ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 123kWORD 60k
20.11.2015
PE573.323v01-00
 
B8-1289/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την ποσοτική χαλάρωση και τις επεκτατικές δημοσιονομικές πολιτικές


Gianluca Buonanno

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ποσοτική χαλάρωση και τις επεκτατικές δημοσιονομικές πολιτικές   
B8‑1289/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, η ποσοτική χαλάρωση αποδείχθηκε πραγματική αποτυχία, δεδομένου ότι δεν είχε ληφθεί υπόψη η μείωση των επιτοκίων των κρατικών ομολόγων για να τεθούν σε εφαρμογή επεκτατικές δημοσιονομικές πολιτικές, προκειμένου να τονωθεί οικονομία·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ακόμη και ο στόχος για μείωση του δείκτη πληθωρισμού στο 2% όχι απλώς δεν έχει επιτευχθεί, αλλά είχε το αντίθετο αποτέλεσμα, δηλαδή αρνητικό πληθωρισμό (- 0,1%), ο οποίος παγίωσε την κατάσταση αποπληθωρισμού που αντιμετωπίζουμε επί τρία χρόνια τώρα·

1.  καλεί, υπό τις συνθήκες αυτές, την Επιτροπή, με βάση τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τα άρθρα 119-144, 219, 282-284 της ΣΛΕΕ και τα πρωτόκολλα αριθ. 4, 12, 13, και 14, καθώς και τα άρθρα 110 έως 115 της ΣΛΕΕ, να θεσπίσει όλες τις απαραίτητες πολιτικές για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου