ONTWERPRESOLUTIE
PDF 135kWORD 58k
20.11.2015
PE573.323v01-00
 
B8-1289/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over Quantitative easing en expansief fiscaal beleid


Gianluca Buonanno

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over Quantitative easing en expansief fiscaal beleid  
B8-1289/2015

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat kwantitatieve versoepeling (quantitative easing) volgens veel analisten een duidelijk echec is gebleken omdat geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om de rente op overheidsobligaties te verlagen om expansief fiscaal beleid te voeren en zo de economie te stimuleren;

B.  overwegende dat de doelstelling om het inflatiecijfer op 2 % te brengen niet alleen niet verwezenlijkt is, maar zelfs het tegengestelde resultaat heeft opgeleverd, d.w.z. een negatieve inflatie (-0,1 %), waardoor de deflatie die we nu al drie jaar kennen voortduurt;

1.  verzoekt de Commissie gebruik te maken van de bevoegdheden waarover zij krachtens de artikelen 119 t/m 144, 219, 282, 283 en 284 VWEU, de protocollen 4, 12, 13 en 14 en de artikelen 110 t/m 115 VWEU beschikt om alle nodige beleidsmaatregelen te treffen om de Europese economie te herstellen.

Juridische mededeling