ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 130kWORD 60k
20.11.2015
PE573.323v01-00
 
B8-1289/2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно увеличаването на паричната маса и експанзивните фискални политики


Джанлука Буонано

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно увеличаването на паричната маса и експанзивните фискални политики   
B8-1289/2015

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че според редица анализатори увеличаването на паричната маса се е оказало истински провал, тъй като е пропусната възможността за намаляване на лихвените проценти по държавните облигации, за да се предприемат експанзивни фискални политики за стимулиране на икономиката;

Б.  като има предвид, че целта за постигане на процент на инфлация 2 % не само че не е осъществена, но е постигнат обратен ефект, т.е. инфлацията е отрицателна (- 0,1 %), поради което се затвърди положението на дефлация, което наблюдаваме през последните три години;

1.  призовава с оглед на това Комисията, по силата на правомощията, предоставени ѝ от членове 119 – 144, 219, 282 – 284 от ДФЕС, от Протоколи № 4, 12, 13 и 14, както и от членове 110 – 115 от ДФЕС, да приеме всички необходими политики за възстановяване на европейската икономика.

Правна информация