Procedūra : 2015/2957(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-1283/2015

Iesniegtie teksti :

B8-1283/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 26/11/2015 - 11.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0417

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 389kWORD 64k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-1278/2015
24.11.2015
PE573.315v01-00
 
B8-1283/2015

iesniegts, pamatojoties uz jautājumu B8‑1107/2015, uz kuru jāsniedz mutiska atbilde,

saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu


par dzīvnieku labturības stratēģiju 2016.-2020. gadam (2015/2957(RSP))


James Nicholson, Richard Ashworth, Daniel Dalton, Julie Girling ECR grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par dzīvnieku labturības stratēģiju 2016.-2020. gadam (2015/2957(RSP))  
B8‑1283/2015

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas 2012. gada 19. janvāra paziņojumu par Eiropas Savienības dzīvnieku aizsardzības un labturības stratēģiju 2012. gada līdz 2015. gadam (COM(2012)0006),

–  ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Eiropas tiesību akti dzīvnieku labturības jomā Savienībā nodrošina vienlīdzīgākus konkurences apstākļus un tādējādi uzlabo iekšējā tirgus darbību;

B.  tā kā valstu noteikumi par dzīvnieku labturību nedrīkst būt pretrunā ES vienotā tirgus principiem;

C.  tā kā dzīvnieku labturība ir cieši savstarpēji saistīta ar dzīvnieku un sabiedrības veselību,

1.  mudina Komisiju bez kavēšanās īstenot jautājumus, kuri Eiropas Savienības dzīvnieku aizsardzības un labturības stratēģijā no 2012. gada līdz 2015. gadam bija paredzēti, bet vēl nav īstenoti;

2.  mudina Komisiju izstrādāt jaunu un vērienīgu stratēģiju dzīvnieku aizsardzībai un labturībai 2016. –2020. gadam, lai turpinātu darbu, kas veikts saistībā ar līdzšinējām stratēģijām, un nodrošināt sistēmu, kas paredz augstus dzīvnieku labturības standartus visās dalībvalstīs;

3.  mudina Komisiju gadījumos, kad ir pieejami nepārprotami zinātniski pierādījumi, kas apliecina ar dzīvnieku labturību saistītas problēmas, pielāgot pašreizējos vai pieņemt jaunus politikas instrumentus šo problēmu novēršanai;

4.  pauž bažas par to, vai efektīvi tiek īstenoti un piemēroti spēkā esošie ES tiesību akti par dzīvnieku labturību, un uzsver, ka spēkā esošo tiesību aktu īstenošana un ievērošana ir visu dzīvnieku veselības un labturības noteikumu galvenais mērķis;

5.  vienlaikus mudina Komisiju mērķtiecīgāk iekļaut un par prioritāti izvirzīt dzīvnieku labturības standartu savstarpīgumu kā nekomerciālu aspektu tās tirdzniecības politikā un sarunās par starptautiskiem tirdzniecības nolīgumiem, kā arī veicināt dzīvnieku labturību trešās valstīs, pieprasot līdzvērtīgus labturības standartus attiecībā uz importētajiem dzīvniekiem un produktiem un īstenojot stingru kontroli;

6.  uzsver, ka LESD 13. pants ir vispārēji piemērojams un horizontāls un tāpēc tikpat svarīgs kā lauksaimniecības, vides vai patērētāju aizsardzības noteikumi;

7.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.

Juridisks paziņojums