Procedura : 2015/2957(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-1283/2015

Teksty złożone :

B8-1283/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 26/11/2015 - 11.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0417

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 320kWORD 61k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-1278/2015
24.11.2015
PE573.315v01-00
 
B8-1283/2015

złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B8-1107/2015

zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu


w sprawie strategii w zakresie dobrostanu zwierząt (2015/2957(RSP))


James Nicholson, Richard Ashworth, Daniel Dalton, Julie Girling w imieniu grupy ECR

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie strategii w zakresie dobrostanu zwierząt (2015/2957(RSP))  
B8-1283/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie strategii Unii Europejskiej w zakresie ochrony i dobrostanu zwierząt na lata 2012–2015 (COM(2012)0006/2),

–  uwzględniając art. 128 ust. 5 i art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że europejskie prawodawstwo w zakresie dobrostanu zwierząt przyczynia się do ustanowienia równych zasad wewnątrz Unii, a tym samym do dobrze funkcjonującego rynku wewnętrznego;

B.  mając na uwadze, że przepisy krajowe dotyczące dobrostanu zwierząt nie mogą być sprzeczne z zasadami jednolitego rynku UE;

C.  mając na uwadze ścisłe wzajemne związki między dobrostanem zwierząt a zdrowiem zwierząt i zdrowiem publicznym;

1.  wzywa Komisję do bezzwłocznego wdrożenia zaległych punktów strategii Unii Europejskiej w zakresie ochrony i dobrostanu zwierząt na lata 2012–2015;

2.  wzywa Komisję do sporządzenia nowej i ambitnej strategii w zakresie ochrony i dobrostanu zwierząt na lata 2016–2020, tak aby wykorzystać elementy poprzedniej strategii oraz zadbać o kontynuację działań pozwalających na zapewnienie wysokich norm dobrostanu zwierząt we wszystkich państwach członkowskich;

3.  wzywa Komisję, aby w przypadkach, w których istniejące dowody naukowe jasno wskazują na problemy związane z dobrostanem zwierząt, dostosowywała instrumenty polityki lub wprowadzała nowe w celu rozwiązania tych problemów;

4.  wyraża obawę co do skuteczności wdrażania i egzekwowania obecnego prawodawstwa UE w dziedzinie dobrostanu zwierząt oraz podkreśla, że kluczowym celem wszystkich przepisów dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt powinna być poprawa egzekwowania i zgodności z obowiązującym prawodawstwem;

5.  apeluje jednocześnie do Komisji, aby wykazała się większymi ambicjami, jeżeli chodzi o uwzględnianie norm dobrostanu zwierząt i priorytetowe traktowanie kwestii wzajemności w odniesieniu do stosowania tych norm, traktując to jako kwestię o charakterze niehandlowym w swojej polityce handlowej oraz w negocjacjach międzynarodowych umów handlowych, a także aby promowała dobrostan zwierząt w krajach trzecich poprzez wymóg przyjęcia i ścisłego kontrolowania równoważnych norm dobrostanu w przypadku produktów i zwierząt importowanych;

6.  podkreśla, że art. 13 TFUE ma zastosowanie ogólne i horyzontalne, w związku z czym jego postanowienia są równie ważne, jak postanowienia dotyczące rolnictwa, ochrony środowiska czy konsumentów;

7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji.

 

Informacja prawna