělo být lepší vymáhání a dodržování stávajících právních předpisů;

5.  naléhavě vyzývá Komisi, aby byla současně ambicióznější, pokud jde o začleňování a upřednostňování reciprocity norem v oblasti dobrých životních podmínek zvířat jakožto netržního zájmu do své obchodní politiky a o vyjednávání mezinárodních obchodních dohod, a aby prosazovala dobré životní podmínky zvířat ve třetích zemích tím, že bude požadovat rovnocenné normy v této oblasti u dovážených zvířat a produktů a provádět přísné kontroly jejich dodržování;

6.  zdůrazňuje, že článek 13 SFEU je, pokud jde o obecnou působnost, horizontální a jako takový je stejně důležitý jako ustanovení pro zemědělství, životní prostředí či ochranu spotřebitelů;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

Právní upozornění